Gå til indhold

Nye principafgørelser fra Ankestyrelsen november 2015

Ankestyrelsen har truffet afgørelse i 12 principielle sager inden for arbejdsskade og det kommunale område.

Kontant tilskud til hjælp

Hjælp efter bestemmelsen om kontant tilskud til ansættelse af hjælpere kan alene bevilges til konkrete hjælpeopgaver i form af personlig hjælp, pleje og praktiske opgaver i hjemmet. Der kan ikke bevilges støtte til overvågning af borgeren.

En borger med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har ret til kontant tilskud, hvis borgerens behov for praktisk hjælp, afløsning og aflastning overstiger 20 timer om ugen.

Tilskuddet kan i særlige tilfælde udbetales til nærtstående.

Læs principafgørelse 62-15

Læs principafgørelse 63-15

Sanktion i uddannelses- eller kontanthjælp ved gentagen forseelse

Kommunen skal give sanktion i uddannelses- og kontanthjælp i tilfælde, hvor modtageren af hjælp mod bedre vidende har tilsidesat sin pligt til at oplyse om arbejde eller mod bedre vidende uberettiget har modtaget hjælp under ophold i udlandet.

Ved gentagelsestilfælde skal kommunen give skærpede sanktioner.
Det er en forudsætning for, at kommunen kan give en skærpet sanktion i gentagelsestilfælde, at kommunen har truffet afgørelse om førstegangssanktion, før modtageren af hjælp begår endnu en forseelse.
Hvis kommunen ikke har truffet en afgørelse om sanktion for en førstegangsforseelse inden endnu en forseelse, kan den anden forseelse alene udløse en afgørelse om en førstegangssanktion.

Læs principafgørelse 64-15

Partsrepræsentant i rehabiliteringsteamet

Forvaltningslovens regler om partsrepræsentation gælder ikke i de tilfælde, hvor det i lovgivningen er bestemt, at en borger skal medvirke personligt ved sagens behandling, eller borgerens personlige medvirken på grund af sagens karakter i øvrigt er af betydning for sagens afgørelse.

Det er i reglerne om rehabiliteringsteams bestemt, at en borger skal deltage personligt ved sagens behandling i rehabiliteringsteamet, medmindre det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen.

Reglen om, at borgeren skal deltage personligt i rehabiliteringsteamets møde, betyder ikke, at borgeren i alle sagens andre forhold ikke kan lade sig repræsentere af en partsrepræsentant, ligesom borgeren kan have en hjælper med som bisidder på mødet i rehabiliteringsteamet.

Læs principafgørelse 65-15

Arbejdsskade - smittet med en behandlingskrævende infektionssygdom under arbejdet

Det kan anerkendes som en arbejdsskade, hvis man i forbindelse med sit arbejde bliver smittet med en alvorlig infektionssygdom, som er behandlingskrævende, og der er en latent risiko for, at sygdommen vil kunne bryde ud. Det er ikke afgørende, om behandlingen faktisk finder sted, så længe der ud fra en lægefaglig vurdering er tale om en behandlingskrævende sygdom.

Ankestyrelsen har i en konkret sag anerkendt smitte med tuberkulose som en arbejdsulykke.

Læs principafgørelse 66-15

Feriegodtgørelse fratrækkes i uddannelses- eller kontanthjælpen

Feriegodtgørelse er en indtægt, som skal fratrækkes i uddannelses- eller kontanthjælpen.

Indtægter skal som hovedregel trækkes fra krone for krone i den måned, hvor indtægterne kommer til udbetaling.

Som en undtagelse til hovedreglen skal feriegodtgørelse trækkes fra, når ferien holdes, med det antal dage, som feriegodtgørelsen er bestemt til at dække.

Hvis borger ikke har aftalt feriens placering med kommunen, kan borger ikke anses for at holde ferie, da borger i så fald ikke er fritaget for sin rådighedspligt i det antal dage, som feriegodtgørelsen er bestemt til at dække. I dette tilfælde skal feriegodtgørelsen i overensstemmelse med hovedreglen trækkes fra krone for krone i den måned, hvor feriegodtgørelsen kommer til udbetaling.

Læs principafgørelse 67-15

Hvordan fradrag for feriegodtgørelse beregnes

Feriegodtgørelse efter ferielovgivningen skal trækkes fra i hjælpen, når ferien holdes. Der kan kun foretages fradrag svarende til hjælpen for det antal dage, som feriegodtgørelsen er bestemt til at dække.

Efter ferieloven skal ferie holdes med fem dage om ugen. Det vil sige, at lørdag og søndag ikke indgår i beregningen af ferieugen.

I modsætning hertil udbetales uddannelses- og kontanthjælp som et månedligt beløb og dækker dermed alle syv kalenderdage i en uge, herunder også lørdag og søndag.

Det betyder, at fem feriedage, som er optjent efter ferieloven, svarer til en uges ferie og dermed til syv dages uddannelses- eller kontanthjælp.

Læs principafgørelse 68-15

Lejeindtægter fra selvstændig virksomhed fradrages i kontanthjælpen

Ved opgørelse af lejeindtægter fra selvstændig virksomhed skal visse udgifter ved indtægtens erhvervelse fradrages i kontanthjælpen/uddannelseshjælpen.

Ved indtægter fra selvstændig virksomhed er hovedprincippet, at udgifter ved indtægtens erhvervelse kan fradrages i indtægten.

Læs principafgørelse 69-15

Førtidspension til borgere, der har arbejdet i det tidligere Jugoslavien

Principafgørelsen gennemgår blandt andet reglerne for optjening af førtidspension for borgere, der har optjent forsikringsperioder i det tidligere Jugoslavien.

Læs principafgørelse 70-15

Arbejdsgiver opnår ret til sygedagpengerefusion fra indgåelsen af en godkendt § 56-aftale i arbejdsgiverperioden 

Kommunen kan godkende en § 56-aftale indgået mellem arbejdsgiver og lønmodtager i arbejdsgiverperioden, hvorefter arbejdsgiver kan opnå ret til refusion fra § 56-aftalens indgåelse.

Arbejdsgiver opnår ret til sygedagpengerefusion fra indgåelsen af en godkendt § 56-aftale, selvom § 56-aftalen er indgået i arbejdsgiverperioden. Hvis § 56-aftalen bliver indgået efter arbejdsgiverperioden er udløbet, opnår arbejdsgiver først ret til sygedagpengerefusion i arbejdsgiverperioden, når der næste gang indtræder en arbejdsgiverperiode.

Når lønmodtager overgår fra en sygemelding på fuld tid til en delvis sygemelding, indtræder der ikke en ny arbejdsgiverperiode.

Læs principafgørelse 71-15

Betingelserne for at en arbejdsgiver har ret til refusion af barselsdagpenge

En arbejdsgiver har ret til refusion af barselsdagpenge ved arbejdstagerens graviditetsbetingede sygefravær, når retten til fravær er dokumenteret, og når arbejdsgiveren har anmodet om refusion rettidigt, dvs. inden for fristen på 8 uger efter orlovsperiodens udløb.

En arbejdsgiver kan have ret til refusion af barselsdagpenge, selv om arbejdsgiveren ikke har anmeldt fraværet til Udbetaling Danmark inden for fristen på 5 uger efter første fraværsdag.

En orlovsperiode anses for at være udløbet, når der i en uge ikke har været fravær, der berettiger til refusion.

Læs principafgørelse 72-15

Betingelserne for bevilling af den faktiske udgift til befordring til sygedagpengemodtagere

En person, der modtager sygedagpenge, har ret til befordringsgodtgørelse i det omfang, personen deltager i tilbud efter beskæftigelsesindsatsloven, og den daglige transport mellem bopæl og stedet, hvor tilbuddet udføres, overstiger 24 kilometer.

En sygedagpengemodtager har dog ret til den faktiske udgift til befordring, hvis udgiften er en følge af en fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne, og personen deltager i et tilbud som led i afklaringen af den enkeltes arbejdsevne efter reglerne om revalidering.

Det er et krav for bevilling af den faktiske udgift til befordring til sygedagpengemodtagere, at afklaringen af arbejdsevne sker i forbindelse med forrevalidering.

Det skal derfor fremgå udtrykkeligt af tilbuddet om afklaring af arbejdsevne, at det er givet som led i forrevalidering.

Læs principafgørelse 73-15

Kasserede principafgørelser

Ankestyrelsen kasserer løbende principafgørelser, som ikke gælder for nye sager.

Vi har kasseret følgende principafgørelser:

  • C-21-06 er kasseret, da den er erstattet af 62-15
  • 145-10 er kasseret, da den er erstattet af 70-15
  • D-10-98 er kasseret, da den er erstattet af 71-15
  • 66-11 og 139-11 gælder ikke længere på grund af ændrede regler (om barselsdagpenge)
  • 40-13 er kasseret, da den ikke længere har vejledningsværdi

Ankestyrelsens søgeside for principafgørelser

Ankestyrelsen udsender et nyhedsbrev om principafgørelser hver gang vi har offentliggjort cirka ti principafgørelser.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring