Gå til indhold

Ankestyrelsens seneste principmeddelelser

Se den samlede oversigt over Ankestyrelsens seneste principmeddelelser om blandt andet klagefrist, tab af erhvervsevne, ressourceforløb og tilbagebetaling af boligstøtte.

Principmeddelelse 22-21 om klagefrist, digital klage, lang forsendelsestid, dispensation

Principmeddelelsen fastslår, at klage til Ankestyrelsen skal ske inden 4 uger efter, at afgørelsen er modtaget hos borgeren. Ankestyrelsen kan se bort fra klagefristens overskridelse, hvis der foreligger særlige omstændigheder, blandt andet hvis borgeren sandsynliggør, at klagen er afsendt på et så tidligt tidspunkt, at borger kunne have en berettiget forventning om, at klagen var kommet rettidigt frem hos myndigheden.

Læs hele principmeddelelsen i databasen.

Principmeddelelse 21-21 om borgerstyret personlig assistance, kontant tilskud, arbejdsleder, sprogbrug, proportionalitet

Principmeddelelsen fastslår, at en ordning om ”borgerstyret personlig assistance” (BPA) ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte.

Læs hele principmeddelelsen i databasen.

Principmeddelelse 20-21 om forældrebetaling, anbringelses uden for hjemmet, hjemvisning, bebyrdende afgørelse, tilbagevirkende kraft

Kommunen kan ikke kræve betaling fra en forælder for en anbringelse uden for hjemmet af et barn eller ung under 18 år, før der foreligger en gyldig afgørelse, der fastsætter forældrebetalingsforpligtelsen, og som er meddelt parterne.

Læs hele principmeddelelsen i databasen.

Principmeddelelse 19-21 om tab af erhvervsevne, arbejdsindsats, indtægtstab, selvstændige erhvervsdrivende

Retten til erstatning for tab af erhvervsevne forudsætter et erstatningsberettigende tab på mindst 15 procent. En selvstændig erhvervsdrivende kan i nogle situationer efter en arbejdsskade fortsat oppebære en indtægt fra virksomheden svarende til indtægten før arbejdsskaden, selvom den selvstændige erhvervsdrivende som tilskadekommen ikke længere kan udføre en reel arbejdsindsats i virksomheden. Det udelukker ikke, at den selvstændige erhvervsdrivende kan have ret til erstatning for tab af erhvervsevne.

Læs hele principmeddelelsen i databasen.

Principmeddelelse 18-21 om ressourceforløb, beskæftigelsesindsatsloven, beskæftigelsesrettet indsats

Hvis kommunen kan hjælpe en ledig person ind på arbejdsmarkedet gennem en almindelig beskæftigelsesrettet indsats i form af fx virksomhedspraktik eller vejledning og opkvalificering efter beskæftigelsesindsatsloven, er personen ikke i målgruppen for et ressourceforløb. Det gælder også, selvom personen har en varig og væsentlig funktionsnedsættelse som følge af helbredsmæssige forhold.

Læs hele principmeddelelsen i databasen.

Principmeddelelse 17-21 om bilstøttereglerne i serviceloven

Bilstøttereglerne i serviceloven og bilbekendtgørelsen har til formål at kompensere for borgerens nedsatte evne til at færdes. Det betyder, at den personkreds, der er omfattet af disse regler, får mulighed for at få dækket sit kørselsbehov med en egnet bil.

Læs hele principmeddelelsen i databasen.

Principmeddelelse 16-21 om tilbagebetaling af boligstøtte

Tilbagebetaling af boligstøtte opstået i forbindelse med boligstøttemodtagers fraflytning fra boligen skal afgøres efter boligstøtteloven og ikke efter den obligationsretlige grundsætning om condictio indebiti.

Læs hele principmeddelelsen i databasen.

 

Husk, at du kan holde dig opdateret på Ankestyrelsens principmeddelelser, udgivelser og andre nyheder ved at tilmelde dig vores nyhedsbreve  og følge os på LinkedIn.

Sidst opdateret 17.12.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring