Gå til indhold

Nye principmeddelelser

Få her en oversigt over nyeste principmeddelelser fra Ankestyrelsen 2019.

39-19 om fleksløntilskud - lønindtægt - skattepligtig værdi - personalegoder - lønloft - fuldtidsløn

Når en person er ansat i fleksjob, betaler arbejdsgiveren løn for det arbejde, der bliver udført. Lønnen suppleres med et fleksløntilskud, der udbetales af kommunen til den ansatte.

Læs principmeddelelse 39-19

40-19 om hjælpemidler - forbrugsgoder - transport i nærområdet - el-køretøj - cykel

Kommunen giver støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet eller forbrugsgodet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller er nødvendig for udøvelse af erhverv.

Læs principmeddelelse 40-19

41-19 om arbejdsskade - varigt mén - lungekræft - fradrag - konkurrerende årsager

Anerkendelse af en sygdom som en erhvervssygdom er ikke til hinder for, at der kan træffes afgørelse om nedsættelse eller bortfald af méngodtgørelsen, hvis den sikredes helbredsmæssige situation helt eller delvist skyldes andre forhold.

I forhold til lungekræft er det ikke muligt at fastslå, om sygdommen konkret skyldes udsættelse for svejserøg, asbest eller rygning. Det vil derfor være afgørende, om et eventuelt tobaksforbrug udgør en så stor risikofaktor, at der skal foretages fradrag i det varige mén.

Læs principmeddelelse 41-19

42-19 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - integrationsydelse - indtægter - stor indtægt - ægtefælles indtægter - fradrag - beregning - arbejdstimefradrag - aconto udbetalinger - overløb - ansøgningsmåned - ophørsmåned

Indtægter trækkes som udgangspunkt fra i kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse krone for krone. Indtægter trækkes fra i bruttokontanthjælpen med de faktiske beløb uafhængigt af, hvordan de behandles skattemæssigt. Det gælder også for skattefrie indtægter.

Læs prinicipmeddelelse 42-19 

43-19 om serviceloven - botilbud - egenbetaling - meddelelsestidspunktet

Beboere, som opholder sig i midlertidige eller længerevarende botilbud, som er oprettet efter serviceloven, betaler selv for opholdet. Når kommunen skal tage stilling til et botilbuds egnethed, skal kommunen også se på, om borgeren har råd til at betale for opholdet i botilbuddet.

Læs principmeddelelse 43-19

44-19 om personlig assistance - arbejdsbetingede rejser - rimelige udgifter - kriterier - lokal arbejdskraft

Ledige, lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende, der på grund af en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særlig personlig bistand, kan få tilskud til personlig assistance. Reglerne skal sikre personer med et handicap lige muligheder med andre på arbejdsmarkedet.

Læs prinicipmeddelelse 44-19

45-19 om sygedagpenge - revurderingstidspunkt - forlængelse - arbejdsskadesag

Kommunen skal forlænge sygedagpengeperioden efter revurderingstidspunktet, når en af forlængelsesmulighederne i sygedagpengelovens § 27, stk. 1, er opfyldt.

Udbetalingen af sygedagpenge kan forlænges efter bestemmelsen i sygedagpengelovens § 27, stk. 1, nr. 6, når der er rejst en sag om ret til erstatning efter lov om arbejdsskadesikring eller lov om sikring mod følger af arbejdsskade.

Læs principmeddelelse 45-19

46-19 om tolkeloven - kommunikation med andre - tidsubegrænset tolkning - bevillingsbegrænset tolkning - timebank

Tolkeloven sikrer, at mennesker, der har et hørehandicap, som har brug for tolk for at kommunikere med andre, har adgang til én fælles tolkeløsning på tværs af sektorer ved aktiviteter, hvor tolkning ikke er reguleret i anden lovgivning.

Læs principmeddelelse 46-19

47-19 om behandlingsmæssigt fripladstilskud - behandlingsmæssige grunde - betydelig og varigt nedsat funktionsevne - almindeligt dagtilbud - særligt dagtilbud

Efter dagtilbudslovens bestemmelser skal kommunen give et søskendetilskud, økonomisk fripladstilskud, behandlingsmæssigt fripladstilskud og/eller et socialpædagogisk fripladstilskud, der helt eller delvist nedsætter egenbetalingen, når en række betingelser er opfyldt. 

Læs principmeddelelse 47-19

48-19 om arbejdsskadesikringsloven - udbetaling af erstatning - beregning af renter

Renter i forbindelse med for sent udbetalte skattepligtige erstatninger efter arbejdsskadesikringsloven skal gøres op på grundlag af erstatningsbeløbet efter indeholdelse af skat. Det vil sige, at renterne skal beregnes af nettobeløbet.

Læs principmeddelelse 48-19

49-19 om ændring og valg af anbringelsessted - samtykke - udefra kommende begivenheder 

Hvis anbringelsesstedet for et barn eller en ung skal ændres, skal det afklares, om forældremyndighedsindehaveren vil give samtykke til dette. En anbragt ung over 12 år skal også give samtykke. Hvis der ikke gives samtykke, skal sagen som udgangspunkt forelægges for børn- og ungeudvalget, der skal tage stilling til kommunens indstilling om ændring af anbringelsessted. 

Læs principmeddelelse 49-19

50-19 om sagsbehandling - udrednings- og sagsbehandlingsmetode - oplysningspligt - merudgifter til voksne

Kommunen skal inddrage borgeren og vurdere borgerens ansøgning og spørgsmål om hjælp i forhold til alle de muligheder, der findes for at give hjælp efter den sociale lovgivning - herunder også rådgivning og vejledning. Kommunen skal desuden være opmærksom på, om der kan søges om hjælp hos en anden myndighed eller efter anden lovgivning.

Læs principmeddelelse 50-19

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring