Gå til indhold

Nye principafgørelser - juni 2018

28 principafgørelser fra Ankestyrelsen siden seneste nyhedsbrev.
 • Ankestyrelsens principafgørelse 30-18 om merudgifter ved forsørgelsen - tabt arbejdsfortjeneste - personkreds - operation
  Når praksis nu ændres, sker det blandt af hensyn til at ensrette praksis, så vurderingen af, om en forælder er omfattet af den personkreds, der kan få dækket merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, er uafhængig af, om…

  Læs hele principafgørelse 30-18

 • Ankestyrelsens principafgørelse 29-18 om arbejdsskade - erhvervsevnetab - selvstændig erhvervsdrivende - tilskud
  Situationen for en skadelidt, der er tilkendt tilskud til selvstændig virksomhed, adskiller sig på flere punkter væsentligt fra den situation, hvor en skadelidt efter en arbejdsskade er visiteret til fleksjob…

  Læs hele principafgørelse 29-18

 • Ankestyrelsens principafgørelse 28-18 om sygedagpenge - ferie - ny sygeperiode - beskæftigelseskrav – tidsbegrænsning
  Borgeren havde dog ikke ret til sygedagpenge, fordi pågældende var omfattet af tidsbegrænsningen for udbetaling af sygedagpenge på grund af det tidligere sygeforløb forud for afholdelsen af ferie. Borgeren havde i stedet ret til et jobafklaringsforløb...

  Læs hele principafgørelse 28-18

 • Ankestyrelsens principafgørelse 27-18 om sygedagpenge - uarbejdsdygtighed – misbrug
  Misbrug er ikke i sig selv en sygdom, der berettiger til udbetaling af sygedagpenge. Der skal foretages en lægelig vurdering af, om misbruget er årsag til en fysisk eller psykisk tilstand, der kan betragtes som sygdom...

  Læs hele principafgørelse 27-18

 • Ankestyrelsens principafgørelse 26-18 om børne- og ungeydelse - modregning - manglende betaling for dagtilbud - afgørelseskompetence – klageadgang

  Når kommunen har truffet afgørelse om modregning for manglende betaling for dagtilbud i børne- og ungeydelsen, kan kommunen anmode Udbetaling Danmark om at fradrage den manglende betaling for dagtilbud i hele børne- og ungeydelsen. Kommunen kan også vælge…

  Læs hele principafgørelse 26-18

  Vi har også offentliggjort et notat om sagen

       Læs notatet her

 • Ankestyrelsens principafgørelse 25-18 om midlertidigt botilbud - egenbetaling – formue
  Kommunen kan ikke fastsætte egenbetaling overfor en borger, der er visiteret til et midlertidigt botilbud efter serviceloven, for opholdet, hvis borgeren ikke har en indtægt. Formue kan ikke sidestilles med indtægt…

  Læs hele principafgørelse 25-18

 • Ankestyrelsens principafgørelse 24-18 om boligstøtte - solidarisk hæftelse – part
  Da den solidarisk hæftende er part i sagen, har han/hun de samme partsbeføjelser som modtageren af boligstøtte. Det betyder, at den solidarisk hæftende skal partshøres, inden der træffes afgørelse om…

  Læs hele principafgørelse 24-18


 • Ankestyrelsens principafgørelse 23-18 om stofmisbrug - personkreds - behandlingsformer - frit valg

  Det er en forudsætning for, at en stofmisbruger kan gøre brug af det frie valg i servicelovens bestemmelse om misbrugsbehandling i forhold til en konkret døgnbehandlingsinstitution, at kommunen har visiteret stofmisbrugeren til døgnbehandling…

  Læs hele principafgørelse 23-18


 • Ankestyrelsens principafgørelse 22-18 om pligt til opfølgning - vejledningspligt - helhedsvurdering – realudligning

  I den konkrete sag vurderede Ankestyrelsen, at kommunen ikke havde vejledt om muligheden for at søge om personligt tillæg til dækning af husleje og varme i forbindelse med flytning til plejebolig. Kommunen skulle derfor behandle sagen igen…

  Læs hele principafgørelse 22-18


 • Ankestyrelsens principafgørelse 21-18 om midlertidig botilbud - socialpædagogisk støtte - omsorgsforpligtelse – helhedsvurdering

  I den konkrete sag fik borgeren afslag på et midlertidigt botilbud, da kommunen vurderede, at borgeren kunne klare sig i egen bolig med støtte. Ankestyrelsen hjemviste sagen, da der ikke var tilstrækkelige oplysninger til at afgøre…

  Læs hele principafgørelse 21-18


 • Ankestyrelsens principafgørelse 20-18 om anbringelse i plejefamilie - afbrydelse af telefonkontakt - afbrydelse af sms-kontakt
  Hvis der er ret til telefonisk kontakt, kan kommunen fastsætte rammerne for den øvrige kontakt blandt andet ved at begrænse eller udelukke adgangen til at kommunikere via sms, hvis dette sker af hensyn til barnet…

  Læs hele principafgørelse 20-18


 • Ankestyrelsens principafgørelse 19-18 om arbejdsskade - fast bopæl - udstationering - personkreds - dansk arbejdsgiver - EU-forordning
  Når personer, der er bosat i lande uden for EU, udsendes af en dansk arbejdsgiver for at udføre arbejde i et andet EU-land og udsættes for en arbejdsskade i landet, gælder de EU-retlige regler kun, hvis personen...

  Læs hele principafgørelse 19-18


 • Ankestyrelsens principafgørelse 18-18 om borgerstyret personlig assistance - personkreds - arbejdsleder – arbejdsgiver

  I den konkrete sag vurderede Ankestyrelsen, at borgeren ikke havde et behov, der gjorde det nødvendigt at yde en særlig støtte som borgerstyret personlig assistance, og at det var en fejl, at kommunen havde...

  Læs hele principafgørelse 18-18


 • Ankestyrelsens principafgørelse 17-18 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - integrationsydelse - tilbagebetaling - uforsvarlig økonomi - deltagelse i tilbud
  Når en borger har udvist uforsvarlig økonomi, kan kommunen træffe afgørelse om tilbagebetaling af hjælp, der bliver udbetalt i den periode, hvor borgeren ellers ville have kunnet forsørge sig selv...

  Læs hele principafgørelse 17-18

 • Ankestyrelsens principafgørelse 16-18 om fleksløntilskud - fuldtidsløn - lønloft - sagsoplysning - efterregulering - tilbagebetaling – forældes
  Da kommunen ikke havde sikret sig arbejdsgiverens oplysninger, var der risiko for, at borgeren havde fået udbetalt for lidt i fleksløntilskud. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg slog også fast, at borgerens mulighed for at få reguleret fleksløntilskuddet på et korrekt grundlag ikke var begrænset til...

  Læs hele principafgørelse 16-18


 • Ankestyrelsens principafgørelse 15-18 om sygedagpenge - forlængelse - lægelig vurdering – helhedsvurdering

  Den lægelige vurdering skal ses i sammenhæng med sagens samlede oplysninger. Det betyder, at der skal anlægges en helhedsvurdering ved vurderingen af, om den sygemeldte…

  Læs hele principafgørelse 15-18


 • Ankestyrelsens principafgørelse 14-18 om sygedagpenge - forlængelse - afklaring af arbejdsevnen - optrapning af arbejdstiden – virksomhedspraktik
  Der var en god prognose, og en forventning om, at borgeren ville kunne genoptage erhvervsmæssig beskæftigelse. Der var derfor ikke et afklaringsbehov, og ikke grundlag for at forlænge sygedagpengeperioden. Virksomhedspraktikken kunne ikke sidestilles....

  Læs hele principafgørelse 14-18

 • Ankestyrelsens principafgørelse 13-18 om sygedagpenge - sygedagpengenes størrelse - selvstændig erhvervsdrivende - 6 dages arbejdsuge
  Sygedagpengene udbetales efter en 5-dages-uge, medmindre andet er oplyst. Der vil kunne udbetales sygedagpenge i en 6- eller 7-dages-uge, og dagene, der udbetales sygedagpenge for, vil også kunne ligge på lørdage og søndage…

  Læs hele principafgørelse 13-18

 • Ankestyrelsens principafgørelse 12-18 om socialtilsyn - kvindekrisecenter - selvbestemmelsesret - videoovervågning – husorden
  I den konkrete sag kunne socialtilsynet give et kvindekrisecenter et påbud, da der blev videoovervåget i tilbuddet uden kvindernes samtykke. Kvindekrisecentret var dog berettiget til at have regler om ingen alkohol…

  Læs hele principafgørelse 12-18

 • Ankestyrelsens principafgørelse 11-18 om magtanvendelse - personkreds - egnet botilbud – klageadgang
  Statsforvaltningens afgørelse om optagelse i særligt botilbud kan påklages til Ankestyrelsen. En ægtefælle, en pårørende, en værge eller en anden repræsentant for den person, som afgørelsen vedrører, kan klage, når…

  Læs hele principafgørelse 11-18

 • Ankestyrelsens principafgørelse 10-18 om arbejdsskade - redning af menneskeliv – personkreds
  Arbejdsskadesikringen omfatter også personer, der har været ude for en arbejdsulykke under forsøg på at redde menneskeliv, når forsøget ikke indgår i arbejdet for arbejdsgiveren…

  Læs hele principafgørelse 10-18

 • Ankestyrelsens principafgørelse 9-18 om kontanthjælp - integrationsydelse - uddannelseshjælp - sanktion - IGU - uddannelse – arbejde
  I den konkrete sag havde borger afvist en henvisning til et IGU-forløb, og kommunen var derfor som udgangspunkt berettiget til at sanktionere borger for afvisning af tilbud om arbejde. Kommunen var dog ikke berettiget til at nedsætte hjælpen...

  Læs hele principafgørelse 9-18

 • Ankestyrelsens principafgørelse 8-18 om midlertidigt botilbud - ungdomsbolig - servicearealer - personkreds
  I den konkrete sag ændrede Ankestyrelsen kommunens afgørelse, om bevilling af et midlertidigt botilbud på et kollegie efter almenboliglovens § 4 og § 52, da borgeren havde behov for et midlertidigt botilbud efter serviceloven…

  Læs hele principafgørelse 8-18

 • Ankestyrelsens principafgørelse 7-18 om arbejdsskade - lynnedslag - arbejdets forhold
  Bliver en person ramt af et lynnedslag under udførelsen af sit arbejde, anses dette som værende en følge af arbejdet eller arbejdets forhold...

  Læs hele principafgørelse 7-18

 • Ankestyrelsens principafgørelse 6-18 om socialpædagogisk bistand - personkreds - særlige sociale problemer
  Kommunen skal yde socialpædagogisk støtte til borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og borgere med særlige sociale problemer, som medfører et behov for hjælp, omsorg, støtte…

  Læs hele principafgørelse 6-18

 • Ankestyrelsens principafgørelse 5-18 om retssikkerhedslovens § 61 - mellemkommunal uenighed – dom
  Vestre Landsret har i en dom fastslået, at Ankestyrelsen fungerer som tvistløsningsorgan i sager om uenighed mellem kommuner efter retssikkerhedslovens § 61...

  Læs hele principafgørelse 5-18

 • Ankestyrelsens principafgørelse 4-18 om tabt arbejdsfortjeneste - satsregulering - den tidligere bruttoindtægt - bidrag til pensionsordning
  Hvis modtageren har haft en lønindtægt før overgangen til tabt arbejdsfortjeneste, skal den tidligere bruttoindtægt beregnes ud fra den seneste lønindtægt. Den tidligere indtægt skal ikke opreguleres eller satsreguleres...

  Læs hele principafgørelse 4-18

 • Ankestyrelsens principafgørelse 3-18 om afløsning - personkreds - selvudpeget hjælper - udmåling – overkompensation
  I den konkrete sag havde borgerens ægtefælle ikke ret til afløsning for sin indsats med at hjælpe borgeren med personlig hjælp og pleje, da ægtefællen var ansat af kommunen...

  Læs hele principafgørelse 3-18

 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring