Gå til indhold

Nye principmeddelelser

Få her en oversigt over de nyeste principmeddelelser fra Ankestyrelsen i 2019.

82-19 om sygedagpenge - jobafklaringsforløb - uarbejdsdygtighed - bred vurdering – timetal

En sygemeldt skal være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom for at have ret til sygedagpenge. Det gælder også for retten til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse. Vurderingen af uarbejdsdygtighed sker i henhold til sygedagpengelovens regler om uarbejdsdygtighed. Vurderingen er således den samme for borgere i jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse som for sygedagpengemodtagere. 

Vurderingen af uarbejdsdygtighed er en socialfaglig vurdering, der sker på grundlag af en samlet vurdering af sygdommen og sygdommens indvirkning på arbejdsevnen. Arbejdsevnen er således det centrale ved vurderingen af uarbejdsdygtigheden. 

Læs principmeddelelse 82-19
 

83-19 om sygedagpenge - bortfald - manglende medvirken - orientering om konsekvenserne

Den sygemeldtes ret til sygedagpenge bortfalder, så længe den sygemeldte uden rimelig grund undlader at medvirke ved kommunens opfølgning m.v. Retten til sygedagpenge bortfalder desuden, så længe den sygemeldte afviser at lade sig indlægge på sygehus, afviser at modtage nødvendig lægebehandling, eller afviser at deltage i hensigtsmæssig optræning eller i indsatsen efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

Læs principmeddelelse 83-19
 

84-19 om merudgifter - personkreds 

Principmeddelelsen er en sammenskrivning af C-25-05, 51-09, 94-09, 221-09, 222-09, 223-09, 30-10, 31-10, 32-10, 132-10, 168-10, 232-10, 49-11, 51-11, 118-11, 119-11, 50-12, 87-12, 114-12, 171-12, 60-13, 89-15, 35-16 og 86-16.

Principmeddelelsen omhandler personkredsen for merudgifter, og ikke spørgsmålet om udmålingen af merudgifterne. 

Læs principmeddelelse 84-19

85-19 om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne - beregning af tilskud - flere anpartsselskaber - selvstændig bibeskæftigelse

Kommunen kan bevillige tilskud til en selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne.

Efter den 1. januar 2013 beregner kommunen tilskuddet på baggrund af gennemsnittet af indtægten i de to bedste regnskabsår, der er afsluttet inden tilkendelsen af tilskuddet og inden for de seneste tre år.

Læs principmeddelelse 85-19

86-19 om jobafklaringsforløb - ferie – uarbejdsdygtighed

En sygedagpengemodtager, som er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, og som ikke kan få forlænget sygedagpengene efter reglerne i sygedagpengeloven, har ret til at få et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse ved ophør af sygedagpengene.

Jobafklaringsforløbet er reguleret i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og ressourceforløbsydelsen under jobafklaringsforløbet er reguleret i lov om aktiv socialpolitik.

Læs principmeddelelse 86-19

87-19 om mentorstøtte - ordinær uddannelse - HF Inklusion

Mentorstøtte kan gives som et tilbud til borgere, som har behov for mentorstøtte for at opnå eller fastholde ordinær uddannelse. Mentorstøtte kan gives for 6 måneder ad gangen med mulighed for forlængelse.

Læs principmeddelelse 87-19

88-19 om barselsdagpenge - aftalebaseret udskydelse af retten til barselsdagpenge - 32-ugers perioden - 14-ugers perioden efter fødslen - sygdom - retsbaseret forlængelse - nedsatte barselsdagpenge - ændret valg - efterregulering - afkald på forlængelse

Principmeddelelsen er en sammenskrivning af D-25-03, D-24-04, D-26-05, D-7-08, D-14-06 og 55-10. Principmeddelelsen kan med fordel læses sammen med principmeddelelse 89-19.

Barselsloven giver ret til barselsdagpenge i forbindelse med graviditet og fødsel – herunder i forbindelse med forældreorlov.

Efter barselslovens bestemmelser kan ubrugt forældreorlov udskydes til senere brug under visse betingelser.

I principmeddelelse 89-19 er der en kort gennemgang af barselslovens generelle regler om fravær med ret til barselsdagpenge og yderligere gennemgang af betingelserne for at have ret til barselsdagpenge under udskudt forældreorlov.

Læs principmeddelelse 88-19

89-19 om barselsdagpenge - udskudt forældreorlov - aftalebaseret udskydelse - genoptagelse af arbejde - afholdelse i umiddelbar forlængelse af en ansættelse - lønmodtagere – ledige

I denne principmeddelelse behandles spørgsmålet om ret til barselsdagpenge under udskudt forældreorlov.

Læs principmeddelelse 89-19

90-19 om ledighedsydelse - feriepenge - indtægt - automatisk udbetaling - ferieårets udløb

Feriegodtgørelse, der automatisk kommer til udbetaling ved ferieårets udløb, skal fradrages i borgerens ret til ledighedsydelse efter de almindelige regler om fradrag for indtægter.

Læs principmeddelelse 90-19

91-19 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - integrationsydelse - sanktioner - periodesanktioner - beregning - antal dage – hverdage

Kontant-, uddannelseshjælp og integrationsydelse udbetales som et månedligt beløb og dækker dermed alle syv kalenderdage i en uge, herunder også lørdage, søndage og helligdage.

Det er som udgangspunkt en betingelse for at modtage hjælpen, at modtageren udnytter sine arbejdsmuligheder aktivt, herunder at pågældende står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Læs principmeddelelse 91-19

92-19 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - integrationsydelse - sanktioner - rimelig grund - udnyttelse af arbejdsmuligheder - lønnet arbejde

En borger, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, har pligt til at udnytte sine arbejdsmuligheder, herunder til at deltage i tilbud og andre beskæftigelsesfremmende foranstaltninger og til at møde til samtaler i jobcenteret eller hos anden aktør.

Læs principmeddelelse 92-19
 

93-19 om personlig assistance - tegnsprogstolk - udbetaling af tilskud - økonomisk interesse - nærmeste pårørende – dispensation

Personer med en varig og betydelig funktionsnedsættelse kan få personlig assistance til udførelsen af de arbejdsopgaver, som personen på grund af funktionsnedsættelsen har behov for hjælp til.

Hvis personen kommunikerer ved hjælp af tegnsprog, kan tolkebrugerens arbejdsgiver få et tilskud til udgiften til tegnsprogstolken svarende til den ordinære sats for tegnsprogstolkning, hvis der anvendes en tolk fra et tolkebureau.

Tilskuddet kan dog ikke overstige satsen fastsat af Center for Døve. Hvis tolken ansættes som personlig assistent, kan tilskuddet ikke overstige lønudgiften til assistenten.

Læs principmeddelelse 93-19

94-19 om plejefamilie - ophold i udlandet – klageadgang

Principmeddelelsen er en omskrivning af 160-10. Principmeddelelsen indeholder ikke noget nyt. Den praksis, som Ankestyrelsen tidligere har slået fast principielt, gælder således fortsat på tidspunktet for offentliggørelsen af denne principmeddelelse.

Kommunens afgørelse om, at en plejefamilie ikke må tage deres plejebarn med til udlandet under et 10 måneders udstationeringsophold, er ikke en afgørelse, der skal træffes efter serviceloven.

Afgørelsen kan derfor ikke påklages til Ankestyrelsen.

Læs principmeddelelse 94-19

95-19 om klageadgang - Ankestyrelsens kompetence - administrativ anbringelse - uenighed mellem kommuner - ingen særlig klageadgang

I magtanvendelsesbekendtgørelsen er der fastsat regler om særlige sikkerhedsforanstaltninger i længerevarende botilbud efter serviceloven.

Læs principmeddelelse 95-19

96-19 om fortsat anbringelse uden for hjemmet - uden samtykke - genbehandling - længere frist - uændrede forhold - behandlingsbehov - kontinuitet - til det fyldte 18. år

Principmeddelelsen er en sammenskrivning af principmeddelelserne 235-10 og 236-10.

Når et barn eller en ung er anbragt uden for hjemmet, skal børn og unge-udvalget jævnligt genbehandle sagen, hvis anbringelsen skal fortsætte.

Læs principmeddelelse 96-19

97-19 om inhabilitet - samme sagsbehandler - tidligere sag i Ankestyrelsen

Principmeddelelsen er en omskrivning af den tidligere principmeddelelse O-12-99.

En person, der er ansat i Ankestyrelsen, er ikke inhabil ved behandlingen af en sag, blot fordi personen tidligere har medvirket ved behandlingen af en sag om samme person, familie eller forhold.

Læs principmeddelelse 97-19

98-19 om sygedagpenge - pensionister - forlængelse - lægelig vurdering - helhedsvurdering

For pensionister, som modtager sygedagpenge, gælder der en særlig tidsbegrænsning. For denne personkreds ophører udbetalingen af sygedagpenge efter udløbet af en kalendermåned, når der er udbetalt sygedagpenge eller løn under sygdom for mere end 26 uger i de 12 forudgående kalendermåneder.

Kommunen kan forlænge sygedagpengeperioden for personer, der er omfattet af den særlige tidsbegrænsning, når det efter en lægelig vurdering skønnes, at den sygemeldte inden højst 26 uger vil kunne stå til rådighed for arbejdsmarkedet eller genoptage beskæftigelse.

Læs principmeddelelse 98-19

99-19 om beboerindskudslån - pligtlån - undtagelser - behov - ikke mulighed for delvist pligtlån

Kommunen har pligt til efter boligstøtteloven at yde lån til betaling af beboerindskud, når indkomstbetingelserne herfor er opfyldt (pligtlån).

Der er ikke mulighed for at yde beboerindskudslånet delvist efter boligstøttelovens regler om pligtlån.

Læs principmeddelelse 99-19

100-19 om beboerindskudslån - pligtlån - disponibel formue

Efter boligstøttelovens regler, skal kommunen, når indkomstbetingelserne herfor er opfyldt, yde lån til betaling af beboerindskud (pligtlån).

Læs principmeddelelse 100-19

101-19 om ældrebolig - plejebolig - visitationskriterier - frit valg

Det følger af almenboligloven, at målgruppen for ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger er ældre borgere og borgere, som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Borgerens alder er uden betydning.

Læs principmeddelelse 101-19

102-19 om almenboligloven - godkendelse af lejemål

Ankestyrelsen kan behandle klagesager om godkendelse af lejemål efter almenboligloven.

Kommunen kan beslutte, at anvisning af ledige almene familieboliger eller ledige almene ungdomsboliger skal godkendes af kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde.

Læs principmeddelelse 102-19

103-19 om revalidering - revalideringsydelse - nedsættelse - fradrag - indtægt - arbejdsindtægter - forsikringer – pensionsordninger

Principmeddelelsen er en sammenskrivning af A-11-99, A-8-03, 100-11, 40-12, 41-12, 90-12, 29-14, 80-14 og 11-17. 

Der udbetales revalideringsydelse under revalidering.

Læs principmeddelelse 103-19

104-19 om borgerstyret personlig assistance - kontant tilskudsordning - udmåling af tilskud til hjælpere

Efter serviceloven har en borger med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som er i stand til at være arbejdsleder, mulighed for at få udbetalt et tilskud til selv at ansætte sine hjælpere, enten i en ordning om kontant tilskud eller som borgerstyret personlig assistance. I en ordning om kontant tilskud, kan en nærtstående, der helt eller delvist passer borgeren, være tilskudsmodtager og arbejdsleder i stedet for borgeren.

Læs principmeddelelse 104-19

105-19 om tabt arbejdsfortjeneste - beregningsgrundlag - seneste lønindtægt - pension – elevløn

Forældre til børn med betydelig og varig funktionsnedsættelse eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse kan have ret til hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste.

Læs principmeddelelse 105-19

106-19 om integrationsydelse - uddannelseshjælp - kontanthjælp - sanktioner - punktsanktion - nedsættelse af hjælp - sygemelding – vejledning

Hvis en borger, der modtager integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp, undlader at give meddelelse til jobcenteret eller arbejdsgiveren om sygdom i tilfælde, hvor den ledige er givet et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats mv., skal der ske nedsættelse af hjælpen.

Læs principmeddelelse 106-19

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring