Gå til indhold

Nye principafgørelser i september 2017

Her finder du resuméer og link til de nyeste principafgørelser fra Ankestyrelsen

Ankestyrelsens principafgørelse 67-17 om personlig og praktisk hjælp - afløsning - aflastning - naturalydelse - kontant tilskud - børn og unge – funktionsnedsættelse

Kommunen skal tilbyde personlig og praktisk hjælp til personer med nedsat funktionsevne. I den konkrete sag havde borgeren ikke ret til et kontant tilskud til ansættelse af hjælpere til at varetage personlig og praktisk hjælp til sønnen…

Læs hele principafgørelse 67-17

Ankestyrelsens principafgørelse 66-17 om betaling af behandlingsudgifter - trangsbestemt - egenbetaling - udbetaling direkte til behandleren - administrationsordning – tandlægeregning

Kommunen kan yde hjælp til udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der ikke kan dækkes efter anden lovgivning. Kommunen kan ikke yde hjælp, hvis ansøgeren eller ægtefællen har indtægter eller formue…

Læs hele principafgørelse 66-17

Ankestyrelsens principafgørelse 65-17 om arbejdsskade - forældelse - ulykke - forældelseslovens 30-årige absolutte frist - forlængelse af genoptagelsesfristen

Forældelsesloven gælder for alle krav, der ikke var forældede, da loven trådte i kraft den 1. januar 2008. Med forældelsesloven indførtes en absolut forældelsesfrist på 30 år…

Læs hele principafgørelse 65-17

Ankestyrelsens principafgørelse 64-17 om arbejdsskade - frist - genoptagelse – remonstration

En sag kan genoptages inden for en frist på 5 år fra den første afgørelse om erstatning og godtgørelse. Det kan den, hvis der er sket væsentlige ændringer af de forhold, der blev lagt til grund for afgørelsen…

Læs hele principafgørelse 64-17

Ankestyrelsens principafgørelse 63-17 om socialpædagogisk støtte - samtaler – behandling

Socialpædagogisk støtte spænder over et bredt spektrum af ydelser og kan fx bestå af vejledning, rådgivning og hjælp til at udføre dagligdagens gøremål. I den konkrete sag ønskede borgeren at få socialpædagogisk støtte til at få styr på sine tanker og til at vende udefrakommende ting…

Læs hele principafgørelse 63-17

Ankestyrelsens principafgørelse 62-17 om arbejdsskade – ulykke – anerkendelse – knæskade – plica

En ulykke kan anerkendes som arbejdsskade, hvis personskaden er forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller inden for 5 dage. En forværring af en forudbestående sygdom kan anerkendes som en arbejdsskade…

Læs hele principafgørelse 62-17

Ankestyrelsens principafgørelse 61-17 om arbejdsskade - ulykke - årsagssammenhæng - forudbestående - osteoporose – knogleskørhed

En forværring af en forudbestående sygdom kan anerkendes som en arbejdsskade. Sikrede skal godtgøre, at en hændelse eller en påvirkning har medført en forværring af en kronisk lidelse i et omfang, der i sig selv udgør en personskade…

Læs hele principafgørelse 61-17

Ankestyrelsens principafgørelse 60-17 om klageberettigede - part - partsrettigheder – værge

En kommune skal, inden den afgør en sag om hjælp og støtte til fx ældre og borgere, som har en funktionsnedsættelse, sikre sig, at borgeren er i stand til at varetage sine interesser. Det betyder, at kommunen skal være opmærksom på, om der er behov for at bede Statsforvaltningen om at beskikke en værge…

Læs hele principafgørelse 60-17

Ankestyrelsens principafgørelse 59-17 om forsorgshjem - efterforsorg - opholdskommune - handlekommune - mellemkommunal refusion – medvirken

En borger, som ikke har egen bolig eller ikke kan opholde sig dér, skal tilbydes midlertidigt ophold i en boform (forsorgshjem). Lederen af forsorgshjemmet afgør spørgsmål om optagelse og udskrivning….

Læs hele principafgørelse 59-17

Ankestyrelsens principafgørelse 58-17 om handlekommune - refusion - ældrebolig – sidestille

Den oprindelige eller tidligere opholdskommune har pligt til at yde hjælp efter serviceloven, når denne kommune eller en anden offentlig myndighed har medvirket til, at en borger har fået ophold i en anden kommune i en almen ældrebolig eller plejebolig…

Læs hele principafgørelse 58-17

Ankestyrelsens principafgørelse 57-17 om optagelse i botilbud uden samtykke - frit valg - magtanvendelse - absolut påkrævet

Reglerne om frit valg af botilbud gælder også for personer, der skal optages i et særligt botilbud efter reglerne om magtanvendelse…

Læs principafgørelse 57-17

Ankestyrelsens principafgørelse 56-17 om magtanvendelse - optagelse i botilbud uden samtykke - absolut påkrævet - dokumentation – Tilbudsportalen

Et botilbud må ikke afvise at yde en hjælp godkendt af Socialtilsynet til beboerne…

Læs hele principafgørelse 56-17

Ankestyrelsens principafgørelse 55-17 hjemmehjælp - påmindelse om medicin

Påmindelse om medicin og overvågning af borgerens reaktion på medicinen kan ikke bevilges efter servicelovens bestemmelse om hjemmehjælp…

Læs hele principafgørelse 55-17

Ankestyrelsens principafgørelse 54-17 om betingelser for hjælp efter serviceloven - Anbringelse uden for hjemmet uden samtykke - lovligt ophold – legalitetsprincippet

Udlændinge, der efter udlændingelovens bestemmelser har processuelt ophold i Danmark - det vil sige ret til at opholde sig her i landet, mens deres ansøgning om opholdstilladelse behandles – har lovligt ophold i Danmark som dette må forstås i serviceloven…

Læs hele principafgørelse 54-17

Ankestyrelsens principafgørelse 53-17 om anbringelse uden for hjemmet uden samtykke - servicelovens anvendelsesområde - legalitetsprincippet og lovligt ophold

Kommunen eller kommunens børn og unge-udvalg kan ikke med direkte henvisning til serviceloven afgøre sager om hjælp og støtte til børn uden lovligt ophold. Det gælder også foranstaltninger uden samtykke…

Læs hele principafgørelse 53-17

Ankestyrelsens principafgørelse 52-17 om bil - særlig indretning - ansøgers placering - rampe - udskæring - tro- og loveerklæring

Kommunen kan give tilskud til særlig indretning, der muliggør ansøgerens placering ved siden af chaufføren, eksempelvis i form af rampe eller udskæring. Det skal være nødvendigt, fordi ansøgerens helbredsforhold taler for det, eller fordi det letter ansøgerens placering i bilen…

Læs hele principafgørelse 52-17

Ankestyrelsens principafgørelse 51-17 om arbejdsskade - midlertidig erstatning for tab af erhvervsevne - erhvervsmæssigt uafklaret

Det er muligt at lave en midlertidig afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne, selvom den tilskadekomnes situation ikke er endeligt afklaret. Betingelserne for at kunne træffe en afgørelse om midlertidig erstatning for tab af erhvervsevne er...

Læs hele principafgørelse 51-17

Ankestyrelsens principafgørelse 50-17 om sygedagpenge – ferie

Sygemeldte har ikke ret til sygedagpenge under ferie, uanset om ferien er i ind- eller udland…

Læs hele principafgørelse 50-17

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring