Gå til indhold

Nye principafgørelser fra Ankestyrelsen oktober 2016

Nye principafgørelser:

Om bilstøtte - erhvervsmæssigt grundlag - nedsat funktionsevne - særlige hensyn - udtrætning

Udtrætning ved brug af offentlig transport kan give ret til støtte til køb af bil på erhvervsmæssigt grundlag.

Kommunen kan yde støtte til køb af bil til personer med en varigt nedsat funktionsevne efter servicelovens regler. Hvis borgerens varigt nedsatte funktionsevne i væsentlig grad vanskeliggør…

Læs hele principafgørelse 46-16

Om særlig støtte - ret til særlig støtte for personer uden forsørgelsespligt - minimumsregel

Der er en særlig minimumsregel for borgere, der ikke har forsørgelsespligt over for børn. Borgerne er - uafhængigt af tidligere indtægter - berettiget til at modtage den beregnede støtte. Det skal ske i det omfang, at støtten sammen med ansøgerens øvrige nettoindtægter, herunder integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp, ikke overstiger…

Læs hele principafgørelse 47-16

Om særlig støtte - rimelig billigere bolig - nettoboligudgifter

Inden kommunen giver særlig støtte, skal den undersøge, om der kan skaffes en rimelig, billigere bolig.

Hvis boligudgiften til den bolig, som borgeren bor i - efter en samlet bedømmelse ud fra ansøgerens forhold - skønnes at være for høj, og der kan skaffes en konkret ledig, rimelig og billigere bolig, kan kommunen…

Læs hele principafgørelse 48-16

Om offentliggjort sagsbehandlingstid - frist - afgørelsesbegrebet - Ankestyrelsens kompetence

Ankestyrelsen kan behandle en konkret klage over manglende overholdelse af offentliggjorte sagsbehandlingsfrister.

Kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt. Kommunen skal på de enkelte sagsområder offentliggøre frister…

Læs hele principafgørelse 49-16

Om handicapkompensation - personlig assistance - fleksjob - selvstændig virksomhed - skånehensyn - arbejdsgiver - lede og fordele arbejdet

Kommunen kan give personlig assistance til opgaver, der indholdsmæssigt følger stillingsindholdet, når en borger modtager støtte i form af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende på grund af nedsat arbejdsevne.

Kommunen kan ikke give personlig assistance, hvis den overvejende del af stillingsindholdet ikke kan udføres af borger selv…

Læs hele principafgørelse 50-16

Om fleksløntilskud - fuldtidsløn - ferietillæg

Løn og fleksløntilskud kan højst udgøre et månedligt beløb, der svarer til fuldtidsløn med tillæg i samme stilling.

Når en person er ansat i fleksjob, betaler arbejdsgiveren løn for det arbejde, der bliver udført. Lønnen suppleres med et fleksløntilskud, der reguleres på baggrund af lønindtægten og udbetales af kommunen til den ansatte…

Læs hele principafgørelse 51-16

Om befordringsgodtgørelse - den daglige transport - korteste vej - kilometersats - udkantskommune

Befordringsgodtgørelse skal beregnes ud fra den normale transportvej.

Personer, som deltager i tilbud efter beskæftigelsesindsatsloven, har ret til befordringsgodtgørelse for den daglige transport mellem bopæl og tilbudsstedet…

Læs hele principafgørelse 52-16

Om fleksjob - tilskud til selvstændig virksomhed - familieplejer - plejefamilie

Fleksjob og støtte til selvstændigt erhvervsdrivende gives til borgere med varig og væsentlig nedsat arbejdsevne.

Hvervet som familieplejer/plejefamilie kan som udgangspunkt ikke forenes med fleksjob eller støtte til selvstændigt erhvervsdrivende. Det kan dog ikke udelukkes…

Læs hele principafgørelse 53-16

Om adoption - stedbarnsadoption - surrogatmoderskab - rugemor - rugemødre - vederlag

Hvis en ansøger om stedbarnsadoption har betalt en surrogatmor for at indgå en surrogataftale, må denne betaling ligestilles med vederlag for samtykke til adoption.

Den, der har betalt, kan derfor ikke adoptere barnet…

Læs hele principafgørelse 54-16

Om tab af erhvervsevne - selvstændig - årsløn - underskudsgivende virksomhed

Når en selvstændig erhvervsdrivende pådrager sig en arbejdsskade, og spørgsmålet om tab af erhvervsevne skal afgøres, er udgangspunktet virksomhedens resultater og eventuel anden arbejdsfortjeneste før og efter arbejdsskaden. Indtjeningsevnen på skadestidspunktet fastsættes skønsmæssigt…

Læs hele principafgørelse 55-16

Om tab af erhvervsevne - selvstændig erhvervsdrivende - støtte i form af tilskud til fastholdelse af beskæftigelse i egen virksomhed - § 17a - indtjeningsevne på skadestidspunktet - underskudsgivende virksomhed - virksomhed med mindre overskud

Når en selvstændig erhvervsdrivende pådrager sig en arbejdsskade, og spørgsmålet om tab af erhvervsevne skal afgøres, er udgangspunktet virksomhedens resultater og eventuel anden arbejdsfortjeneste før og efter arbejdsskaden. Indtjeningsevnen på skadestidspunktet skal fastsættes skønsmæssigt…

Læs hele principafgørelse 56-16

Om særlig støtte - personkreds - løntilskudsansættelse - social begivenhed - nettoindtægt

En borger, som har høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde, kan efter aktivloven få særlig støtte.

En betingelse for at få særlig støtte er, at ansøgeren har været ude for ændringer i sine forhold…

Læs hele principafgørelse 57-16

Om sygedagpenge - midlertidigt ophold - EU-land - ferie

En borger, der flytter til et andet EU-land eller midlertidigt opholder sig i et andet EU-land, har ret til sygedagpenge, selvom borgeren ikke opholder sig i Danmark. Det kræver dog, at borgeren efter EU-reglerne er omfattet af de danske regler om social sikring…

Læs hele principafgørelse 58-16

Om klageregler - genvurdering - remonstration - materielt samme afgørelse - klage - formkrav

Retssikkerhedslovens almindelige regler om klage gælder også for Udbetaling Danmarks afgørelser.

Efter retssikkerhedslovens kapitel 10 kan Udbetaling Danmarks afgørelser indbringes for Ankestyrelsen. Det er en væsentlig retssikkerhedsgaranti…

Læs hele principafgørelse 59-16

Om serviceeftersyn - lift - hjælperudgifter - merudgifter

Kommunen skal efter serviceloven kompensere borgere med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne for de merudgifter, som er en konsekvens af funktionsnedsættelsen. Servicelovens regler om dækning af merudgifter kan ikke bruges, hvis udgiften…

Læs hele principafgørelse 60-16

Om anerkendelse - personskade - dagpenge - lov om arbejdsskadesikring i Grønland

En personskade, der ikke kræver behandling og går over af sig selv, vil efter grønlandsk ret kunne anerkendes som en arbejdsskade. Det kræver dog, at anerkendelsen medfører, at den tilskadekomne ville have ret til dagpenge ved uarbejdsdygtighed…

Læs hele principafgørelse 61-16

Om hjælp til borger, opholdskommune og mellemkommunal refusion

En opholdskommune har pligt til at hjælpe borgeren. For at finde en opholdskommune, skal borgerens tilknytning til flere kommuner ofte vurderes. En vurdering kan indeholde spørgsmål om permanent bolig eller dokumentation af, hvor borgeren har opholdt sig…

Læs hele principafgørelse 62-15

Om overvåget samvær, overgreb og formodning om vold

Kommunen skal afbryde forbindelsen eller beslutte, at samværet skal være overvåget, hvis der er viden eller formodning om overgreb mod et barn eller en ung. Afgørelse om afbrydelse af forbindelsen mellem barnet eller den unge og den mistænkte person gælder samvær eller brev-, mail- eller telefonforbindelse.

Bestemmelsen gælder ikke kun overgreb mod det konkrete barn eller den unge, der ønskes samvær med….

Læs hele principafgørelse 63-15

To principafgørelser om kontaktbevarende samvær mellem barn og en forælder

Når forældre ikke bor sammen, kan de aftale samvær mellem barnet og den forælder, barnet ikke bor hos. Hvis forældrene ikke kan blive enige, kan samværsforælderen søge om samvær i Statsforvaltningen.

Statsforvaltningen fastsætter et minimumssamvær, hvis nogle betingelser er opfyldt. Der kan kun afviges fra det standardiserede kontaktbevarende samvær i særlige tilfælde…

Læs hele principafgørelse 64-15

Læs hele principafgørelse 65-16

Om retten til borgerstyret personlig assistance ved behandling på sygehus

Borgere kan få et tilskud til at betale for at ansætte hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse. Tilskuddet bliver også kaldt borgerstyret personlig assistance. Kommunen skal tilbyde det til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for denne særlige støtte.

Borgeren har ikke ret til at medtage den borgerstyrede personlige assistance ved behandling og indlæggelser på sygehus…

Læs hele principafgørelse 66-16

Om personer, der kan få dækket merudgifter til diæt på grund af medfødt misdannelse eller mangel

Personer med medfødte misdannelser eller mangler kan få hjælp til dækning af merudgifter til diæt, når de følger forskrifter om diæt og lignende. Personerne kan få tilskud, selv om de ikke har synlig eller umiddelbar konstaterbar nedsat funktionsevne.

Personer med cøliaki, laktoseintolerans eller fødevareallergi er ikke omfattet af personkredsen, der har ret til dækning af merudgifter til diæt…

Læs hele principafgørelse 67-16

Om forlængelse af sygedagpenge ved livstruende og alvorlig sygdom

Udbetalingen af sygedagpenge kan forlænges uden tidsbegrænsning, når en læge vurderer, at den sygemeldte har en livstruende og alvorlig sygdom. Det kan ske efter sygedagpengelovens § 27, stk. 1, nr.5.

Bestemmelsen gælder tilfælde, hvor en læge vurderer, at den sygemeldte har en livstruende og alvorlig sygdom, og at det er tvivlsomt, at den sygemeldte overlever. Bestemmelsen er ikke begrænset til, når den sygemeldte er i terminalfasen. Bestemmelsen gælder også personer, der er i de tidlige faser af en livstruende, alvorlig sygdom….

Læs hele principafgørelse 68-16

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring