Gå til indhold

Nye principafgørelser - november 2017

22 nye principafgørelser offentliggjort siden september.

Ankestyrelsens principafgørelse 89-17 om sygedagpenge - § 56-aftale - fertilitetsbehandling

En arbejdsgiver kan lave en aftale efter sygedagpengelovens § 56 om at få refusion af sygedagpenge i arbejdsgiverperioden. Det kan ske, hvis lønmodtagerens sygdomsrisiko er væsentligt forøget på grund af en langvarig eller kronisk lidelse, og fraværet på grund af lidelsen skønnes...

Læs hele principafgørelse 89-17

Ankestyrelsens principafgørelse 88-17 om - Arbejdsskade - erstatning for tab af forsørger - uddannelse - indtægt - SU - over 18 år

Som udgangspunkt er der ikke erstatning, hvis indtægten overstiger niveauet for den årlige SU for udeboende med mere end det dobbelte. Der kan dog være forhold i den konkrete sag…

Læs hele principafgørelse 88-17

Ankestyrelsens principafgørelse 87-17 om arbejdsskade - erhvervsevnetab - ledighedsydelse - fleksjob – beregning

Tab af erhvervsevne for personer, der er visiteret til fleksjob eller er i fleksjob på grund af en arbejdsskade fastsættes på grundlag af forskellen mellem indtjeningen før arbejdsskaden og ledighedsydelsen/indtjeningen i fleksjobbet...

Læs hele principafgørelse 87-17

Ankestyrelsens principafgørelse 86-17 om magtanvendelse - farefulde situationer - eget hjem - egnet botilbud

Det er en betingelse for, at blive optaget i et botilbud uden samtykke, at det er absolut påkrævet for, at borgeren kan få den nødvendige hjælp. Det må heller ikke kunne lade sig gøre i borgernes hidtidige bolig. Kommunen skal kunne dokumentere, at…

Læs hele principafgørelse 86-17

Ankestyrelsens principafgørelse 85-17 om magtanvendelse - personkreds - optagelse i særligt botilbud - informeret samtykke

Statsforvaltningen/kommunen skal først undersøge, om borgeren har en betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne og dermed er omfattet af personkredsen for bestemmelserne om magtanvendelse. Dernæst skal Statsforvaltningen/kommunen forholde sig til, om..

Læs hele principafgørelse 85-17

Ankestyrelsens principafgørelse 84-17 om økonomisk støtte - transportudgifter - familiesammenføring - herboende barn

Kommunen kan give økonomisk støtte til en forældremyndighedsindehaver, når det er af væsentlig betydning af hensyn til barnets eller den unges særlige behov for støtte. Der er ikke mulighed for at give økonomisk støtte til en familiesammenføring, der er bevilget efter anden lovgivning…

Læs hele principafgørelse 84-17

Ankestyrelsens principafgørelse 83-17 om kontanthjælp - 225-timersreglen - ægtepar - bortfald - beregning - fradrag for indtægter

Integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp til personer, der er gift, beregnes som hovedregel som summen af de beløb, som hver af ægtefællerne har ret til. Hvis ansøgeren og ægtefællen har indtægter, skal de som hovedregel trækkes fra i hjælpen. Inden en arbejdsindtægt trækkes fra i hjælpen, skal der dog ses bort fra…

Læs hele principafgørelse 83-17

Ankestyrelsens principafgørelse 82-17 om social begivenhed - stor indtægt - formue - kontanthjælp - uddannelseshjælp – integrationsydelse

Det er en betingelse for at få hjælp, at man har været ude for ændringer i sine forhold, og at ændringerne bevirker, at man ikke har mulighed for at skaffe det fornødne til sin forsørgelse. Der kan ikke ydes hjælp, hvis ansøgeren og ægtefællen har formue, som kan dække det økonomiske behov…

Læs hele principafgørelse 82-17

Ankestyrelsens principafgørelse 81-17 om børnebidrag - stiltiende aftale – passivitet

Aftaler kan også indgås stiltiende. En stiltiende aftale om børnebidrag kan indgås ved en parts stiltiende accept eller ved, at en part udviser passivitet. Passivitet udvises fx ved, at…

Læs hele principafgørelse 81-17

Ankestyrelsens principafgørelse 80-17 om - Arbejdsskade - godtgørelse for varigt men - eksem - allergi - tillæg efter G. 1.3. for allergi over for udbredt forekommende stoffer

I vurderingen af om et stof er udbredt forekommende, foretager arbejdsskademyndighederne i praksis en vurdering af, hvor almindeligt allergenet er, og om det generelt set er vanskeligt at undgå i hverdagen. Vurderingen sker uafhængigt af den sikredes erhverv.

Læs hele principafgørelse 80-17

Ankestyrelsens principafgørelse 79-17 om stedbarnsadoption - samlivskrav - rugemor - egg sharing

Ved vurderingen af, om der er tale om et stabilt familieliv, indgår længden af ansøgerens og partnerens forhold og samliv, og om de allerede har fællesbørn. Det er afgørende for, at samlivskravet kan fraviges, at der enten er afsluttet en faderskabssag…

Læs hele principafgørelse 79-17

Ankestyrelsens principafgørelse 78-17 om socialtilsyn - tillægstakst - tilbud med flere afdelinger

Principafgørelsen præciserer, hvornår socialtilsynet kan opkræve en tillægstakst. Der er tale om en afklaring af, hvordan bestemmelsen om tillægstakster ved tilbud med flere end to afdelinger, der ikke er beliggende på samme fysiske adresse, skal fortolkes.

Læs hele principafgørelse 78-17

Ankestyrelsens principafgørelse 77-17 om tabt arbejdsfortjeneste - revalidering – indtægtstab

Kommunen skal yde hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Ydelsen er blandt andet betinget af, at…

Læs hele principafgørelse 77-17

Ankestyrelsens principafgørelse 76-17 om faktisk forvaltningsvirksomhed - valg af leverandør - klageadgang - partsbegreb

Kommunens beslutning om hvem, der skal udføre et tilbud om støtte eller hjælp efter serviceloven, er som udgangspunkt faktisk forvaltningsvirksomhed. Hvis beslutningen er væsentlig indgribende for borgeren, er det dog en afgørelse, og den kan borgeren klage til Ankestyrelsen over. Kommunen tager stilling til, om beslutningen om valg af leverandør er faktisk forvaltningsvirksomhed eller en afgørelse.

Læs hele principafgørelse 76-17

Ankestyrelsens principafgørelse 75-17 - Arbejdsskade - om varigt mén - KOL - fradrag - konkurrerende årsager

Det er ikke i forhold til KOL muligt at fastslå, om lidelsen konkret skyldes udsættelse for røg, dampe, støv og/eller gasser eller tobaksrygning. Hvis betingelserne for at få anerkendt KOL som følge af udsættelse for røg, støv, dampe og/eller gasser er opfyldt...

Læs hele principafgørelse 75-17

Ankestyrelsens principafgørelse 74-17 om arbejdsskade - erhvervssygdom - symptomer relateret til dufte og kemiske stoffer

Ankestyrelsen vurderer, at der ikke er mulighed for at anerkende symptomer relateret til dufte og kemiske stoffer. Der er derfor ikke grundlag for at forelægge sådanne sager for Erhvervssygdomsudvalget...

Læs hele principafgørelse 74-17

Ankestyrelsens principafgørelse 73-17 om boligindretning mur- og nagelfast - gelænder - støttegreb - forbrugsgode - hjælpemiddel

Kommunen yder støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder til personer med varigt nedsat funktionsevne, når hjælpemidlet eller forbrugsgodet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne eller i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet. Det afhænger af udformningen og måden, de er spændt fast på, om gelændre og støttegreb er boligindretning, hjælpemidler eller forbrugsgoder…

Læs hele principafgørelse 73-17

Ankestyrelsens principafgørelse 72-17 om personligt tillæg - førtidspensionsloven - ægtefælle - kontanthjælp - subsidiær

Borgere får integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp som et incitament til at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Det fremgår af reglerne. Formålet bliver ikke opnået, hvis der bliver suppleret med en anden ydelse efter... 

Læs hele principafgørelse 72-17

Ankestyrelsens principafgørelse 71-17 om opholdskommune - handlekommune - forældrekurser - forældrekompetenceundersøgelser

Et anbragt barn eller en ung har selvstændig opholdskommune i den kommune, der har besluttet anbringelsen. Det er barnets opholdskommune, der afgør sager om barnet eller den unges forhold. Afgørelser i forhold til indehaveren af forældremyndigheden bliver truffet af hendes eller hans opholdskommune. ..

Læs hele principafgørelse 71-17

Ankestyrelsens principafgørelse 70-17 om merudgifter - transport – bil - driftsudgifter

Kommunen skal dække nødvendige merudgifter i dagligdagen til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (handicap).

Dækningen gælder også merudgifter for forældre til et barn med handicap. Når det gælder merudgifter til bil, skal kommunen først…

Læs hele principafgørelse 70-17

Ankestyrelsens principafgørelse 69-17 om børnetilskud - enlig forsøger - formodningsregel - Udbetaling Danmarks oplysningspligt - parternes relation - midlertidig og kortvarig boligsituation

Indehaveren af forældremyndigheden kan få børnetilskud, hvis hun eller han er enlig forsøger. Det står i reglerne om børnetilskud. Personer i et samlivshold bliver ikke betragtet ikke som enlige. En person bliver betragtet som samlevende, når…

Læs hele principafgørelse 69-17

Ankestyrelsens principafgørelse 68-17 om egenbetaling - hjælp til sygebehandling - Sygeforsikringen ”danmark” - tandbehandling - egne midler

Kommunen kan give hjælp til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, hvis behandlingen er nødvendig og helbredsmæssig velbegrundet. Kommunen kan også hjælpe med borgerens andel af egen betaling til tandbehandling og tandpleje.…

Læs hele principafgørelse 68-17

 

 

 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring