Gå til indhold

Nye principafgørelser fra Ankestyrelsen første kvartal 2016

Ankestyrelsen har truffet afgørelse i principielle sager inden for det kommunale område og arbejdsskadeområdet.

Folkepension

Indtægtsgrundlaget for beregning af folkepensionens grundbeløb opgøres på baggrund af pensionistens indtægt ved personligt arbejde.

Ankestyrelsen har taget stilling til, om en pensionist kan fremføre underskud i den personlige indkomst fra tidligere indkomstår i indtægtsgrundlaget for henholdsvis folkepensionens grundbeløb og pensionstillægget:

Fremførte underskud af selvstændig virksomhed i den personlige indkomst kan ikke fratrækkes i indtægtsgrundlaget for beregning af folkepensionens grundbeløb. De fremførte underskud i den personlige indkomst kan alene fratrækkes indtægtsgrundlaget for beregning af pensionstillægget.

Principafgørelsen vejleder om beregning af folkepensionens grundbeløb og pensionstillægget.

Læs principafgørelse 1-16

Boligudgifter for varetægtsfængslede

Kommunen yder hjælp til dækning af en rimelig boligudgift, hvis en indsat har en bolig, som bør bevares af hensyn til den indsattes benyttelse heraf under udgang eller efter løsladelsen. Det er bl.a. en betingelse, at den indsatte ikke selv har indtægter eller formue, der kan dække udgifterne.

I en konkret sag fandt Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, at en indsat ikke havde ret til hjælp til betaling af løbende boligudgifter til en bolig, som den indsatte ikke havde boet i før varetægtsfængsling, men havde planlagt at flytte ind i sammen med sin samlever. Grunden var, at den indsatte ikke havde dokumenteret, at han selv havde betalt udgifter forbundet med boligens erhvervelser eller løbende boligudgifter til den nye bolig. Det var kun dokumenteret, at samleveren havde betalt sådanne udgifter.

Læs principafgørelse 2-16

Ændring af anbringelsessted uden samtykke

En flytning af et barn eller en ung fra et anbringelsessted til et andet forudsætter både en afgørelse om, at anbringelsesstedet skal ændres, og en afgørelse om valg af det nye anbringelsessted.

Ændring af anbringelsessted kræver samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og den unge over 12 år. Hvis kommunen ikke kan opnå samtykke, er det børn og unge-udvalget, der skal træffe afgørelse om ændring af anbringelsessted.

Læs principafgørelse 3-16

Højesterets dom om ménvurdering af lungekræft efter udsættelse for både asbest og tobak

Anerkendelse af en sygdom som en arbejdsskade (erhvervssygdom) er ikke til hinder for, at der kan træffes afgørelse om nedsættelse eller bortfald af méngodtgørelsen, hvis den tilskadekomnes helbredsmæssige situation helt eller delvist skyldes andre forhold end den erhvervsbetingede sygdom.

Højesteret fandt imidlertid i den konkrete sag, at formodningsreglen i arbejdsskadesikrings-lovens § 12, stk. 2, måtte føre til, at der ikke var grundlag for at nedsætte méngodtgørelsen, fordi det ikke var overvejende sandsynligt, at tilskadekomnes lungekræft helt eller delvist skyldtes andre forhold end den erhvervsmæssige udsættelse.

Højesteret lagde vægt på, at det ikke konkret kunne fastslås, hvad der havde været årsagen til udviklingen af lungekræft, men at risikoen for lungekræft var blevet fordoblet som følge af asbestpåvirkningen uafhængigt af, om tilskadekomne var ryger eller ikke havde været ryger.

Læs principafgørelse 4-16

Brystkræft som følge af natarbejde

Brystkræft kan ikke anerkendes som erhvervssygdom på grund af natarbejde (i tidsrummet 23 til 06), hvis sygdomme påvises flere år efter ophør af natarbejde, selv om der har været natarbejde mindst én gang om ugen i mere end 20 år. Hvis latenstiden har været for lang, vurderes natarbejde ikke at være årsag til brystkræft.

Læs principafgørelse 5-16

Formue og lån i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse

Kommunen kan ikke yde uddannelseshjælp, kontanthjælp eller integrationsydelse, hvis borgeren har formue, som kan dække det økonomiske behov.

Et forbrugslån sidestilles med formue, når lånet er udbetalt, og beløbet er indgået på personens bankkonto.

Principafgørelsen belyser endvidere spørgsmålet om kassekredit med og uden sikkerhed i fast ejendom.

Læs principafgørelse 6-16

Ferie med ledighedsydelse

Personer, der har været ansat i fleksjob i det foregående ferieår, har ret til 25 dages ferie med ledighedsydelse i det efterfølgende ferieår.

Der er kun ret til ferie med ledighedsydelse i det omfang, der ikke er optjent ret til feriedage med løn eller godtgørelse.

Det er uden betydning for retten til ferie med ledighedsydelse, at årsagen til, at der ikke er optjent ret til betalt ferie i perioden, er, at lønmodtager har deltaget i strejke eller lockout.

Læs principafgørelse 7-16

Ledighedsydelse og selvstændig virksomhed

Når kommunen skal vurdere, om en ledighedsydelsesmodtagers aktiviteter er selvstændig virksomhed eller ej, skal kommunen anvende kriterierne for vurdering af selvstændig virksomhed i arbejdsløshedsforsikringsloven.

Læs principafgørelse 8-16

Kommunens flytning af borger til midlertidigt botilbud

Kommunen skal efter serviceloven tilbyde et midlertidigt botilbud til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp i dagligdagen, pleje eller midlertidigt behov for særlig behandlingsmæssig støtte. Dette gælder også borgere med nedsat psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, som ikke kan klare sig uden støtte.

Hvis borgeren modsætter sig flytningen, skal kommunen iagttage servicelovens bestemmelser om flytning uden samtykke.

Læs principafgørelse 9-16

Udgifter til abonnement til brug for et hjælpemiddel

Kommunen skal under visse betingelser yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Der kan ikke ydes støtte til udgifter, som følger af brugen af hjælpemidlet (driftsudgifter).

Abonnementsudgifter til en hjælpemiddel-app og udgifter til fastnetabonnement til brug for et nødkald er ikke driftsudgifter, da der ikke er tale om udgifter, som følger af brugen af hjælpemidlet. Abonnementerne er en forudsætning for, at app’en og nødkaldet kan anvendes efter deres formål.

Læs principafgørelse 10-16

Kasserede principafgørelser

Ankestyrelsen kasserer løbende principafgørelser, som ikke gælder for nye sager.

Vi har kasseret følgende principafgørelser:

  • A-28-05 erstattes af 2-16
  • 92-13 erstattes af 4-16
  • 53-13 erstattes af 9-16

Ankestyrelsens søgeside for principafgørelser

Ankestyrelsen udsender nyhedsbrev om principafgørelser hver gang, vi har offentliggjort cirka ti principafgørelser.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring