Gå til indhold

Nye principmeddelelser fra Ankestyrelsen i 2021

Få her en oversigt over de nyeste principmeddelelser fra Ankestyrelsen i 2021.

1-21 om foranstaltninger - samvær - retlig interesse
Principmeddelelsen er en omskrivning af C-18-06. Principmeddelelsen indeholder ikke noget nyt. Den praksis, som Ankestyrelsen tidligere har slået fast principielt, gælder således fortsat på tidspunktet for offentliggørelsen af denne principmeddelelse.

Kommunen skal træffe afgørelse om foranstaltninger, når det er af væsentlig betydning for et barns eller en ungs særlige behov for støtte. Det er ikke alle særlige behov, der kan give anledning til at iværksætte foranstaltninger. Kommunen kan yde støtte i forbindelse med samvær med en forælder uden del i forældremyndigheden, hvis det er af væsentlig betydning for, at samværet kan finde sted.

2-21 om samvær - anbragt barn eller ung - vilkår - stedlig regulering - formålet med anbringelsen - kommunens kompetence
Principmeddelelsen er en omskrivning af C-12-03. Principmeddelelsen indeholder ikke noget nyt. Den praksis, som Ankestyrelsen tidligere har slået fast principielt, gælder således fortsat på tidspunktet for offentliggørelsen af denne principmeddelelse. 

Kommunen skal træffe afgørelse om omfanget og udøvelsen af samværet og kontakten og kan fastsætte nærmere vilkår for samværet og kontakten, hvis det er nødvendigt af hensyn til et anbragt barns eller ungs behov. Kommunen har derfor kompetence til at beslutte, hvor samværet mellem forældre og anbragte børn eller unge skal finde sted, herunder at samværet skal foregå på et neutralt sted. 

3-21 om sygedagpenge - § 56-aftale - varigt nedsat arbejdsevne
Når en lønmodtagers sygdomsrisiko er væsentlig forøget på grund af en langvarig eller kronisk lidelse, kan der indgås en aftale mellem arbejdsgiveren og lønmodtageren. Aftalen giver arbejdsgiveren ret til refusion i arbejdsgiverperioden med et beløb svarende til de sygedagpenge, som lønmodtageren har ret til fra arbejdsgiveren, dog højest ugemaksimum. Aftalen skal godkendes af kommunen. 

4-21 om indstilling til børn og unge-udvalget - alternative indstillinger - samvær - overgreb - betydningen af en sigtelse
Når kommunens børn og unge-udvalg skal træffe afgørelse, skal forvaltningen udarbejde en indstilling om, hvad der skal træffes afgørelse om. Børn og unge-udvalget kan i samme møde træffe flere afgørelser om forskellige forhold. Forvaltningen skal udarbejde en indstilling om hvert enkelt forhold, og parterne skal have mulighed for at udtale sig om hvert enkelt forhold, inden udvalget træffer afgørelse. 

5-21 om samvær - netværk – afbrydelse
Principmeddelelsen er en omskrivning af principmeddelelse 57-15. Omskrivningen, som er foretaget på baggrund af en henvendelse fra Folketingets Ombudsmand, indeholder den ændring i forhold til den tidligere udmeldte praksis, at der altid skal træffes en afgørelse, hvis samvær med netværket afslås eller begrænses – også selv om forældremyndighedsindehaveren eller et barn over 12 år ikke ønsker samvær. Det øvrige indhold af principmeddelelse 57-15 om samvær med netværk gælder fortsat på tidspunktet for offentliggørelsen af denne principmeddelelse. 

6-21 om stedbarnsadoption - samlivskrav - anvendelse af surrogatmor
En adoption må kun bevilges, når den kan antages at være bedst for den, som ønskes adopteret, og denne enten ønskes opfostret hos adoptanten eller har været opfostret hos denne, eller der foreligger anden særlig grund til adoptionen. 

7-21 om arbejdsskade - anmeldelsesfrist - fristens udløb
Arbejdsgiver har pligt til at anmelde en arbejdsskade. Hvis arbejdsgiver ikke anmelder arbejdsskaden, har tilskadekomne eller dennes efterladte selv mulighed for at anmelde arbejdsskaden. Tilskadekomne skal anmelde arbejdsskaden inden for en frist på 1 år fra arbejdsskadens indtræden. For ulykker bliver fristen regnet fra ulykkesdatoen. For erhvervssygdomme bliver fristen regnet fra det tidspunkt, hvor tilskadekomne eller de efterladte har fået kendskab til, at sygdommen må antages at være erhvervsbetinget. 

Denne principmeddelelse handler om, hvornår på døgnet fristen udløber for tilskadekomnes anmeldelse af en arbejdsskade. 

8-21 om opholdskommune - mellemkommunal refusion - forsorgshjem - efterforsorg - pligt til at hjælpe
En person, der indskrives på forsorgshjem, får som udgangspunkt opholdskommune i den kommune, hvor forsorgshjemmet ligger (B Kommune), hvis personen i forbindelse med opholdet på forsorgshjemmet opgiver sin tilknytning til sin oprindelige opholdskommune (A Kommune). 

9-21 om forsorgshjemmets rolle - efterforsorg
Principmeddelelsen er en omskrivning af principmeddelelse 59-17. Principmeddelelsen indeholder ikke noget nyt i forhold til den tidligere udmeldte praksis om forsorgshjemmets rolle. 

En borger, som ikke har egen bolig eller ikke kan opholde sig dér, skal tilbydes midlertidigt ophold i en boform (forsorgshjem). Det er lederen af forsorgshjemmet, der træffer afgørelse om optagelse og udskrivning. 

10-21 om sygedagpenge - tidspunkt for ret til sygedagpenge - første fraværsdag
En sygemeldt lønmodtager, der ikke har ret til sygedagpenge fra sin arbejdsgiver eller arbejdsløshedsdagpenge fra sin arbejdsløshedskasse, har ret til sygedagpenge fra kommunen fra første fraværsdag. 

Sidst opdateret 09.06.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring