Gå til indhold

Nye principafgørelser - juli 2019

Nye principafgørelser fra andet kvartal 2019.

24-19 om ændring af anbringelsessted - flytning til anbringelse på en sikret døgninstitution - flytning til anbringelse på en særlig sikret afdeling på en delvis lukket døgninstitution - flytning til anbringelse på en delvis lukket afdeling på en døgninstitution.

Børn og unge-udvalget træffer afgørelse om anbringelse af et barn, der er fyldt 12 år eller en ung på en sikret døgninstitution eller på en særligt sikret afdeling eller på en delvis lukket døgninstitution eller på en delvis lukket afdeling på en døgninstitution, også selvom der er samtykke fra forældremyndighedsindehaver og barnet, der er fyldt 12 år eller den unge.

Læs hele principafgørelse 24-19

25-19 om merudgifter - tabt arbejdsfortjeneste - sektoransvar - transport - skole - skolefritidsordning - sammenligningsgrundlag - samlivsophævelse.

Forældre, der forsørger og passer et barn i hjemmet med nedsat funktionsevne, kan få dækket merudgifter ved forsørgelsen af barnet og tabt arbejdsfortjeneste til pasning af barnet efter serviceloven.

Det er en betingelse, at behovet for dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne.

Læs hele principafgørelse 25-19

26-19 om førtidspension - arbejdsevne - dokumentationskrav - udviklingsperspektiv - misbrug.

Førtidspension kan tilkendes personer, hvis arbejdsevne er varigt nedsat i et sådant omfang, at den pågældende ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde, herunder i et fleksjob. Personer i alderen fra 18 til 39 år kan tilkendes førtidspension, hvis det er dokumenteret, eller det på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres ved deltagelse i relevante jobafklaringsforløb, ressourceforløb eller aktiverings-, revaliderings-, behandlingsmæssige eller andre foranstaltninger. 

Læs hele principafgørelse 26-19

27-19 om efterværn - opretholdt anbringelse efter det 18. år.

Den unges opholdskommune skal senest 6 måneder forud for ophør af en anbringelse ved det fyldte 18. år træffe afgørelse om, hvorvidt den unge har behov for efterværn eller opretholdt anbringelse, og i givet fald træffe afgørelse om, hvilke foranstaltninger der skal iværksættes.

Læs hele principafgørelse 27-19

28-19 om Personlig assistance - forenelighed - vikardækning og almindelig medhjælp.

Når kommunen skal vurdere, om en borger kan få personlig assistance efter reglerne om kompensation til handicappede i erhverv, skal kommunen tage stilling til, om erhvervet er foreneligt med funktionsnedsættelsen. Der kan ikke ydes tilskud til personlig assistance, hvis erhvervet er uforeneligt med funktionsnedsættelsen.

Læs hele principafgørelse 28-19

29-19 om personlig assistance - fuld tid - 37 timer - flere ansættelsesforhold - bierhverv - ventetid - udmåling.

Behovet for personlig assistance til handicappede i erhverv skal vurderes ud fra tidsforbruget til de opgaver, der er behov for assistance til. 

Læs hele principafgørelse 29-19

30-19 om sygedagpengerefusion - anmeldelse af sygefravær - anmodning om refusion - dispensationsmuligheder.

En arbejdsgiver skal først anmelde medarbejderens sygefravær til kommunen, for at være berettiget til sygedagpengerefusion. Når sygefraværet er anmeldt, skal arbejdsgiver løbende anmode om refusion. 

Læs hele principafgørelse 30-19

31-19 om sygedagpenge - ferie - aftale om ferie.

En sygemeldt borger har ikke ret til at få udbetalt sygedagpenge under ferie, uanset om ferien holdes i ind- eller udland.

Læs hele principafgørelse 32-19

32-19 er kasseret den 25. juni 2019 og erstattet med principafgørelse 36-19 da afgørelsen i sag nr. 2 ikke var medtaget.

33-19 om borgerstyret personlig assistance - personlig assistent - arbejdsopgaver - kompensation til handicappede i erhverv.

Efter serviceloven skal kommunen tilbyde borgerstyret personlig assistance til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte.

Efter lov om kompensation til handicappede i erhverv, kan kommunen yde personlig assistance til ledige, lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende, der på grund af varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særlig personlig bistand.

Læs hele principafgørelse 33-19

34-19 om personligt tillæg - samlevende - økonomisk vurdering.

Personligt tillæg kan udbetales til pensionister, hvis økonomiske forhold er særlig vanskelige. Kommunen træffer afgørelse efter en nærmere konkret og individuel vurdering af pensionistens økonomiske forhold. Pensionistens økonomiske forhold findes ved at udregne pensionistens rådighedsbeløb.

 Læs hele principafgørelse 34-19

35-19 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - integrationsydelse - indtægter - transportgodtgørelse - tjenesteydelse - udbyder - lønmodtager eller selvstændig.

Indtægter fradrages i kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse, uanset hvordan de behandles skattemæssigt.

Læs hele principafgørelse 35-19

36-19 om arbejdsskade - arbejdets forhold - tjenesterejse - privat færden.

Sikrede er som udgangspunkt omfattet af arbejdsskadeloven, når en skade opstår under en tjenesterejse.Dette gælder, når skaden opstår i direkte forbindelse til arbejdet, som udføres under tjenesterejsen. Det gælder også, når skaden opstår i nødvendig eller naturlig forbindelse til tjenesterejsen.

Læs hele principafgørelse 36-19

37-19 om førtidspension - ressourceforløb - dokumentationskrav - udviklingsperspektiv - funktionelle lidelser.

Førtidspension kan tilkendes personer, hvis arbejdsevne er varigt nedsat i et sådant omfang, at den pågældende ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde, herunder i et fleksjob. 

Læs hele principafgørelse 37-19

38-19 om revalidering - ophør af revalideringsydelse - tilbagevirkende kraft - genoptagelse - forældelse - Østre Landsrets dom.

En dom fra Østre Landsret betyder, at Ankestyrelsen fastlægger en ny praksis i nogle sager om revalidering.

Læs hele principafgørelse 38-19

39-19 om fleksløntilskud - lønindtægt - skattepligtig værdi - personalegoder - lønloft - fuldtidsløn.

Løn medfører fradrag i fleksløntilskuddet

Læs hele principafgørelse 39-19

40-19 om hjælpemidler - forbrugsgoder - transport i nærområdet - el-køretøj - cykel.

Principafgørelsen samler praksis om støtte til el-køretøjer, trehjulede knallerter og cykler til brug for transport i nærområdet efter servicelovens bestemmelser om hjælpemidler og forbrugsgoder.

Læs hele principafgørelse 40-19

41-19 om arbejdsskade - varigt mén - lungekræft - fradrag - konkurrerende årsager.

Anerkendelse af en sygdom som en erhvervssygdom er ikke til hinder for, at der kan træffes afgørelse om nedsættelse eller bortfald af méngodtgørelsen, hvis den sikredes helbredsmæssige situation helt eller delvist skyldes andre forhold.

Læs hele principafgørelse 41-19

 
Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring