Gå til indhold

Nye principafgørelser fra Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg sommer 2015

Beskæftigelsesudvalget har truffet afgørelse i 13 principielle sager om sygedagpenge, førtidspension, fleksjob, kontanthjælp og uddannelseshjælp.

Sygedagpenge

Principafgørelse 28-15 behandler reglen om, at udbetalingen af sygedagpenge kan forlænges efter sygedagpengelovens § 27, stk. 1, nr. 3, når der er lavet en konkret helhedsvurdering af sagens oplysninger, og man derefter skønner, at den sygemeldte med lægelig sikkerhed vil kunne genoptage et arbejde inden for 134 uger regnet fra revurderingstidspunktet.

Læs principafgørelse 28-15

Principafgørelse 29-15 behandler reglen i sygedagpengelovens § 27, stk. 1, nr. 4, om, at kommunen kan forlænge sygedagpengeudbetalingen, hvis der er behov for at forelægge sagen for rehabiliteringsteamet, sådan at kommunen hurtigst muligt kan træffe afgørelse om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.

Læs principafgørelsse 29-15

Principafgørelse 30-15 uddyber praksis for de tilfælde, hvor sygedagpengene kan forlænges, når sygemeldte har en livstruende og alvorlig sygdom.

Læs principafgørelse 30-15

Principafgørelse 31-15 definerer, hvornår sygedagpengene ophører, når en sygemeldt borger bliver bevilget et ressourceforløb.

Læs principafgørelse 31-15

Principafgørelse 32-15 forklarer ophør af sygedagpenge i forhold til arbejdsdygtighed og stationær helbredstilstand.

Læs principafgørelse 32-15

Førtidspension

Principafgørelse 33-15 viser et eksempel på en 18 årig, der er udviklingshæmmet, og hvor det ikke er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle arbejdsevnen. Denne principafgørelse skal sammenholdes med principafgørelse 68-14, hvor en 18 årig udviklingshæmmet og med psykiske problemer var berettiget til førtidspension.

Læs principafgørelse 33-15

Fleksjob

Principafgørelse 34-15 tager stilling til, at arbejdsgiveren har ret til tilskud af lønmodtagerens pensionsbidrag, hvis arbejdsgiveren finansierer bidraget.

Læs principafgørelse 34-15


Principafgørelse 35-15 beskriver betingelserne for at få et fastholdelsesfleksjob på den hidtidige arbejdsplads.

Læs principafgørelse 35-15

Kontanthjælp og uddannelseshjælp

Principafgørelse 36-15 giver vejledning om, i hvilken rækkefølge kommunerne skal undersøge, om ansøgere til kontanthjælp eller uddannelseshjælp er samlevende, samt hvilken betydning det kan have for sagen, at begge parter ikke er hørt.

Læs principafgørelse 36-15

Principafgørelse 37-15 fortæller, at en afgørelse om at anse to parter for samlevende skal meddeles begge samlevende parter hver især. Afgørelsen får først retsvirkning, når både ansøger og dennes samlever har fået meddelelse om afgørelsen.

Læs principafgørelse 37-15

Principafgørelse 38-15 drejer sig om reglerne for aktivitetstillæg. Der er ikke hjemmel til at bringe et aktivitetstillæg til ophør, selvom borgeren ikke længere deltager i tilbud. Kommunen skal i et sådant tilfælde vurdere, om betingelserne for at give sanktion er opfyldt.

Læs principafgørelse 38-15

Principafgørelse 39-15 siger, at det beror på en konkret vurdering i hver enkelt sag, om kommunen har udtømt alle rimelige muligheder for at få personlig kontakt til en aktivitetsparat borger om grunden til, at borgeren ikke mødte til samtalen, udeblev fra sit tilbud m.v.

Læs principafgørelse 39-15

Principafgørelse 40-15 slår fast, at en erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i forhold til retten til uddannelses- og kontanthjælp er en indtægt, da den træder i stedet for en arbejdsindkomst. Når der er tale om en større erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, skal kommunen tage stilling til og meddele borgeren, hvor længe erstatningen skal dække forsørgelsesbehovet.

Læs principafgørelse 40-15

Kasserede principafgørelser

Ankestyrelsen kasserer løbende principafgørelser, som ikke gælder for nye sager.
Vi har kasseret følgende principafgørelser:

99-09 og 216-09 erstattes af 28-15

14-11, 24-11 og 25-11 erstattes af 29-15. Principafgørelserne kasseres, da de omhandler betingelserne for opfyldelse af § 27, stk. 1, nr. 4, som bestemmelsen så ud før lovændringen pr. 1. juli 2014.

Ankestyrelsens søgeside for principafgørelser

Ankestyrelsen udsender nu nyhedsbrev om principafgørelser, hver gang vi har offentliggjort cirka ti principafgørelser.

 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring