Gå til indhold

Generelt handler kommunerne korrekt, når unge udsluses fra en sikret afdeling

I 85 procent af de sager, som Ankestyrelsen har gennemgået, har kommunen samlet set handlet korrekt, når en ung under 18 år udsluses fra en sikret afdeling.

Ankestyrelsens undersøgelse om udslusning af kriminelle unge fra sikrede afdelinger viser, at kommunerne har handlet korrekt i 85 procent af de undersøgte 103 sager. At kommunerne handler korrekt betyder i denne sammenhæng, at de handler relevant og tilstrækkelig i den unges udslusningsforløb. Det kan for eksempel være, fordi kommunen har givet den unge et relevant udslusningstilbud efter opholdet på d en sikrede afdeling.

Undersøgelsen tegner også et billede af, at der mellem fagfolk har været løbende samarbejde om den unge. Her er fagfolkene for eksempel kommunale sagsbehandlere, medarbejdere på den sikrede afdeling, politiet og Kriminalforsorgen.

Mere kontinuitet og bedre screening
Men der er også plads til forbedring. For eksempel viser Ankestyrelsens børnesagkyndige konsulents gennemgang af 25 af de 103 sager, at mange unge ofte skifter sagsbehandler, kontaktperson eller opholdssted. Der mangler altså kontinuitet i forløbet. Konsulenten hæfter sig også ved, at screeningen af den unge ofte ikke afdækker den unges vanskeligheder godt nok.

Ny retslig frihedsberøvelse eller en ny social foranstaltning
Det viser sig også, at knap halvdelen af de unge har kontakt med politiet i forbindelse med ny kriminalitet efter udslusningen fra en sikret døgninstitution. Således har den unge i 50 ud af 103 sager haft kontakt til politiet inden for to til tre år efter opholdet på den sikrede institution.

To undersøgelser
Ankestyrelsen har lavet to undersøgelser om emnet.

Praksisundersøgelsen gennemgår 103 sager fra 16 kommuner. Her har fokus været på kommunens sagsbehandling i forbindelse med, at en ung skulle udsluses fra en sikret afdeling. 25 af de 103 sager er blevet nærmere gennemgået af en børnesagkyndig konsulent.

Velfærdsundersøgelsen bygger på en spørgeskemaundersøgelse med svar fra de 68 kommuner, som har haft unge på sikret afdeling i 2014 og/eller 2015. Desuden indgår en spørgeskemaundersøgelse til landets otte sikrede afdelinger for børn og unge samt interviews med to kommuner og to institutioner. Fokus har i denne undersøgelse været at belyse kommunernes indsats og at komme med eksempler på godt samarbejde og udfordringer i sagsbehandlingen.

Læs mere

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring