Gå til indhold

Principafgørelser, december

Nye principafgørelser siden seneste nyhedsbrev i oktober.

Om tabt arbejdsfortjeneste - enkeltdage – kontrolbesøg - handicappet barn

Kommunen kan hjælpe med at dække tabt arbejdsfortjeneste til forældre. Det gælder forældre, der i hjemmet forsørger et barn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Dækningen af tabt arbejdsfortjeneste kan ske både i forbindelse med….

Læs hele principafgørelse 69-16

Om mellemkommunal refusion - opgørelse af refusionskrav - forældreevneundersøgelse – administration

En kommune, der anbringer et barn uden for hjemmet, kan have ret til refusion af udgifter til anbringelsen fra en tidligere opholdskommune. Det står i retssikkerhedsloven.

Udgifter til en undersøgelse af forældreevnen er en administrativ udgift, som ikke kan danne grundlag for refusion…

Læs hele principafgørelse 70-16

Om socialtilsyn – partsrepræsentation - fuldmagt – myndighedsinhabilitet

Når en plejefamilie søger om at blive generelt godkendt eller om ændring af den generelle godkendelse, kan den lade sig repræsentere eller bistå af andre. Kommunen kan dog ikke være partsrepræsentant for plejefamilien…

Læs hele  principafgørelse 71-16

Om pensionsloven - afgørelsesbegrebet - partshøring - meddelelse af afgørelser - notatpligt – ugyldighed

I sager om omregning og efterregulering af pension, hvor pensionen bliver nedsat, er Udbetaling Danmark forpligtet til at partshøre borgeren. Det kan ske i form af en agterskrivelse.

Det fremgår af forarbejderne til pensionsloven, at det i agterskrivelsen bør fremgå, at…

Læs hele principafgørelse 72-16

Om hvilestole - hjælpemiddel - forbrugsgode - sædvanligt indbo - handicapkompenserende funktion

Kommunen skal give støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvis betingelserne for det er opfyldt. Hjælpen bliver givet til at anskaffe det bedst egnede og billigste hjælpemiddel.

Kommunen giver også støtte til køb af forbrugsgoder, når…

Læs hele principafgørelse 73-16

Om arbejdsskade - varigt mén - blærekræft - fradrag - konkurrerende årsager

Anerkendelse af en sygdom som en arbejdsskade (erhvervssygdom) er ikke til hinder for nedsættelse eller bortfald af méngodtgørelsen. Det kan ske, hvis den tilskadekomnes helbredsmæssige situation helt eller delvist skyldes andre forhold end den erhvervsbetingede sygdom.

Det er ikke i forhold til blærekræft muligt at fastslå, om…

Læs hele principafgørelse 74-16

Om personlig hjælp og pleje - praktisk hjælp i hjemmet - hjælpemiddel - rengøring - håndsrækninger - midlertidigt ophold

Kommunen skal tilbyde personlig hjælp, pleje og støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Det står i serviceloven.

Hjælpen skal medvirke til, at den handicappede borger kan fungere bedst muligt i sin aktuelle bolig. Indsatsen bør have som primært mål, at…

Læs hele principafgørelse 75-16

Om anbringelse med samtykke - tidsbegrænset anbringelse - ophør af anbringelse - hjemgivelse og hjemgivelsesperiode

En anbringelse af et barn eller en ung skal ophøre, når

  • formålet med anbringelsen er nået
  • anbringelsen ikke længere opfylder sit formål eller
  • den unge fylder 18 år.

Kommunen skal tage konkret stilling til, om formålet med en anbringelse er opnået, før …

Læs hele principafgørelse 76-16

Om merudgifter - sonderemedier - behandlingsredskab - sektoransvar

Kommunen skal kompensere borgere for merudgifter i forbindelse med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det står i serviceloven.

Udgifter til sonderemedier kan ikke dækkes efter serviceloven….

Læs hele principafgørelse 77-16

Om erhvervssygdom - springfinger - Erhvervssygdomsudvalget - arbejdsskade

En sygdom der ikke er på fortegnelsen over erhvervssygdomme, kan kun blive anerkendt af Erhvervssygdomsudvalget. En forelæggelse for udvalget kan kun se, hvis der er mulighed for, at sygdommen vil kunne anerkendes.

Springfinger kan ikke anerkendes som en erhvervssygdom...

Læs hele principafgørelse 78-16

Om merudgifter - beregning - tilbagevirkende kraft - ansøgningstidspunkt - omberegning

Kommunen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det står i serviceloven.

Når borgeren får bevilget dækning af merudgifter, fastsætter kommunen et tilskud…

Læs hele principafgørelse 79-16

Om aflastning - udlandsbekendtgørelsen - hjælp der kan medtages - ekstra omkostninger

En borger har som udgangspunkt kun ret til hjælp efter serviceloven, hvis han eller hun opholder sig lovligt i Danmark.

Hjælp til ekstra omkostninger i forbindelse med kortvarige ophold i udlandet forudsætter, at der er tale om ekstra omkostninger…

Læs hele principafgørelse 80-16

Om jobafklaringsforløb - ressourceforløb - ressourceforløbsydelse - gentagne udeblivelser - sanktion - ophør – vejledning

Borgere i jobafklarings- eller ressourceforløb kan få udbetalt ressourceforløbsydelse.

Modtagerne kan blive pålagt en sanktion efter de samme regler, som aktivitetsparate borgere på uddannelses- eller kontanthjælp.

Læs hele principafgørelse 81-16

Om ressourceforløb - varighed - slutdato - borger over 40 år

Kommunen kan bevilge ressourceforløb til personer med komplekse lidelser, der ikke kan blive løst gennem en almindelig beskæftigelsesrettet indsats. Kommunen skal samtidig med bevillingen bestemme, hvor længe forløbet skal vare

Læs hele principafgørelse 82-16

Om særlig støtte - personkreds - brøkpension – udmåling

En borger med høje udgifter til bolig eller forsørgerbyrde kan få særlig støtte, hvis han eller hun har været ude for en social begivenhed. Det står i aktivloven.

Førtidspensionister, der får brøkpension, kan få den særlige støtte efter vurdering fra kommunen.

Læs hele principafgørelse 83-16

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring