Gå til indhold

Nye principafgørelser - april 2019

Årets første principafgørelser.

23-19 om arbejdsskade - ændret forklaring - bevisvurdering - ulykke - erhvervssygdom

Principafgørelsen handler om, hvilke elementer, der skal indgå i vurderingen af, om en senere forklaring er en ændret forklaring, en uddybning eller præcisering af en oprindelig forklaring i en arbejdsskadesag.

Læs hele principafgørelse 23-19

22-19 om hjælp efter aktivloven - tilbagebetaling - uberettiget modtaget hjælp - oplysningspligt - oplysningspligtens indtræden - mod bedre vidende – SU

Principafgørelsen samler praksis om oplysningspligt og betydningen af kommunens vejledning i forbindelse med tilbagebetaling af hjælp efter aktivloven, der er modtaget uberettiget.

Læs hele principafgørelse 22-19

21-19 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - integrationsydelse - dobbeltforsørgelse - SU - påbegyndt uddannelse - tilbagebetaling - tilsidesat oplysningspligt - vejledning - mod bedre vidende

Principafgørelsen samler praksis om tilbagebetaling og SU.

Læs hele principafgørelse 21-19

20-19 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - integrationsydelse - indtægter - fradrag - undtagelser - indtægtens art - tilhørsforhold - goder - forsørgelse - fælles husførelse - fejludbetalte midler

Indtægter skal som udgangspunkt trækkes fra i kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse. Kommunen skal konkret vurdere, om beløb, der indgår på en borgers konto er formue eller indtægter, og om der skal ske fradrag i hjælpen.

Læs hele principafgørelse 20-19

19-19 om formue - kapitalpensioner - tilbagekøbsret - delvist tilbagekøb - vejledning – realudligning

Principmeddelelsen samler praksis om pensionsopsparingers betydning for retten til kontanthjælp og særlig støtte.

Læs hele principafgørelse 19-19

18-19 om sygedagpenge - forlængelse - behov for afklaring af arbejdsevnen - uafklaret helbredstilstand

Kommunen skal forlænge sygedagpengeperioden på revurderingstidspunktet, når en af forlængelsesmulighederne i sygedagpengeloven er opfyldt.

Læs hele principafgørelse 18-19

17-19 om arbejdsskade - fleksjob - selvstændig erhvervsdrivende

Principafgørelsen handler om personer, der efter en arbejdsskade er visiteret til fleksjob eller er i fleksjob efter fleksjobordningen for lønmodtagere, og som samtidig tjener penge som selvstændig erhvervsdrivende. Deres tab af erhvervsevne skal fastsættes efter reglen om beregning af tab af erhvervsevne for personer visiteret til fleksjob.

Læs hele principafgørelse 17-19

16-19 om særlig støtte - rimelig billigere bolig - tidspunkt for beregning - konkret ledig - reel mulighed for indflytning

Kommunen kan give særlig støtte til høje boligudgifter og stor forsørgerbyrde til personer, der opfylder betingelserne om social begivenhed i aktivloven.

Læs hele principafgørelse 16-19

15-19 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - integrationsydelse - feriegodtgørelse udbetalt ved ferieårets begyndelse

Automatisk udbetalt feriegodtgørelse efter ferieloven ved ferieårets begyndelse, skal som udgangspunkt trækkes fra i hjælpen, når borgeren holder ferie.

Læs hele principafgørelse 15-19

14-19 om - tilbagebetaling efter aktivloven - opholdskommune - handlekommune - stedlig kompetence – fraflytningskommunen

Hvis en kommune har udbetalt en ydelse efter aktivloven, der senere kræves tilbagebetalt, er det samme kommune, der har kompetencen til at afgøre sagen om tilbagebetalingskravet.

Læs hele principafgørelse 14-19

13-19 om særlig støtte - loftet for indtægt - hidtidig nettoindtægt - oprindelig social begivenhed

For at en person kan være berettiget til særlig støtte, skal personens nettoboligudgift overstige et grænsebeløb, kommunen fastsætter efter reglerne i bekendtgørelsen om særlig støtte.

Læs hele principafgørelse 13-19

12-19 om seniorførtidspension - arbejdsevne - fleksjob - meget begrænset arbejdsevne – udviklingsperspektiv

I sager, der skal behandles efter reglerne om seniorførtidspension, skal der kun tages stilling til, om arbejdsevnen er væsentligt og varigt nedsat. Det skal ses i forhold til de erhverv, den pågældende vil kunne varetage uden særlige tiltag for at udvikle arbejdsevnen.

Læs hele principafgørelse 12-19

11-19 om madserviceordning - praktisk støtte til madlavning - socialpædagogisk støtte - betaling for personaleudgifter

Når kommunen skal bevilge støtte til madlavning, skal kommunen vurdere, om borgeren er i personkredsen for enten praktisk støtte til madlavning eller madserviceordning.

Læs hele principafgørelse 11-19

10-19 om personlig og praktisk hjælp - rehabiliterende hjælp - socialpædagogisk støtte - kontant tilskud

Principafgørelsen afklarer afgrænsningen mellem servicelovens bestemmelser om personlig og praktisk hjælp, rehabilitering og socialpædagogisk støtte.

Læs hele principafgørelse 10-19

9-19 om økonomisk støtte - familiebehandling - tabt arbejdsfortjeneste

En indehaver af forældremyndighed, der har udgifter ved at deltage i en foranstaltning med sit barn - for eksempel familiebehandling – kan  kun få økonomisk støtte, hvis vedkommende ikke selv har tilstrækkelige midler til at betale.

Læs hele principafgørelse 9-19

8-19 om merudgifter - hjælpemiddel - fritidsaktivitet - elitesport – nødvendig

Udstyr til fritidsaktiviteter kan ikke bevilges som et hjælpemiddel efter serviceloven. Grunden er, at udstyr til fritidsaktiviteter ikke i væsentlig grad afhjælper de varige følger af borgerens nedsatte funktionsevne eller i væsentlig grad letter den daglige tilværelse.

Læs hele principafgørelse 8-19

7-19 om sygedagpenge - forlængelse - behandling i rehabiliteringsteam - dom – Højesteret

Kommunen kan ikke forlænge sygedagpengeperioden efter sygedagpengelovens § 27, hvis der skal iværksættes afklarende foranstaltninger for at vurdere, om den sygemeldte kan få beskæftigelse på normale vilkår.

Læs hele principafgørelse 7-19

6-19 om hjælp i særlige tilfælde - hjælp til flytning - depositum - lån fra familie - kredit - afdragsordning - afgørelsestidspunkt - eget initiativ - nova - mellemkommende fakta

Det afgørende er, at muligheden for at udnytte en kredit, et lån eller en afdragsordning - efter en konkret vurdering - er en realistisk mulighed for borgeren.

Læs hele principafgørelse 6-19

5-19 om arbejdsskade - fleksjob - ledighedsydelse – bevisbyrde

Lovens almindelige bevisbyrderegel gælder også ved vurdering af erhvervsevnetab til tilskadekomne, der skifter fra fleksjob til ledighedsydelse eller fra ét fleksjob til et andet.

Læs hele principafgørelse 5-19

4-19 om arbejdsskade - transport til og fra arbejde - arbejdets forhold – søfarende

Hvis søfarende på skibe, der er indregistreret i Danmark, kommer til skade, mens skibene er i af- eller påmønstringslande, er de søfarende omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Det kræver dog, at arbejdsgiverens forhold er årsag til opholdet.

Læs hele principafgørelse 4-19

3-19 om kompensationsprincippet - fælles husstand/bolig - samlede situation - praktisk hjælp - borgerstyret personlig assistance – håndsrækninger

Det er borgeren med funktionsnedsættelsen, som skal kompenseres for sin nedsatte evne. Det betyder, at en kommune skal tage udgangspunkt i de opgaver, som personen ville have bidraget med, hvis personen var rask.

Læs hele principafgørelse 3-19

2-19 om botilbud - midlertidigt - længerevarende – botilbudslignende

Lov om socialtilsyn giver mulighed for, at socialtilsynet kan godkende såkaldte botilbudslignende tilbud. Der er tale om tilbud, der ikke er oprettet efter servicelovens bestemmelser om midlertidige og længerevarende botilbud.

Læs hele principafgørelse 2-19

1-19 om rugemor - rugemødre - surrogatmoderskab - barsel - fars ret til indtræde i mors orlov

Tiltænkte forældre, der opnår forældreskab via en surrogataftale (rugemor), opnår ikke ret til fravær og barselsdagpenge efter barselsloven, uanset om de tiltænkte forældre gennemfører en stedbarnsadoption.

Læs hele principafgørelse 1-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring