Gå til indhold

Ændring af praksis om betingelserne for at modtage danskbonus efter integrationsloven

Ankestyrelsen ændrer praksis om betingelserne for at modtage danskbonus efter integrationsloven. Det er herefter ikke en betingelse for at modtage danskbonus, at udlændingen er eller har været omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet/introduktionsprogrammet. Ankestyrelsen og kommunerne skal derfor genoptage en række sager.

Efter integrationslovens § 22 har udlændinge ret til at modtage danskbonus som et skattefrit engangsbeløb, når de opfylder visse betingelser. Der er også regler om danskbonus i aktivloven. Det er kun praksis i forhold til at modtage danskbonus efter integrationsloven, der ændres.

Det har hidtil været praksis, at en flygtning eller familiesammenført kun kunne modtage danskbonus efter integrationsloven, hvis vedkommende bl.a. var eller havde været omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet/introduktionsprogrammet efter integrationslovens § 16 (tidligere kaldet integrationsprogrammet). Baggrunden for den hidtidige praksis har været tilkendegivelser i bemærkningerne til integrationslovens § 22 og orienteringsskrivelser fra Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Vi har i forbindelse med behandlingen af en konkret sag genovervejet den hidtidige praksis, og det er på den baggrund Ankestyrelsens opfattelse, at der ikke kan stilles krav om, at udlændingen er eller har været omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet/introduktionsprogrammet efter integrationslovens § 16 som en betingelse for at modtage danskbonus.

Det skyldes, at § 22 i integrationsloven udtømmende oplister betingelserne for at modtage danskbonus, og at der efter bestemmelsens ordlyd alene kan stilles krav om, at udlændingen:

  • er omfattet af integrationslovens § 2, stk. 2-4, dvs. er flygtning eller familiesammenført,
  • er selvforsørgende, dvs. ikke modtager hjælp efter aktivlovens §§ 22-25,
  • har bestået en relevant danskuddannelse, og
  • ikke tidligere har fået eller opnået ret til danskbonus eller dansktillæg efter aktivloven eller integrationsloven.

Ankestyrelsen vil derfor ændre sin praksis. 

Ankestyrelsen har ikke offentliggjort principmeddelelser på området, men vi har offentliggjort to temamødenotater om emnet. Notaterne vil blive fjernet fra hjemmesiden.

Genoptagelse

Som konsekvens af praksisændringen skal Ankestyrelsen og kommunerne genoptage de sager, som er truffet i overensstemmelse med den tidligere praksis. Afgørelse om genoptagelse skal træffes af den myndighed, der senest har behandlet sagen.

Ankestyrelsen orienterer kommunerne og KL om vores praksisændring. De enkelte kommuner skal herefter vurdere, om de kan identificere sagerne, eller om de skal vejlede lokalt om muligheden for at søge genoptagelse.

Borgere må kontakte os

Ankestyrelsen genoptager de sager, som vi kan identificere ved en søgning i vores journalsystemer. Vi har identificeret 32 sager. Da vi ikke kan være sikre på, at alle relevante sager kan findes på denne måde, kan borgere, der mener, at deres sag skal genoptages, kontakte os.

Hvis du vil vide mere

Hvis du vil vide mere, kan du læse mere via følgende links:

Sidst opdateret 22.04.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring