Gå til indhold

Nye principafgørelser - november 2018

22 principafgørelser siden seneste nyhedsbrev.

Ankestyrelsens principafgørelse 53-18 om sygedagpenge - arbejdsgiver - refusion - afledt ret - tilbagevirkende kraft

En arbejdsgiver har kun ret til refusion af sygedagpenge, hvis lønmodtageren lever op til betingelserne for at få sygedagpenge. Retten til refusion stopper, når lønmodtager har fået en afgørelse om, at han eller hun ikke længere har ret til at få sygedagpenge…

Læs hele principafgørelse 53-18

Ankestyrelsens principafgørelse 52-18 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - integrationsydelse - supplement til brøkpension - særlig støtte - formue - forbrug af formue - bevaret rådighed - låneforhold - personlig relation - dokumentation - foreliggende grundlag

Kommunen kan ikke bevilge kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse, supplement til brøkpension og særlig støtte til høje boligudgifter, hvis borgeren har formue, der kan dække forsørgelsen.

Læs hele principafgørelse 52-18

Ankestyrelsens principafgørelse 51-18 om midlertidigt botilbud - mindre indgribende foranstaltninger - kompensationsprincip

Kommunen kan ikke i henvise til et princip om mindre indgribende foranstaltninger som begrundelse i afgørelser om handicapkompenserende ydelser. Kommunen kan ikke henvise til princippet i begrundelsen for, at borgeren skal have et andet tilbud end det, som bedst muligt kompenserer…

Læs hele principafgørelse 51-18

Ankestyrelsens principafgørelse 50-18 om retssikkerhedsloven - agterskrivelse - forhåndsklage - genvurdering – ordensforskrift

En agterskrivelse er et brev, som myndigheden kan sende til borgeren, før sagen bliver afgjort. I brevet står der, hvad myndigheden regner med, at afgørelsen ender med. En agterskrivelse bliver opfattet som en partshøring af borgeren. Myndigheden kan vælge at lade en agterskrivelse få virkning som afgørelse, men skal så være opmærksom på…

Læs hele principafgørelse 50-18

Ankestyrelsens principafgørelse 49-18 om hjælpemiddel - varigt nedsat psykisk funktionsevne - væsentlighed – servicehund

En hund med særlig træning i at afhjælpe en borgers nedsatte funktionsevne er en servicehund. En servicehus kan bevilges som et hjælpemiddel og kan enten være borgerens egen hund, der er trænet til det eller en hund, der er trænet til det fra hvalp.

Læs hele principafgørelse 49-18

Ankestyrelsens principafgørelse 48-18 om personlig assistance - arbejdsgiver - tilskud - ATP – feriepenge

En selvstændig kan få tilskud, hvis hun eller han yder person assistance for en medarbejder, der er ansat i virksomheden. Når der er tale om en selvstændig erhvervsdrivende, der selv udfører personlig assistance for en ansat i egen virksomhed, kan der ikke ydes tilskud til feriepenge og ATP…

Læs hele principafgørelse 48-18

Ankestyrelsens principafgørelse 47-18 om arbejdsskade - ulykke - bevisbedømmelse – dokumentation

En person kan få anerkendt en ulykke som arbejdsskade, hvis personskaden er forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller inden for 5 dage. Det er borgeren selv, der skal bevise, at lovens betingelser for at anerkende en ulykke som en arbejdsskade er opfyldt…

Læs hele principafgørelser 47-18

Ankestyrelsens principafgørelse 46-18 om anbragte børn - samvær - afbrydelse af kontakten - børn og unge-udvalgets kompetence - en måned forstås som 4 uger

En kommune kan ikke afgøre, at samvær eller anden kontakt mellem et anbragt barn eller en anbragt ung og forældrene eller netværket kun må finde sted mindre end en gang om måneden. Dette sidestilles med afbrydelse af kontakten, og afgørelsen skal derfor træffes af børn og unge-udvalget…

Læs hele principafgørelse 46-18

Ankestyrelsens principafgørelse 45-18 om arbejdsskade - personkreds - lovvalg - EU-grundforordningen

I den konkrete sag vurderede Ankestyrelsen, at Udbetaling Danmark var den kompetente institution til at tage stilling til spørgsmålet om lovvalg. Ankestyrelsen ophævede Arbejdsskadestyrelsens (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) afgørelse og oversendte sagen til Udbetaling Danmark som rette forvaltningsmyndighed….

Læs hele principafgørelser 45-18

Ankestyrelsens principafgørelse 44-18 om hjælpemiddel - forbrugsgode - merudgift - sektoransvar - apoteksprodukt – behandlingsredskab

Principafgørelsen beskriver, hvordan produkter som gaze, vådservietter og plastre skal behandles efter forskellige regelsæt, afhængigt af hvilken sammenhæng de indgår i. Det kan være sundhedslovgivningen, reglerne om hjælpemidler, forbrugsgoder eller reglerne om nødvendige merudgifter….

Læs hele principafgørelse 44-18

Ankestyrelsens principafgørelse 43-18 om hjælpemiddel - foddeformitet - ortopædiske fodindlæg - ortopædisk fodtøj

Den nye praksis, der fastlægges med denne afgørelse, har dermed betydning for afgørelser, der er truffet siden maj 2008, hvor Velfærdsministeriet fastslog, at…

Læs hele principafgørelse 43-18

Ankestyrelsens principafgørelse 42-18 om overvåget samvær - afbrydelse af kontakt - formodning om overgreb - nødvendigt af hensyn til barnets udvikling og sundhed - indstilling til børn og unge-udvalget

Forvaltningen skal være opmærksom på, om der udover formodningen eller viden om overgreb er andre forhold, der af hensyn til barnet eller den unges behov gør det nødvendigt, at samværet skal være overvåget eller at…

Læs hele principafgørelse 42-18

Ankestyrelsens principafgørelse 40-18 om sygedagpenge - Østre Landsrets dom - uarbejdsdygtighed - tilbagevirkende kraft - tilbagebetaling - genoptagelse - efterbetaling – forældelse

Der er efter sygedagpengelovens § 7 ikke grundlag for at træffe afgørelse med tilbagevirkende kraft. Kommunen skal træffe en afgørelse, inden udbetalingen af sygedagpenge kan standses. Dette gælder uanset…

Læs hele principafgørelse 40-18

Ankestyrelsens principafgørelse 39-18 om personlig assistance til handicappede i erhverv - erhvervets forenelighed - selvstændigt indhold - landmand - lam efter ulykke - betydelig funktionsnedsættelse

Det afgørende er, om der fortsat er et betydeligt selvstændigt indhold i arbejdet, når der ses bort fra den personlige assistents arbejde. I den konkrete sag havde en selvstændig landmand ret til personlig assistance…

Læs hele principafgørelse 39-18

Ankestyrelsens principafgørelse 38-18 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - integrationsydelse - fradrag for indtægter - fælles husførelse - logerende - fiktive indtægter

Der kan kun foretages fradrag i kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse for faktiske indtægter. Kommunen har ikke hjemmel til at foretage fradrag for fiktive lejeindtægter, uanset om…

Læs hele principafgørelse 38-18

Ankestyrelsens principafgørelse 37-18 om uddannelseshjælp - kontanthjælp - 4 ugers ferie - antal feriedage

I den konkrete sag havde kommunen lagt til grund, at 4 ugers ferie svarer til 20 hverdage. Kommunen vejledte derfor borger forkert om, hvor mange feriedage der var tilbage, da borger i slutningen af ferieåret anmodede om ferie. Borger meddelte, at hun ville forlænge den bevilgede ferie… 

Læs hele principafgørelse 37-18

Ankestyrelsens principafgørelse 36-18 om uddannelseshjælp - kontanthjælp - udland - ferie - forlænget udlandsophold - ganske særlige forhold - kommunens tilladelse

Personer, der opholder sig i udlandet, kan som udgangspunkt ikke få hjælp til forsørgelse. Kommunen kan dog i særlige tilfælde tillade, at retten til hjælp bevares under kortvarige ophold i udlandet…

Læs hele principafgørelse 36-18

Ankestyrelsens principafgørelse 35-18 om midlertidigt eller permanent fleksjob - første fleksjob

Kommunen bevilger fleksjob for fem år ad gangen. Formålet med midlertidig bevilling og reglerne om opfølgning er at understøtte den progression, som kan være resultatet af tid og erfaring i et konkret job/arbejdsplads og som betyder…

Læs hele principafgørelse 35-18

Ankestyrelsens principafgørelse 34-18 om vedligeholdelsestræning - forbedring af funktionsniveau - helhedsvurdering - hjælp efter anden lovgivning – sektoransvar

I den konkrete sag skulle kommunen behandle sagen igen og afklare, om der kunne bevilges hjælp i form af vedligeholdelsestræning til barnet eller hjælp efter andre bestemmelser i den sociale lovgivning. Kommunen skulle også sørge for af få mulighederne for hjælp efter sundhedsloven og folkeskoleloven afklaret…

Læs hele principafgørelse 34-18

Ankestyrelsens principafgørelse 33-18 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - integrationsydelse - 225-timersreglen - beregning af forlængelse - udskydelse af bortfaldsdato, sygdom

Det er en betingelse for at modtage fuld kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse ud over sammenlagt et år inden for tre år, at man udnytter sine arbejdsmuligheder. En modtager af hjælp anses for ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder, når han eller hun ikke har dokumenteret at have haft mindst 225 timers ordinært…

Læs hele principafgørelse 33-18

Ankestyrelsens principafgørelse 32-18 om merudgifter - sektoransvar - transport - skole - skolefritidsordning - sammenligningsgrundlag – samlivsophævelse

I den konkrete sag havde en forælder ret til dækning af merudgifter til taxakørsel mellem skolefritidsordningen og sin adresse, som ikke var barnets bopælsadresse. Den udgift, som forælderen ville have haft til transport mellem skolefritidsordningen og sin adresse, hvis barnet ikke have haft…

Læs hele principafgørelse 32-18

Ankestyrelsens principafgørelse 31-18 om hjemmehjælp - hovedrengøring - omfattende oprydning

Kommunernes kvalitetsstandard må derfor ikke udelukke muligheden for at bevilge hjælp til omfattende oprydning og hovedrengøring. Det beror på en konkret vurdering af borgerens behov, om der er tale om en nødvendig praktisk opgave, som er en naturlig del af at have et hjem…

Læs hele principafgørelse 31-18

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring