Gå til indhold

Principafgørelser, juni 2017

Se de seneste offentliggjorte principafgørelser.

Ankestyrelsens principafgørelse 37-17 om kontanthjælp - modregning - selvstændig erhvervsdrivende - opgørelsesmetode - overførsel af overskud

I den konkrete sag skulle kommunen lave en ny beregning af borgerens ret til supplerende kontanthjælp…

Læs hele principafgørelse 37-17

Ankestyrelsens principafgørelse 36-17 Adoption uden samtykke - krav til indstilling - tilknytning - børn under 1 år

Ankestyrelsen har afgjort fem sager om adoption uden samtykke; i de fire gav vi samtykke til bortadoption, mens vi hjemviste den femte sag…

Læs hele principafgørelse 36-17

Ankestyrelsens principafgørelse 35-17 om sygedagpenge - uarbejdsdygtighed - stationær tilstand - udvikling af arbejdsevnen

I den konkrete sag var der planlagt yderligere optrapning af arbejdstiden, men forløbet blev afbrudt i forbindelse med ophøret af sygedagpenge. Det var dermed fortsat uafklaret, om borgeren kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet på fuld tid...

Læs hele principafgørelse 35-17

Ankestyrelsens principafgørelse 34-17 om adgang til hjemmet uden samtykke - børnefaglig undersøgelse - lukket familie – manglende

I den konkrete sag pålagde Ankestyrelsen kommunen skal snarest at afgøre sagen om adgang til hjemmet som led i den børnefaglige undersøgelse…

Læs hele principafgørelse 34-17

Ankestyrelsens principafgørelse 33-17 om arbejdsskade - ulykke - årsagssammenhæng - personskadebegrebet – forudbestående

Principafgørelsen belyser de tilfælde, hvor sikrede, efter en hændelse, får konstateret en forudbestående sygdom, som ikke tidligere har givet symptomer. Afgørelsen bygger på frem konkrete sager…

Læs hele principafgørelse 33-17

Ankestyrelsens principafgørelse 32-17 om arbejdsskade - ulykke - minimumskrav til personskadens omfang – behandling

I vurderingen er det centrale, om tilstanden - uanset om der er tale om større eller mindre gener/smerter - går i sig selv igen uanset behandling, inden for den tidshorisont, den type skade typisk vil have.  Afgørelsen bygger på frem konkrete sager…

Læs hele principafgørelse 32-17

Ankestyrelsens principafgørelse 31-17 om arbejdsskade - erhvervssygdom - anerkendelse – seneknude

Ankestyrelsen var enig i, at skadelidtes seneknuder i begge håndflader ikke kunne anerkendes som en erhvervssygdom. Vi lagde vægt på, at der ikke var lægevidenskabelig dokumentation for en årsagssammenhæng…

Læs hele principafgørelse 31-17

Ankestyrelsens principafgørelse 30-17 om hjælpemiddel - behandlingsredskab – blodsukkermåleapparat

I tre sager henholdsvis ændrede, stadfæstede og hjemviste Ankestyrelsen sagerne idet vi vurderede at glukosemålerapperatet henholdsvis var et hjælpemiddel, ikke var et hjælpemiddel og at sagen ikke var tilstrækkelig oplyst…

Læs hele principafgørelse 30-17

Ankestyrelsens principafgørelse 29-17 om socialpædagogisk støtte - ledsagelse - aktiviteter - ferie – kompensationsprincippet

Den første sag blev hjemvist, fordi kommunen ikke havde lavet en konkret vurdering af borgerens behov for at komme på ferie med kæresten. Den anden sag blev hjemvist, fordi kommunen ikke havde lavet en konkret vurdering af borgerens behov for socialpædagogisk støtte til de ansøgte aktiviteter…

Læs hele principafgørelse 29-17

Ankestyrelsens principafgørelse 28-17 om tilbud af behandlingsmæssig karakter - tatovering - personkreds - sædvanlige behandlingssystem

I den konkrete sag var Ankestyrelsen enig med kommunen i, at der ikke kunne bevilges hjælp til laserbehandling efter serviceloven med det formål at få fjernet tatoveringer i ansigtet. Mulighederne for behandling inden for det sædvanlige behandlingssystem var ikke udtømte…

Læs hele principafgørelse 28-17

Ankestyrelsens principafgørelse 27-17 kontant tilskud - nærtstående – serviceniveau

I den konkrete sag vurderede Ankestyrelsen, at sagen ikke var tilstrækkeligt oplyst i forhold til vurderingen af, om borgerens støttebehov kunne dækkes efter andre bestemmelser i serviceloven. Kommunen kunne ikke begrunde afgørelsen med, at familien måtte have en vis omsorgsforpligtelse overfor borgeren…

Læs hele principafgørelse 27-17

Ankestyrelsens principafgørelse 26-17 om kontant tilskud - nærtstående - ferie - arbejdsgiver – arbejdstager

I den konkrete sag stadfæstede Ankestyrelsen kommunens afgørelse om afslag på yderligere kontant tilskud til feriepenge m.v. Grunden var, at den nærtstående tilskudsmodtager ikke var arbejdstager, da vedkommende udførte plejeopgaverne, og dermed ikke var omfattet af reglerne i ferieloven…

Læs hele principafgørelse 26-17

Ankestyrelsens principafgørelse 25-17 om ledsageordning - ansøgningstidspunkt - godkendelse - opsparing af timer - udgifter til ledsagelsen

I den konkrete sag stadfæstede Ankestyrelsen kommunens afgørelse om, at borger ikke kunne få dækket udgifter i forbindelse med ledsagelsen, da udgifterne var afholdt, før ordningen var trådt i kraft...

Læs hele principafgørelse 25-17

Ankestyrelsens principafgørelse 24-17 om dagtilbud - økonomisk fripladstilskud - ansøgning - nyoptagelse – optagelsesdag

I den konkrete sag havde borgeren ikke ret til at få økonomisk fripladstilskud med virkning fra optagelsesdatoen. Ankestyrelsen vurderede, at borgeren – som søgte tre måneder efter optagelsen - ikke havde søgt inden for rimelig tid. Der blev lagt vægt på, at borgeren…

Læs hele principafgørelse 24-17

Ankestyrelsens principafgørelse 23-17 om dækning af merudgifter -– dækning af tabt arbejdsfortjeneste - langvarig og indgribende lidelse - spædbørn - allergi - for tidligt fødte

I den konkrete sag havde en mor ikke ret til dækning af merudgifter til mælkeerstatningspræparater, da barnet ikke havde en langvarig og indgribende lidelse. Det forhold, at barnet var arveligt disponeret for mælkeallergi, og der således var en risiko for, at barnet ville udvikle allergi, var ikke nok…

Læs hele principafgørelse 23-17

Ankestyrelsens principafgørelse 22-17 om merudgifter - sektoransvar - behandlingsredskaber - tilbehør til insulinpumper

I den konkrete sag havde borgeren ikke ret til dækning af udgiften til tilbehør til en insulinpumpe efter reglerne om nødvendige merudgifter. Ankestyrelsen vurderede, at der var tale om en behandlingsudgift…

Læs hele principafgørelse 22-17

Ankestyrelsens principafgørelse 21-17 om magtanvendelse - optagelse i botilbud uden samtykke - absolut påkrævet - psykiske behov - kommunens visitation

I den konkrete sag kunne den nødvendige hjælp ikke ydes i den bevilgede bolig, og det var derfor absolut påkrævet at optage borgeren i et andet botilbud...

Læs hele principafgørelse 21-17

Ankestyrelsens principafgørelse 20-17 om sygedagpenge - beskæftigelseskrav - arbejdsløshedsdagpenge - afbrudt uddannelse

I den konkrete sag afbrød borgeren sin uddannelse på grund af sygdom, men kunne ikke melde sig ledig i a-kassen og stå til rådighed for arbejdsmarkedet inden sygemeldingen, Sygdommen var nemlig årsagen til, at borgeren måtte afbryde uddannelsen. Borgeren opfyldte beskæftigelseskravet og havde ret til sygedagpenge fra kommunen, hvis de øvrige betingelser for ret til sygedagpenge var opfyldt…

Læs hele principafgørelse 20-17

l Ankestyrelsens principafgørelse 19-17 om integrationsydelse - opholdskravet - nordiske statsborgere - ligestilling – tilknytning

I den konkrete sag vurderede Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, at en person med nordisk statsborgerskab havde krav på en tilknytningsvurdering ved vurderingen af, om der skulle ydes kontanthjælp eller integrationsydelse, fordi pågældende var omfattet af den nordiske konvention om social bistand og sociale tjenester…

Læs hele principafgørelse 19-17

Ankestyrelsens principafgørelse 18-17 om merudgifter - personkreds - mælkeallergi - laktoseintolerans - konkret og individuel vurdering - alvorlige følger - analogi med medicinsk behandling - diætkost

I den første sag skulle kommunen behandle sagen igen og tage konkret stilling til, om det har alvorlige følger i den daglige tilværelse for barnet, at det lider af laktoseintolerans. I den anden sag skulle kommunen behandle sagen igen og tage konkret stilling til, om det har alvorlige følger i den daglige tilværelse for barnet, at det lider af mælkeallergi…

Læs hele principafgørelse 18-17

Ankestyrelsens principafgørelse 17-17 om socialtilsyn - partsstatus - afgørelse - procesledende beslutning – klageadgang

I den konkrete sag var en beboer ikke part i en sag, hvor socialtilsynet traf afgørelse om skærpet tilsyn og påbud overfor et tilbud. Afgørelsen var begrundet i nogle generelle forhold på tilbuddet og vedrørte ikke beboerens forhold…

Læs hele principafgørelse 17-17

Ankestyrelsens principafgørelse 16-17 om ændring af anbringelsessted - adoption uden samtykke - afbrudt samvær - anonymisering af anbringelsessted

Børn og unge-udvalget kan ikke bestemme, at et barn skal flyttes fra sit anbringelsessted til de mulige adoptivforældre, hvis flytningen alene er begrundet med en forventet adoption uden samtykke. Ankestyrelsen ophævede alle tre afgørelser…

Læs hele principafgørelse 16-17

Ankestyrelsens principafgørelse 15-17 om anbringelse uden for hjemmet uden samtykke - nyfødt - foreløbig afgørelse - akut - øjeblikkeligt behov – samtykke

Ankestyrelsen ophævede børn og unge-udvalgets afgørelse om godkendelse af den foreløbige afgørelse om anbringelse uden for hjemmet af et nyfødt barn.

Det er ikke tilstrækkeligt, at udvalget inden fødslen vurderer, at der er et anbringelsesgrundlag…

Læs hele principafgørelse 15-17

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring