Gå til indhold

Nye principafgørelser - februar 2018

14 nye principafgørelser.

Ankestyrelsens principafgørelse 2-18 om botilbud - opfølgningspligt - borgers manglende samarbejde - ophør

Kommunen kan ikke uden videre lade et tilbud om hjælp eller støtte ophøre med henvisning til, at borgeren ikke samarbejder om at opfylde indsatsmålene i handleplanen. Kommunen skal inden da undersøge og forholde sig til…

Læs hele principafgørelse 2-18

Ankestyrelsens principafgørelse 1-18 om fleksløntilskud - beregning - ferie uden løn eller feriegodtgørelse - fuldtidsløn

Når en person er ansat i fleksjob efter den 1. januar 2013, udbetaler kommunen et fleksløntilskud som supplement til den løn, arbejdsgiveren udbetaler. Fleksløntilskuddet er 98 procent af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb…

Læs hele principafgørelse 1-18

Ankestyrelsens principafgørelse 101-17 om ressourceforløbsydelse - indtægter - efterbetaling - tilbagebetaling

Reglerne om tilbagebetaling på grund af dobbeltforsørgelse skal bruges, hvis en efterbetaling af en indtægt dækker samme formål og samme tidsrum som den tidligere ressourceforløbsydelse. I det tilfælde kan indtægten ikke trækkes fra i hjælpen for den måned, hvor den bliver udbetalt…

Læs hele principafgørelse 101-17

Ankestyrelsens principafgørelse 100-17 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - integrationsydelse - supplement til brøkpension - indtægter - efterbetaling - tilbagebetaling - dobbeltforsørgelse

Hvis en person, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse eller supplement til brøkpension, har en indtægt, skal den trækkes fra i hjælpen. Indtægten skal trækkes fra i hjælpen i den måned, hvor den kommer til udbetaling. En indtægt, der bliver udbetalt senere…

Læs hele principafgørelse 100-17

Ankestyrelsens principafgørelse 99-17 om ressourceforløbsydelse - fradrag - lønindtægt - erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste skal fradrages fuldt ud (krone for krone) i ressourceforløbsydelsen. Det skal den, fordi erstatningen ikke er nævnt som en undtagelse til hovedreglen om, at indtægter medfører fradrag…

Læs hele principafgørelse 99-17

Ankestyrelsens principafgørelse 98-17 om kontanthjælp - rådighed - arbejdskrav - 225 timersreglen - afklarende foranstaltninger - vejledning

Kommunen er forpligtet til at vejlede borgere, der er under afklaring, om pligten til at søge job ved siden af afklaringen. Kommunen skal også hjælpe disse borgere med jobsøgning på lige fod med andre borgere, der er omfattet af arbejdskravet. Manglende vejledning om det kan efter en konkret vurdering medføre, at hjælpen ikke kan nedsættes eller bortfalde…

Læs hele principafgørelse 98-17

Ankestyrelsens principafgørelse 97-17 om socialtilsyn - godkendelse - længerevarende botilbud - indretning

Krav til indretning af almene ældreboliger må anses for at være udtryk for, hvornår en bolig er egnet til længerevarende ophold for ældre og personer med handicap. Derfor kan der tages udgangspunkt i de samme principper, hvis et botilbud skal godkendes som længerevarende tilbud efter servicelovens regler...

Læs hele principafgørelse 97-17

Ankestyrelsens principafgørelse 96-17 om genvurdering - flytning

En kommune har pligt til at genvurdere en afgørelse, når der er klaget over afgørelsen. Det er den kommune, som har afgjort sagen, som skal vurdere den igen. Det gælder også, selvom borgeren i flyttet til en anden kommune…

Læs hele principafgørelse 96-17

Ankestyrelsens principafgørelse 95-17 om tabt arbejdsfortjeneste - hjemmetræning - hjemmeundervisning

Tabt arbejdsfortjeneste er betinget af, at det er en nødvendig konsekvens af barnets nedsatte funktionsevne, at barnet passes i hjemmet. Det skal også være mest hensigtsmæssigt, at det er moren eller faren, der passer det. De kan derfor kun få kompensation for det antal timer, der er nødvendige til det…

Læs hele principafgørelse 95-17

Ankestyrelsens principafgørelse 94-17 om foreløbig afgørelse - godkendelse - formalitetskrav - bilag og indstilling

Når formanden for børn og unge-udvalget har truffet en foreløbig afgørelse, skal kommunen indstille til udvalget, at det godkender formandens foreløbige afgørelse. Det skal ske senest syv dage efter afgørelsen. Kommunen skal udarbejde en indstilling til børn og unge-udvalget om godkendelse...

Læs hele principafgørelse 94-17

Ankestyrelsens principafgørelse 93-17 om adoption uden samtykke - manglende forældreevne - barnets tilknytning til plejefamilie - særlige tilfælde - dokumentationskrav - krav til indstilling

Adoption af et barn skal altid være til barnets bedste, uanset om adoptionen sker med eller uden samtykke. Hvis kommunen vurderer, at betingelserne for adoption af et barn er opfyldt, men ikke kan gennemføres med samtykke fra forældrene, kan kommunen forelægge sagen for børn og unge-udvalget. Adoption uden samtykke kan ske i tre situationer…

Læs hele principafgørelse 93-17

Ankestyrelsens principafgørelse 92-17 ægtefællebidrag - lave leveomkostninger i modtagerland - bidragsloftet

Hvis en modtager af ægtefællebidrag lever i et land, hvor købekraften er væsentlig større end i Danmark, skal vurderingen af behovet ske ud fra modtagerens reelle mulighed for at forsørge sig selv i modtagerlandet. Modtagerens indkomstniveau skal beregnes på baggrund af en indkomst i danske kroner omregnet med forskellen i købekraften i Danmark og i det land, hvor modtageren bor…

Læs hele principafgørelse 92-17

Ankestyrelsens principafgørelse 91-17 om særlig støtte - nettoboligudgift - udgiftsregulering - rimelig, billigere bolig/ fraflyttet bolig

En borger med høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde kan få særlig støtte. Den beregnes som udgangspunkt på grundlag af ansøgerens faktiske nettoboligudgift. Hvis der kan skaffes en rimelig, billigere bolig, og ansøgeren vælger ikke at flytte, beregnes den særlige støtte på grundlag af nettoboligudgiften til den rimelige, billigere bolig…

Læs hele principafgørelse 91-17

Ankestyrelsens principafgørelse 90-17 om økonomisk støtte - betingelser for støtte efter serviceloven - udenlandsk statsborger - samvær i Danmark

En udlænding, der har lovligt ophold og desuden faktisk opholder sig i Danmark, har ret til at få behandlet en ansøgning om hjælp efter servicelovens bestemmelser. Hvis opholdet har en midlertidig eller lejlighedsvis karakter, kan der kun ydes støtte til at dække akut opståede behov…

Læs hele principafgørelse 90-17

 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring