Gå til indhold

Nye principafgørelser – januar 2019

De sidste 12 principafgørelser fra 2018.

64-18 om arbejdsskade - uddannelsessøgende - praktikforløb - nyttekriteriet - sikringspligtig arbejdsgiver

Er SOSU-voksenelever omfattet af arbejdsskadesikringsloven, og hvem er sikringspligtig arbejdsgiver?

Læs hele principafgørelse 64-18

63-18 om sygedagpenge - revurderingstidspunkt - forlængelse – lønmodtager

Skal udbetalingen af sygedagpenge startes, når sygefraværet er anmeldt efter revurderingstidspunktet – og hvornår?

Læs hele principafgørelse 63-18

62-18 om sygedagpenge - anmeldelse - revurderingstidspunkt – selvstændig

Hvordan beregnes revurderingstidspunktet i sygedagpengelovens § 24 i de tilfælde, hvor en borger hverken får udbetalt sygedagpenge eller løn under sygdom?

Læs hele principafgørelse 62-18

61-18 om uarbejdsdygtighed - raskmelding - tilbagebetaling - tilbagevirkende kraft

Hvilken betydning får Østre Landsrets dom af den 4. maj 2018 får for sager, hvor en borger har raskmeldt sig eller har genoptaget sit arbejde i hidtidigt omfang?

Læs hele principafgørelse 61-18

60-18 om handleplan - ordensforskrift – klageadgang

Kan en handleplan betragtes som en garantiforskrift, når kommunen ifølge serviceloven alene er forpligtet til at tilbyde en handleplan? Principafgørelsen skal afløse C-12-05 og C-29-06.

Læs hele principafgørelse 60-18

59-18 om tabt arbejdsfortjeneste - selvstændigt erhvervsdrivende - indtjeningsevnen - nystartet virksomhed - lønindtægt – vikar

Hvordan kan den tidligere bruttoindtægt fastsættes, når der skal bevilges tabt arbejdsfortjeneste til selvstændigt erhvervsdrivende?

Læs hele principafgørelse 59-18

58-18 om ressourceforløb - førtidspension - arbejdsevne - dokumentationskrav – udviklingsperspektiv

Hvornår er der udviklingsperspektiv i forhold til en persons arbejdsevne, herunder hvornår der er en realistisk forventning om, at borgeren kan drage nytte af indsatsen og på sigt forbedre sin situation?

Læs hele principafgørelse 58-18

57-18 om særlig støtte - nettoboligudgift - krav til den faktiske bolig

Hvornår kan en udgift til ansøgerens faktiske bolig være omfattet af bekendtgørelsens bestemmelser om nettoboligudgift?

Læs hele principafgørelse 57-18

56-18 om pasning af nærtstående - pasning af døende - personkreds – døgnophold

Skal døgnhjælp i hjemmet, herunder respirationsovervågning, sidestilles med døgnophold i forbindelse med pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom eller pasning af døende?

Læs hele principafgørelse 56-18

55-18 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - integrationsydelse - indtægter - fri bil - fri telefon

Hvordan skal den skattepligtige værdi af fri bil og telefon behandles i forhold til reglerne om fradrag for indtægter i kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse?

Læs hele principafgørelse 55-18

54-18 om kontanthjælp - 225-timersreglen - ægtepar - bortfald - beregning - fradrag for indtægter – arbejdsløshedsdagpengemodtager

Hvordan skal indtægter trækkes fra i hjælpen, når modtager af kontanthjælp har en ægtefælle, der tidligere sporadisk har modtaget supplerende kontanthjælp til arbejdsløshedsdagpenge, og hvis hjælp er bortfaldet på grund af 225-timersreglen?

Læs hele principafgørelse 54-18

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring