Gå til indhold

Førsteinstanser laver færre formelle fejl i sagsbehandlingen

Ankestyrelsen har siden 2017 registreret kritik af formelle sagsbehandlingsfejl hos Ankestyrelsens største førsteinstanser, det vil sige kommuner, Udbetaling Danmark og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Vores rapport for 2018 giver et overblik over kritik af formelle sagsbehandlingsfejl hos disse instanser.

Det primære formål med en statistik over formelle sagsbehandlingsfejl er at give et overordnet billede af, hvilke formelle regler, der volder problemer i sagsbehandlingen hos førsteinstanserne.

Formelle regler er krav til den måde, myndighederne sagsbehandler på. De krav er blandt andet beskrevet i forvaltningsloven. Overholder myndigheden ikke de regler, vil en afgørelse som udgangspunkt være ugyldig og derfor ikke gælde for borgeren.

Det er særligt vigtigt at kontrollere reglerne om partshøring, pligt til at undersøge sagens oplysninger og begrundelse, fordi de kan have betydning for sagens resultat.

Formelle sagsbehandlingsfejl kan forekomme både i sager, hvor Ankestyrelsen har stadfæstet afgørelsen, eller hvor styrelsen har ændret afgørelsen eller hjemvist sagen. Statistikken beskriver ikke, hvad årsagen var til, at en sag blev omgjort af Ankestyrelsen. Den viser blot, om myndighederne sørgede for at overholde procesreglerne i blandt andet forvaltningsloven.

Hvis vi har vurderet, at førsteinstansen ikke har fulgt sagsbehandlingsreglerne, overvejer vi, om den manglende overholdelse har haft betydning for resultatet i den konkrete sag. Vi vil også altid påpege det over for førsteinstansen. Det gør vi ved at udtale kritik.

Rapporten viser samlet, at i 80 procent af sagerne på nationalt plan har vi ikke registreret kritik af de formelle sagsbehandlingsregler. Det er en forbedring på syv procentpoint i forhold til 2017.

I 2018 har vi behandlet knap 55.000 sager i Ankestyrelsen. Ca. 48.000 af disse sager er omfattet af styrelsens registreringer af formelle sagsbehandlingsfejl. Styrelsen registrerer ikke kritik i sager, hvor vi er førsteinstans eller i sager, som er behandlet af de seks selvstændige nævn, som styrelsen sekretariatsbetjener.   

Sagerne omfatter følgende områder:

  • Kommunale sager på social- og beskæftigelsesområdet
  • Arbejdsskadesager
  • Sager fra Udbetaling Danmark
  • Øvrige klagesager, bortset fra nævnssager 

De hyppigste formelle fejl hos førsteinstanser er:

  • Sagen er utilstrækkeligt oplyst (Undersøgelsesprincippet) - syv procent af sagerne.
  • Forvaltningslovens krav til begrundelser er ikke fuldt ud overholdt (Begrundelse) - seks procent af sagerne.
  • Lovfæstede tidsfrister er ikke overholdt (Tidsfrister) - seks procent af sagerne. 

Klagesager fra Udbetaling Danmark er det sagsområde med den højeste andel af sager med formelle sagsbehandlingsfejl. Her har Ankestyrelsen udtrykt formel kritik i 45 procent af sagerne. Det er dog en forbedring på 20 procentpoint i forhold til 2017, hvor vi udtrykte kritik i 65 procent af sagerne.

I rapporten for 2018 har vi medtaget en oversigt fordelt på hver af de 98 kommuner. I forhold til oversigten skal vi gøre opmærksom på, at en del af kommunerne har relativt få sager, og kritik i disse kan skabe store afvigelser fra det nationale gennemsnit. Der kan også være registeret flere formelle sagsbehandlingsfejl på samme sag, som derfor tæller med flere gange i statistikken.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring