Gå til indhold

Månedsvis opgørelse af sanktioner

Fra den 1. januar 2020 er kommunernes mulighed for at foretage en samlet månedsvis opgørelse af sanktioner efter lov om aktiv socialpolitik blevet udvidet.

Der blev med lovforslag L66 foretaget ændringer på sanktionsområdet i lov om aktiv socialpolitik (LAS).

Med lovændringen blev muligheden for at opgøre sanktioner efter § 36 månedsvis bl.a. udvidet til også at omfatte sanktioner efter §§ 37-40. Det fremgår af LAS § 35, stk. 3, 3. pkt.

En månedsvis opgørelse af sanktioner vil give kommunerne en større frihed til at tilrettelægge administrationen af sanktionsområdet på en hensigtsmæssig måde, således at kommunen fx kan spare antallet af henvendelser til borgere, der begår flere forseelser inden for en periode på en måned.

Fordi der vil være længere tid mellem forseelse og henholdsvis kontakt til personen om forseelsen og den ydelsesmæssige effektuering af sanktionen, er det en betingelse, at kommunen i umiddelbar tilknytning til forseelsen kontakter borgeren og gør borgeren opmærksom på forseelsen og den forestående sanktionering. Det fremgår af § 35, stk. 3, 5. pkt.

Det skyldes, at borgeren skal have mulighed for hurtigt at reagere på en udeblivelse, så den pågældende har mulighed for hurtigt at opfylde sin rådighedsforpligtelse igen og derved minimere størrelsen af sanktionen.

Kommunen skal derfor umiddelbart efter hver enkelt forseelse - det vil normalt være inden for få dage efter forseelsen - oplyse borgeren om, at denne har begået en eller flere forseelser og om de forestående sanktioner. Hvis forseelsen sker op til en weekend, skal kommunen senest en af de førstkommende hverdage gøre borgeren opmærksom på den begåede forseelse og den forestående sanktionering.

Der stilles ikke nogen formkrav til, hvordan kontakten til borgeren skal foregå. Kommunen kan f.eks. foretage kontakten telefonisk eller skriftligt. Kommunen skal dokumentere på borgerens sag, hvordan og hvornår kommunen har været i kontakt med borgeren, og hvilken ordlyd den givne information om forseelsen og den forestående sanktionering har haft.

Det er valgfrit for kommunen, om de vil træffe enkeltstående afgørelser i løbet af perioden eller nøjes med én samlet månedlig opgørelse og afgørelse om sanktion.

Hvis kommunen vælger at opgøre en borgers udeblivelser m.v. efter §§ 36-40 som en samlet opgørelse en gang om måneden, skal partshøring foretages som hidtil. Det fremgår af § 35, stk. 3, 4. pkt. Det skal klart fremgå af opgørelsen, at der er tale om en partshøring, og at oplysningerne på opgørelsen vil blive brugt i forbindelse med kommunens vurdering af, om der skal træffes en afgørelse om sanktion. Kommunen skal sikre sig, at borgeren får mulighed for at udtale sig om oplysningerne på opgørelsen, og at den pågældende får en rimelig frist hertil.

Eks. Hvis en borger skal søge to jobs om ugen og registrere dem i joblog senest søndag kl. 12.00, og borgeren ikke gør det 3 uger i træk, skal kommunen umiddelbart efter hver forseelse om søndagen kl. 12.00 oplyse borgeren om forseelsen og den forestående sanktion, hvis kommunen vil foretage en månedsvis opgørelse af sanktioner i slutningen af måneden. Kommunen skal endvidere foretage en partshøring over den samlede månedsvis opgørelse efter de almindelige regler om partshøring.

Sidst opdateret 10.01.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring