Gå til indhold

Nye principafgørelser fra Ankestyrelsen september 2015

Ankestyrelsen har truffet afgørelse i syv principielle sager om hjælp inden for det kommunale område, samvær, økonomisk friplads og arbejdsskade.

Hjælp til rengøring

En kommunes afslag på hjælp til rengøring er ikke i strid med serviceloven, hvis borgeren – selvom rengøringen fordeles over flere uger - har mulighed for at leve et så normalt liv som muligt, herunder er i stand til at passe et arbejde.  

Læs principafgørelse 54-15

Rådighedsbeløb og børnebidrag

Når en person søger om trangsbestemte ydelser efter aktivloven, integrationsloven, pensionsloven og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lægges der vægt på størrelsen af personens rådighedsbeløb.

Rådighedsbeløbet fastlægges ved at trække ansøgerens rimelige og nødvendige faste udgifter fra ansøgerens nettoindtægt.

Afgørelsen behandler børnebidragets indflydelse på rådighedsbeløbet.

Læs principafgørelse 55-15   

Hvornår kan aktivlovens § 81 anvendes som supplement til specialbestemmelser i anden lovgivning

Aktivlovens § 81 er en generel regel, som giver mulighed for at yde hjælp til ikke nærmere definerede nødvendige enkeltudgifter. Betingelserne for at få hjælp efter bestemmelsen er generelle betingelser, som ikke knytter sig til bestemte udgiftstyper. Det er derfor ikke udelukket at yde hjælp til gebyrer og egenbetaling efter anden lovgivning.

Hvis specialbestemmelser i anden lovgivning udtømmende regulerer mulighederne for at få hjælp, udelukker dette normalt, at aktivlovens § 81 kan bringes i anvendelse.

Hvis specialbestemmelsen ikke gør udtømmende op med mulighederne for at få hjælp, kan aktivlovens § 81 normalt bringes i anvendelse i det omfang, der ikke er ydet støtte efter specialbestemmelsen, og ansøgeren opfylder de øvrige betingelser i aktivlovens § 81.

Principafgørelsen handler konkret om transportudgifter.

Læs principafgørelse 56-15  

Forældemyndighedsindehavers nye ægtefælle kan være en del af barnets eller den unges netværk

Et anbragt barn eller ung har ret til samvær og kontakt med forældre og netværk, herunder søskende, bedsteforældre, øvrige familiemedlemmer, venner mv. under anbringelsen uden for hjemmet. Reglen om samvær gør ikke udtømmende op med hvilke personer, der er omfattet af begrebet netværk.

Hvem kan være netværk?

Vurderingen af, om en person er omfattet af et barns eller en ungs netværk skal tage udgangspunkt i en konkret helhedsvurdering af barnets tilknytning eller mulige relation til personen.

Læs principafgørelse 57-15 

Arbejdsskade og fleksjob

Tabet af erhvervsevne for personer, der efter en arbejdsskade er i fleksjob, fastsættes på grundlag af forskellen mellem indtjeningen før arbejdsskaden og indtjeningen i fleksjobbet. Hvis den skadelidte person er visiteret til et fleksjob, men ikke er i et fleksjob, skal en midlertidig erstatning udmåles på baggrund af forskellen mellem indtjening før arbejdsskaden og ledighedsydelsen.

Når skadelidte efter ophør af fleksjob overgår til ledighedsydelse, mister skadelidte ikke retten til midlertidig erstatning efter de særlige regler om fastsættelse af tabet af erhvervsevne for personer, der efter en arbejdsskade er visiteret til fleksjob eller er i fleksjob.

Dette gælder, selv om skadelidte har forladt fleksjobbet af andre helbredsmæssige årsager end arbejdsskaden og som følge af ophøret af fleksjobbet er overgået til ledighedsydelse.

Denne afgørelse er et supplement til principafgørelserne 247-10 og 248-10, hvoraf det fremgår, at en skadelidt ikke mister retten til en midlertidig erstatning efter § 17a, stk. 4, ved overgang fra fleksjob til ledighedsydelse.

Læs principafgørelse 58-15

Økonomisk friplads

Der kan ydes økonomisk fripladstilskud til et barns ophold i daginstitution, hvis forældrene har indkomst under en vis grænse. En indbetaling til en privattegnet pensionsordning, der i et betydeligt omfang nedbringer forældrenes personlige indtægt, kan ikke begrunde økonomisk fripladstilskud.

Læs principafgørelse 59-15 

Socialpædagogisk støtte

Borgere med betydelig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne eller særlige sociale problemer kan have ret til at modtage socialpædagogisk støtte under kortere ophold uden for borgerens bopæl.

Læs principafgørelse 60-15 

Kasserede principafgørelser

Ankestyrelsen kasserer løbende principafgørelser, som ikke gælder for nye sager.

Vi har kasseret følgende principafgørelser:

A-28-06 er kasseret, da praksis er ændret, se nu principafgørelse 55-15

56-12 og 62-12 er kasseret, da praksis er ændret, se nu principafgørelse 56-15.

Søg

Ankestyrelsens søgeside for principafgørelser.

Ankestyrelsen udsender nu nyhedsbrev om principafgørelser, hver gang vi har offentliggjort cirka ti principafgørelser.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring