Gå til indhold

Rigsrevisionens opfølgning på Ankestyrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet

Den 13. august 2019 offentliggjorde Rigsrevisionen et notat om opfølgning på Statsrevisorernes beretning om Ankestyrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet. I notatet konkluderer Rigsrevisionen følgende:

”Social- og indenrigsministeren oplyser i sin redegørelse, at Social- og Indenrigsministeriet deler vurderingen af, at sagsbehandlingstiderne i Ankestyrelsen er uforholdsmæssigt lange, og at ministeriet løbende vil følge udviklingen i styrelsens sagsbehandlingstider.

Ministeren henleder opmærksomheden på, at Ankestyrelsen på finansloven for 2019 fik en merbevilling målrettet afvikling af sagspukler og nedbringelse af sagsbehandlingstider, og at der pågår en budgetanalyse af styrelsen. Analysen har til formål at kvalificere det langsigtede bevillingsniveau, der understøtter, at der kan opnås en balance mellem antallet af indkommende og afgjorte sager i Ankestyrelsen.

Det er ministerens forventning, at målsætningen om en maksimal gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 13 uger for klagesager på beskæftigelses- og socialområdet vil blive nået hurtigst muligt inden for en kortere årrække.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om:

  • Ankestyrelsens nedbringelse af den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på klagesager, herunder indfrielse af den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på 13 uger for beskæftigelses- og socialsager, og styrelsens arbejde med at følge produktivitet og hensigtsmæssig sagsflow i klagesagsbehandlingen
  • Ankestyrelsens overholdelse af lovkrav til og aftaler om sagsbehandlingstider for udvalgte sagstyper, som styrelsen har forpligtet sig til, og styrelsens ledelsesrapportering herom.”

Se Rigsrevisionens notat 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring