Gå til indhold

Nye principafgørelser fra Ankestyrelsen juni 2016

Ankestyrelsen har afgjort principielle sager inden for det kommunale område.

Den treårige forældelsesfrist i lov om forældelse af fordringer gælder også i genoptagede sager om sygedagpenge

Lov om forældelse af fordringer finder anvendelse på de sager, der er genoptaget som følge af Højesterets dom af 10. september 2015 og principafgørelse 75-15. Det forhold, at der havde været tale om en retsvildfarelse medfører ikke, at forældelsesfristen har været suspenderet frem til Højesterets dom. Den løbende udbetaling af sygedagpenge er omfattet af den almindelige treårige forældelsesfrist. Forældelse skal regnes successivt fra det tidspunkt, hvor hver enkelt ydelse kunne have været krævet betalt, det vil sige fra forfaldstidspunktet.

Læs principafgørelse 24-16

Medvirken til udarbejdelse af attest til sygedagpengeopfølgning, LÆ 285

Der er ikke hjemmel i sygedagpengeloven til at træffe afgørelse om bortfald af sygedagpenge ved forsinkelser med attest til sygedagpengeopfølgning (LÆ 285) i forhold til den fastsatte frist, eller hvis den sygemeldte undlader at medvirke ved udarbejdelsen af attesten. Manglende medvirken til udarbejdelse af øvrige lægeattester kan sanktioneres efter sygedagpengelovens regler herom.

Læs principafgørelse 25-16

Dokumentation for at et digitalt brev når frem

Hvis der er uenighed, om et brev sendt digitalt fra en myndighed er kommet frem til modtageren, er det myndigheden, der skal dokumentere, at brevet er kommet frem. Myndigheden kan føre systembevis (bevis for, at det kan antages, at et brev er afsendt og kommet frem) for, at et brev er modtaget, ved at fremlægge den forsendelseslog, der knytter sig til brevet. Myndigheden kan også løfte bevisbyrden for, at et brev er kommet frem på anden vis, f.eks. ved dokumentation fra eBoks’ afsendersupport eller oplysning fra adressaten om, at brevet er modtaget. Det skal fremgå tydeligt af dokumentationen, at den vedrører det konkrete brev. Dokumentationen skal desuden bekræfte, at brevet er leveret. Det er derfor ikke tilstrækkeligt, hvis det alene fremgår, at brevet er afsendt.

Læs principafgørelse 26-16

Enkeltudgifter efter aktivlovens § 81 og begravelsesudgifter

Der kan ydes hjælp efter aktivlovens § 81 til rimeligt begrundede enkeltudgifter, hvis den pågældendes egen afholdelse af udgifterne i afgørende grad vil vanskeliggøre den pågældendes og familiens muligheder for at klare sig selv i fremtiden, og de øvrige betingelser for hjælp er opfyldt.

Ankestyrelsens P-afgørelse drejer sig om hjælp til begravelsesudgifter.

Læs principafgørelse 21-16

Udbetaling Danmarks muligheder for at opkræve og inddrive beløb, som en pensionist skal tilbagebetale

Udbetaling Danmark opkræver og inddriver beløb, som en pensionist skal tilbagebetale, når pensionisten har modtaget for meget i pension mod bedre vidende.

Udbetaling Danmark har flere valgmuligheder for at få det skyldige beløb tilbagebetalt. Udbetaling Danmark kan indgå en aftale med pensionisten om, hvordan det skyldige beløb skal tilbagebetales (frivillig afdragsordning). Udbetaling Danmark kan træffe en afgørelse om at fradrage (modregne) det skyldige beløb i pensionistens fremtidige pensionsudbetalinger. Udbetaling Danmark kan også fastsætte en afdragsordning ved brug af tabeltrækket eller yde henstand med betalingen efter reglerne i opkrævningsbekendtgørelsen.

Udbetaling Danmark skal vejlede pensionisten, der skal tilbagebetale for meget modtaget pension, om Udbetaling Danmarks muligheder for at opkræve og inddrive tilbagebetalingskravet. Udbetaling Danmark skal også vejlede om de muligheder, der er for at indgå en frivillig afdragsordning med Udbetaling Danmark, medmindre Udbetaling Danmark vælger at fastsætte en afdragsordning ved brug af tabeltræk.

Læs principafgørelse 23-16

Personer i ordinær ansættelse kan være omfattet af personkredsen for tilskud til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger

Til personer, der er i beskæftigelse, kan der ydes tilskud til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger for at fremme, at personer opnår eller fastholder ordinær ansættelse.

En person, som er i ordinær ansættelse, kan være omfattet af personkredsen for tilskud til hjælpemidler.

Ordinær ansættelse efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er ansættelse, hvor den ansatte får løn fra arbejdsgiver, og hvor arbejdsgiveren ikke modtager løntilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til ansættelsen af den pågældende. Det gælder også elevansættelse.

Tilskud til hjælpemidler forudsætter, at ansøger vil kunne være en del af målgruppen i beskæftigelsesindsatsloven og dermed kunne blive ansat med løntilskud, hvis den pågældende ikke var i ordinær ansættelse.

Vurderingen af, om ansøger vil kunne være en del af målgruppen i loven, er en generel vurdering, ikke en konkret vurdering. Det er således ikke et krav, at kommunen faktisk har truffet en afgørelse, der betyder, at borgeren er omfattet af en bestemt målgruppe.

Læs principafgørelse 27-16

Om efterbetaling af løbende hjælp til forsørgelse og kravet om ophold i Danmark

Det er en betingelse for at få hjælp efter aktivloven, at man opholder sig i Danmark. Personer, der opholder sig i udlandet, kan derfor som hovedregel ikke få hjælp til forsørgelsen. Denne hovedregel finder dog ikke anvendelse, når der er tale om efterbetaling af løbende hjælp til forsørgelse i form af kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse.

En efterbetaling vedrører hjælp for en tidligere periode, hvor borger opfyldte betingelserne for at få hjælp. Det forhold, at borger på udbetalingstidspunktet for en efterbetaling er udrejst fra Danmark, betyder ikke, at borger derved mister ret til en efterbetaling. Kommunen kan derfor ikke give afslag på udbetaling af en efterbetaling, som vedrører en tidligere periode, med henvisning til, at borger på udbetalingstidspunktet for efterbetalingen er udrejst fra Danmark.

I en konkret sag havde borgeren ret til at få efterbetalt den kontanthjælp, som han havde ret til i en tidligere periode, selvom han på udbetalingstidspunktet for efterbetalingen var udrejst fra Danmark. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg fandt, at hovedreglen om, at der ikke kan udbetales hjælp til personer, der opholder sig i udlandet, ikke finder anvendelse, når der er tale om en efterbetaling.

Læs principafgørelse 22-16

Socialtilsyn - godkendelse af botilbud

Socialtilsynet godkender tilbud som generelt egnet. Det er en betingelse for godkendelse, at tilbuddet efter en samlet vurdering har den fornødne kvalitet.

Socialtilsynet skal foretage en samlet vurdering af tilbuddenes faglige kvalitet og økonomiske bæredygtighed i forbindelse med godkendelse. For at understøtte den faglige vurdering skal socialtilsynet benytte en kvalitetsmodel.

Læs principafgørelse 20-16

Kasserede principafgørelser

Ankestyrelsen kasserer løbende principafgørelser, som ikke gælder for nye sager.

Vi har kasseret følgende principafgørelser:

  • 150-12: Praksis er indarbejdet i principafgørelse 21-16
  • S-2-87: Praksis er indarbejdet i principafgørelse 21-16
  • P-20-98: Praksis er indarbejdet i principafgørelse 23-16
  • 109-13: Praksis er indarbejdet i principafgørelse 23-16.

Ankestyrelsen udsender nyhedsbrev om principafgørelser hver gang, vi har offentliggjort cirka ti principafgørelser

 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring