Gå til indhold

Nye principafgørelser fra Ankestyrelsen februar 2015

Ankestyrelsen har truffet afgørelse i ni principielle sager om ressourceforløb, førtidspension, rehabiliteringsteam, sygedagpenge, hjælpemidler, botilbud og tilsynssager

Betingelser for ressourceforløb

Ankestyrelsen har i principafgørelse 1-15 taget stilling til betingelserne for at kommunen kan bevilge ressourceforløb til en ledig.

Betingelserne er blandt andet, at det er nødvendigt med en tværfaglig indsats, at den ledige har modtaget længerevarende offentlig forsørgelse, har deltaget i tilbud uden at have øget tilknytningen til arbejdsmarkedet, og at kommunen vurderer, at der er behov for en længerevarende indsats, inden et konkret beskæftigelsesmål kan fastsættes.

Kommunen kan ikke begrunde et afslag med, at der ikke er behov for en koordinerende sagsbehandler.

Læs principafgørelse

Uarbejdsdygtighed efter en bred vurdering

Efter tre måneders sygefravær skal vurderingen af den sygemeldtes uarbejdsdygtighed foretages efter en bred vurdering.

Ankestyrelsen har i to principafgørelser taget stilling til denne brede vurdering.

Principafgørelse 2-15 handler om en sygemeldt, som er selvstændig, og 3-15 handler om en sygemeldt, som er lønmodtager.

Læs principafgørelse

Læs principafgørelse

Økonomisk støtte til hjælpemidler

Ankestyrelsen har i to principafgørelser defineret, hvad der forstås ved et hjælpemiddel, der kan ydes økonomisk støtte til.

I 4-15 handler det om behandlings- og træningsredskaber, mens det i 5-15 drejer sig om forbrugsgoder som hjælpemidler.

Læs principafgørelse

Læs principafgørelse

Flytning uden samtykke

Når en borger på grund af nedsat psykisk funktionsevne  ikke kan give et informeret samtykke til at flytte til nyt botilbud, skal kommunalbestyrelsen indstille til statsforvaltningen, at borgeren optages i botilbuddet. Det er ikke tilstrækkeligt, at værgen giver samtykke. Principafgørelsen fortæller, at kommunen i disse situationer skal anvende reglerne om magtanvendelse.

Læs principafgørelse

Kommunen som part i Socialtilsynets sag

En kommune kan kun være part i en tilsynssag, hvis kommunen har en væsentlig og individuel interesse i sagen. I principafgørelsen tager vi stilling til, hvornår en kommune er part i en sag i Socialtilsynet.

Læs principafgørelse

Udeblivelse fra møde i rehabiliteringsteamet

Når en borger er indkaldt til møde i rehabiliteringsteamet, skal borgeren som udgangspunkt deltage i mødet.

Hvis borgeren udebliver, skal kommunen først finde ud af, om borgeren har haft en rimelig grund til ikke at deltage.

Principafgørelse 8-15 tager stilling til, hvilke konsekvenser det kan have, at borgeren udebliver fra mødet i rehabiliteringsteamet.

Læs principafgørelse

Frakendelse af førtidspension

I principafgørelse 9-15 beskriver Ankestyrelsen, hvad der skal til for at førtidspension kan frakendes.

Hvis borgerens arbejdsevne er væsentligt forbedret, så borgeren vedvarende kan forsørge sig selv, kan kommunen træffe afgørelse om at frakende førtidspensionen.

Afgørelsen skal ses i forhold til principafgørelse 120-13, hvor Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg ikke fandt grundlag for at frakende borgeren førtidspensionen.

Læs principafgørelse

Kasserede principafgørelser

Ankestyrelsen kasserer løbende principafgørelser, som ikke gælder for nye sager.
Vi har kasseret følgende principafgørelser:

D-12-07 erstattes af 2-15
D-10-06 erstattes af 3-15
C-57-05 erstattes af 4-15
260-09 og C-31-02 og C-33-07 erstattes af 5-15
C-9-03 og C-41-03 og C-48-01 erstattes af 6-15

Ankestyrelsens søgeside for principafgørelser

Ankestyrelsen udsender nu nyhedsbrev om principafgørelser hver gang, vi har offentliggjort cirka ti principafgørelser.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring