Gå til indhold

Nye principafgørelser fra Ankestyrelsen maj 2015

Ankestyrelsen har truffet afgørelse i 12 principielle sager om anbringelse af børn, tabt arbejdsfortjeneste, tab af erhvervsevne, mellemkommunal refusion, sygedagpenge og serviceniveau.

Anbringelse af børn og unge

Principafgørelse 22-15 drejer sig om videreført anbringelse.

Børn- og ungeudvalget har mulighed for at træffe afgørelse om videreført anbringelse, når barnet eller den unge har været anbragt i mindst 3 år.

Formålet er at sikre kontinuitet i barnets opvækst. Anbringelsesgrundlaget ved en videreført anbringelse er barnet eller den unges tilknytning til anbringelsesstedet. Anbringelsen forudsætter ikke et anbringelsesgrundlag på baggrund af forældrenes manglende omsorg mv.

Tilknytningen skal være beskrevet i den børnesagkyndiges helhedsvurdering på baggrund af relevante undersøgelser og skal indeholde en individuel beskrivelse af barnets eller den unges tilknytning til:

- anbringelsesstedet og anbringelsesstedets omsorgspersoner
- anbringelsesstedets netværk og omgivelserne (for eksempel daginstitution, skole, fritidsinteresser m.v.)
- forældre, eventuelle søskende, bedsteforældre mv. med henblik på en vurdering af forældrenes potentiale i relation til at udvikle tilknytningen.

Principafgørelsen beskriver de nærmere betingelser.

Principafgørelse 10-15 handler om opretholdt anbringelse for unge mellem 18 og 22 år.

Spørgsmålet om forældrebetaling er behandlet i 13-15.

Principafgørelse 22-15

Principafgørelse 10-15

Principafgørelse 13-15

Tabt arbejdsfortjeneste

11-15 slår fast, at en forælder til et handicappet barn kun kan få dækning for tabt arbejdsfortjeneste, hvis forælderen faktisk har lidt et indtægtstab.

Principafgørelse 11-15

Arbejdsskade - tab af erhvervsevne 

12-15 viser, at tab af erhvervsevne skal beregnes på en anden måde end normalt, når det drejer sig om professionelle sportsfolk.

Spørgsmålet om erhvervsevnetab for personer, der modtager ledighedsydelse, er behandlet i 18-15.

19-15 fortæller, at erstatning for tab af erhvervsevne skal fastsættes uafhængigt af den sikredes skattemæssige forhold.

Principafgørelse 12-15  

Principafgørelse 18-15

Principafgørelse 19-15

Mellemkommunal refusion

I principafgørelserne 14-15 og 21-15 behandles reglerne om mellemkommunal refusion ved flytning.

14-15 siger, at tilknytningen til en tidligere opholdskommune som hovedregel ikke afbrydes ved udrejse af Danmark.

Efter 21-15 kræver ret til fortsat mellemkommunal refusion, at flytningen internt i den nye kommune sker i overensstemmelse med reglerne om frit valg af ældrebolig.

Principafgørelse 14-15

Principafgørelse 21-15

Sygedagpenge

Tre principafgørelser behandler spørgsmål om sygedagpenge.
16-15 drejer sig om kommunens revurdering af sygedagpengene efter lovens § 24:

Kommunen skal have foretaget en revurdering af sygedagpengemodtagerens situation, inden sygedagpengeudbetalingen ophører som følge af tidsbegrænsningen i § 24, stk. 1. Afgørelsen om forlængelse af sygedagpengeudbetalingen skal derfor træffes inden udløbet af sygedagpengeperioden.
På revurderingstidspunktet er kommunen som følge af undersøgelsesprincippet forpligtet til at have et tilstrækkeligt grundlag til at kunne træffe afgørelse om eventuel forlængelse af sygedagpengeperioden. Kommunen kan derfor som den absolutte hovedregel alene inddrage oplysninger, der foreligger på revurderingstidspunktet.
Hvis sagen undtagelsesvist ikke er tilstrækkeligt oplyst på revurderingstidspunktet, skal kommunen træffe afgørelse og standse udbetalingen på tidspunktet for revurderingen og herefter indhente de oplysninger, der er nødvendige for at oplyse sagen tilstrækkeligt. De indhentede oplysninger skal beskrive den sygemeldtes tilstand, som den var på revurderingstidspunktet.
I tilfælde, hvor borgeren har klaget over kommunens afgørelse, og oplysningerne indgår hos kommunen inden genvurderingen af afgørelsen, skal de indhentede oplysninger indgå i grundlaget for kommunens genvurdering. I sager, hvor borgeren ikke har klaget over afgørelsen, skal kommunen vurdere, om oplysningerne er af så væsentlig betydning, at sagen skal genoptages med henblik på ny afgørelse.

De øvrige to principafgørelser handler om tidsbegrænsning, ny sygemelding (15-15) og sygedagpenge for personer i fleksjob (17-15).

Principafgørelse 16-15

Principafgørelse 15-15

Principafgørelse 17-15

Kommuners serviceniveau for rengøring

En kommune skal altid foretage en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp til rengøring, og hvis borgerens behov nødvendiggør det, skal serviceniveauet i kvalitetsstandarden fraviges. Læs mere om dette i principafgørelse 20-15.

Principafgørelse 20-15

Kasserede principafgørelser

Ankestyrelsen kasserer løbende principafgørelser, som ikke gælder for nye sager.

Vi har kasseret følgende principafgørelser:

47-14 erstattes af 18-15
R-10-05 erstattes af 21-15

Ankestyrelsens søgeside for principafgørelser

 Ankestyrelsen udsender nu nyhedsbrev om principafgørelser, hver gang vi har offentliggjort cirka ti principafgørelser.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring