Gå til indhold

Nye principafgørelser i juli 2017

Se de seneste principafgørelser fra Ankestyrelsen.

Ankestyrelsens principafgørelse 49-17 om lovhjemmel - hjælpemiddelbekendtgørelsen - sygdomsbetinget dobbeltsyn – briller

Kommunen skal yde støtte til briller, hvis brillerne kan afhjælpe følgerne af en medicinsk-optisk defineret, varig øjenlidelse. Betingelsen er, at ansøgers øjenlidelse er nævnt…

Læs hele principafgørelse 49-17

Ankestyrelsens principafgørelse 48-17 om ledighedsydelse - fradrag - indtægt – optjeningsperiode

Det er kun lønindtægten fra arbejde udført i en periode med ledighedsydelse, der skal trækkes fra i ledighedsydelsen…

Læs hele principafgørelse 48-17

Ankestyrelsens principafgørelse 47-17 om arbejdsskade - erhvervsevnetab - fleksjob - personlig assistance

I den konkrete sag vurderede Ankestyrelsen, at erhvervsevnetabet skulle beregnes som forskellen mellem lønnen før arbejdsskaden og lønnen i fleksjobbet med tilskud fra kommunen. Det havde ikke betydning…

Læs hele principafgørelse 47-17

Ankestyrelsens principafgørelse 46-17 om jobafklaringsforløb - ressourceforløb - ressourceforløbsydelse - gentagne udeblivelser - sanktion – vejledning

I en konkret sag fandt Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, at kommunen ikke havde ret til at stoppe borgerens jobafklaringsforløb og ressourceforløbsydelse.

Læs hele principafgørelse 46-17

Ankestyrelsens principafgørelse 45-17 om jobafklaringsforløb - afklaringsforløb - ressourceforløbsydelse - dom - Østre Landsret – ressourceforløb

En borger på sygedagpenge har ret til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, når sygedagpengene stopper. Det gælder, hvis han eller hun er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom og ikke kan få forlænget…

Læs principafgørelse 45-17

Ankestyrelsens principafgørelse 44-17 om fleksjob - fastholdelsesfleksjob - hidtidig arbejdsplads - ordinær ansættelse - ustøttet beskæftigelse - nedsat arbejdsevne – ressourceforløb

I den konkrete sag havde borgeren ret til fleksjob på den arbejdsplads, hvor han under sit ressourceforløb havde været ordinært ansat i et ustøttet job…

Læs hele principafgørelse 44-17

Ankestyrelsens principafgørelse 43-17 om løntilskud - privat arbejdsgiver - fastsættelse af løn - og arbejdsvilkår - overenskomstmæssig - sædvanligt gældende

Når kommunen giver tilbud om ansættelse med løntilskud hos private arbejdsgivere, skal løn- og arbejdsvilkår være overenskomstmæssige eller…

Læs hele principafgørelse 43-17

Ankestyrelsens principafgørelse 42-17 om ressourceforløb - komplekse problemer - målgruppe – indsatser

Kommunen giver ressourceforløb til personer med komplekse problemer ud over ledighed, der ikke har kunnet løses gennem en almindelig beskæftigelsesrettet indsats…

Læs hele principafgørelse 42-17

Ankestyrelsens principafgørelse 41-17 om kompetence - klage - rådgivning og vejledning - kommunens vejledningspligt - realudligning – helhedsvurdering

Kommunen skal vurdere mulighederne for hjælp bredt, når en borger søger om hjælp til forsørgelse og har andre problemer end ledighed. Vurderingen kan blandt andet være, om borgeren er i målgruppen for et tilbud efter beskæftigelsesindsatsloven…

Læs hele principafgørelse 41-17

Ankestyrelsens principafgørelse 40-17 om førtidspension - på det foreliggende grundlag - uden rehabiliteringsteam - utvivlsomt – klageadgang

Kommunen skal som udgangspunkt forelægge en sag for rehabiliteringsteamet, når en borger har indgivet en ansøgning om førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag. Kommunen kan dog …

Læs hele principafgørelse 40-17

Ankestyrelsens principafgørelse 39-17 om førtidspension - foreliggende grundlag - rehabiliteringsteam - genforelæggelse - påbegyndelse af sag om førtidspension

I den konkrete sag havde rehabiliteringsteamet indstillet til afslag på førtidspension. Begrundelsen var, at der ikke var dokumentation for, at borgeren ikke ville kunne fungere i et mindre fleksjob….

Læs hele principafgørelse 39-17

Ankestyrelsens principafgørelse 38-17 om uddannelseshjælp - STU - indtægter – feriepenge

I den konkrete sag var borgeren i et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb. Styrelsen vurderede, at de samme feriepenge ikke kan indgå i beregningen…

Læs hele principafgørelse 38-17

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring