Gå til indhold

Nye principafgørelser fra Ankestyrelsen juli 2015

Ankestyrelsen har truffet afgørelse i 10 principielle sager om arbejdsskade og hjælp inden for det kommunale område.

Ankestyrelsen har truffet afgørelse i en række sager om psykiske arbejdsulykker

På baggrund af sagerne udsender Ankestyrelsen nu tre principafgørelser, som skal være med til at fastlægge, hvad der skal til for at en arbejdsrelateret hændelse, som har givet psykiske følger, kan anerkendes som en arbejdsskade. Der kan være tale om både fysiske og psykiske påvirkninger på arbejdet, som kan give forskellige grader af psykiske reaktioner.

Principafgørelse 24-15 handler om psykisk skade efter fysisk påvirkning.

Se principafgørelse 24-15

Principafgørelse 25-15 handler om psykisk skade efter psykisk påvirkning.

Se principafgørelse 25-15

Principafgørelse 26-15 handler om psykiske gener efter en vidnesituation.

Se principafgørelse 26-15

De øvrige offentliggjorte principafgørelser:

23-15: Ankestyrelsen præciserer praksis om forældres ret til barselsdagpenge ved pasning af alvorligt syge børn under plejeophold i hjemmet.

Se principafgørelse 23-15

27-15: Om hjælp til flytning efter aktivlovens § 85 eller § 81 til en boligløs person.

Se principafgørelse 27-15

41-15: Om valg mellem botilbud efter servicelovens § 108 og almenboliglovens § 105.

Se principafgørelse 41-15

42-15: Om hjælp til tandbehandling.

Se principafgørelse 42-15

43-15: Om nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år, som har en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Se principafgørelse 43-15

44-15: Om hvordan erhvervsevnetabet efter en arbejdsskade vurderes, når personen er visiteret til fleksjob, men endnu ikke er kommet i fleksjob.

Se principafgørelse 44-15

45-15: Om merudgifter i forhold til særlig diæt.

Se principafgørelse 45-15

Kasserede principafgørelser

Ankestyrelsen kasserer løbende principafgørelser, som ikke gælder for nye sager.
Vi har kasseret følgende principafgørelser:

A-12-07 kasseres, da der er kommet nye regler om fradrag i ledighedsydelsen.
D-7-00, D-21-00, D-1-02, D-15-02, D-1-07 erstattes af 239-11 og 23-15.

125-10 og 126-10 erstattes af 24-15 og 25-15.
A-4-05 erstattes af 27-15.
A-10-08 og 86-09 er erstattet af A-14-04.
99-09 og 216 erstattes af 28-15.

14-11 og 24-11, 25-11 kasseres, da reglerne er ændret (sygedagpenge).
A-10-03 erstattes af 42-15.
170-11 erstattes af 44-15.

A-38-02 om fleksjob - visitation - rådighed - ledighedsydelse kasseres, da reglerne er ændret.

Principafgørelser om høreapparater kasseres, da høreapparater nu bevilges efter sundhedsloven:

103-12, 52-11, 230-10, 104-10, 101-10, 91-09, C-27-02 og C-2-01.

Ankestyrelsens søgeside for principafgørelser

Ankestyrelsen udsender nu nyhedsbrev om principafgørelser hver gang vi har offentliggjort cirka ti principafgørelser.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring