Gå til indhold

Nye principafgørelser fra Ankestyrelsen august 2015

Ankestyrelsen har truffet afgørelse i otte principielle sager om arbejdsskade og hjælp inden for det kommunale område.

Ankestyrelsen har truffet fem afgørelser om arbejdsskade

Vaccinationsskade

For at en skade efter en vaccination kan anerkendes som en arbejdsskade, skal vaccinationen være en følge af arbejdet eller de forhold, hvorunder arbejdet er foregået.

Principafgørelse 46-15

Beregning af erhvervsevnetab når en person er i seniorjob efter arbejdsskade

Når tilskadekomne efter arbejdsskaden er blevet ansat i et seniorjob, fastsættes erhvervsevnetabet med udgangspunkt i en lønnedgangsberegning.

Principafgørelse 47-15

Erstatning for tab af erhvervsevne når skadelidte kommer i fleksjob

Som udgangspunkt skal Arbejdsskadestyrelsen træffe en midlertidig afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne, når tilskadekomne ikke er bevilget permanent fleksjob. Det betyder, at erstatningen som hovedregel ikke kan kapitaliseres på dette tidspunkt.

Personer, der begynder i et nyt fleksjob efter den 1. januar 2013, bliver omfattet af den nye fleksjobordning.

Principafgørelse 48-15 

Bagatelgrænse for arbejdsskade

Der er en nedre grænse for, hvornår en personskade har et omfang, som kan betyde, at den kan anerkendes som en arbejdsskade.

Forbigående smerter, der ikke kræver behandling, men går over af sig selv, vil derfor normalt ikke være en personskade i lovens forstand. Sikrede skal godtgøre, at en hændelse/påvirkning har medført en skade eller en forværring af en kronisk lidelse i et omfang, der i sig selv udgør en personskade.

Ankestyrelsen har i tre konkrete sager taget stilling til, om der var tale om en skade, der kunne anerkendes som en arbejdsskade.

Principafgørelse 49-15

Tingsskader

Ulykkesforsikringsselskabet dækker udgifterne til tingsskader. Der er tale om en selvstændig dækningspligt, som ikke er knyttet til en anerkendt arbejdsskade i form af en ulykke eller en erhvervssygdom.

Principafgørelse 50-15

Ankestyrelsen har truffet tre afgørelser om social service

Stomihjælpemidler

Personer med appendikostomi har ikke ret til støtte til stomihjælpemidler, da appendikostomi ikke kan sammenlignes med colostomi, ileostomi eller urostomi, som er de operationer, der efter reglerne kan gives stomihjælpemidler til.

Principafgørelse 51-15

Ledsagelse

Der er ikke hjemmel i servicelovens bestemmelse om ledsagelse til, at borgere med funktionsnedsættelse selv kan vælge at anvende ordningen til aktiviteter, der er lægeordineret – eksempelvis fysioterapi i form af bassintræning eller ridefysioterapi.

Principafgørelse 52-15

Selvudpeget hjælper

Principafgørelsen forklarer servicelovens regler om selvudpeget hjælp, hvor en borger har ret til at udpege, hvem der skal udføre opgaverne med personlig og praktisk hjælp.

Principafgørelse 53-15

Kasserede principafgørelser

Ankestyrelsen kasserer løbende principafgørelser, som ikke gælder for nye sager.

Vi har kasseret følgende principafgørelser:
U-33-03 erstattes af 46-15
U-7-80 erstattes af 50-15

Ankestyrelsens søgeside for principafgørelser:
http://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse

 

Ankestyrelsen udsender nu nyhedsbrev om principafgørelser hver gang, vi har offentliggjort cirka ti principafgørelser.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring