Gå til indhold

Nye principafgørelser fra Ankestyrelsen september 2014

Ankestyrelsen har truffet afgørelse i otte principielle sager om kontanthjælp, erhvervsevnetab, bilstøtte, hjælpemidler og børnepasning

Afgørelse om kontanthjælp

En uddannelses- eller kontanthjælpsmodtager har ikke ret til ferie, hvor hjælpen bevares, når hjælpen har været afbrudt i en hel kalendermåned

Der gælder ikke et egentligt optjeningsprincip for retten til ferie efter aktivlovens § 13, stk. 11.

Der skal ved opgørelsen af de 12 sammenhængende kalendermåneder med uddannelses- eller kontanthjælp tælles forfra, hver gang personens hjælp har været afbrudt i en hel kalendermåned.

En person har ikke ret til uddannelses- eller kontanthjælp efter aktivlovens ferieregler under ferie i ansættelsesforhold efter hjælpens ophør

En tidligere uddannelses- eller kontanthjælpsmodtager vil ikke efterfølgende kunne få uddannelses- eller kontanthjælp udbetalt under ferie i ansættelsesforhold, herunder i støttet beskæftigelse, efter uddannelses- eller kontanthjælpsforløbets ophør.

En person kan have ret til uddannelses- eller kontanthjælp efter aktivlovens almindelige regler om hjælp til forsørgelse under tvungen ferie

Hvis en person efter kort tids ansættelse, herunder i støttet beskæftigelse, er afskåret fra at arbejde, fordi virksomheden holder ferielukket, personen ikke har ret til løn eller feriepenge under ferielukningen, og personen ikke har haft mulighed for at spare op til at holde ferie på grund af den korte tids ansættelse, vil personen som udgangspunkt opfylde betingelserne i aktivlovens § 11, stk. 2, for at kunne få uddannelses- eller kontanthjælp under ferien.

Det vil være en betingelse for at kommunen kan yde hjælpen, at personen opfylder aktivlovens øvrige, almindelige betingelser for at kunne få hjælpen.

Kommunen vil kunne kræve hjælpen tilbagebetalt efter aktivlovens § 93, stk. 1, nr. 4, hvis betingelserne herfor er opfyldt.

Læs principafgørelse 59-14

Kommunalt tilskud til privat børnepasning

En Kommune kan kun træffe afgørelse om godkendelse eller afslag på godkendelse af en privat børnepasser, hvis det sker som led i godkendelsen af en konkret pasningsaftale

Når en borger søger om godkendelse af en konkret pasningsaftale, skal kommunen vurdere, om den private børnepasser er egnet til opgaven. Hensynet til en forsvarlig pasning af barnet skal altid komme i første række. Kommunen kan fastsætte betingelser for godkendelsen af en konkret pasningsaftale, hvis hensynet til en forsvarlig pasning tilsiger det.

Ankestyrelsen har ikke kompetence til at tage stilling til, hvordan kommunen tilrettelægger og udfører tilsynet med ordningen, idet det hører under kommunens faktiske forvaltningsvirksomhed.

Læs principafgørelse 55-14

Handicapvenlig boligindretning

Et toilet og et toiletsæde med skylle-tørre funktion er en boligindretning i servicelovens forstand og ikke et forbrugsgode eller et hjælpemiddel

Ansøgerne i nedenstående sager havde ret til toiletsædet med skylle-tørre funktion som en boligindretning uden egenbetaling.

I sag nr. 1 vurderede Ankestyrelsen, at et toilet eller et toiletsæde med skylle-tørrefunktion er nødvendigt for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for en kvinde, som på grund af kronisk diarré ikke kunne tåle at tørre sig efter toiletbesøg.

I sag nr. 2 var et toiletsæde med skylle-tørrefunktion nødvendigt for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for en kvinde, som af kommunen var bevilget toiletsædet som forbrugsgode med egenbetaling.

Læs principafgørelse 54-14

Samtlige nye principafgørelser fra Ankestyrelsen

52-14 om bilstøtte - nedsat funktionsevne - skånebehov - kørselsbehov - trivselsmæssigt grundlag - erhvervsmæssige grundlag

53-14 om bil - særlig indretning - udskiftning efter behov - automatgear

54-14 om hjælpemidler - boligindretning - toilet med skylle-tørrefunktion - toiletsæde med skylle-tørre funktion

55-14 om privat pasningsordning - børnepasser - godkendelse af aftale - personlige forudsætninger - tilsyn

56-14 om merudgifter - personkreds - medicinske lidelser - ophør med medicin

57-14 om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - fleksjob - selvstændig erhvervsdrivende - underskudsgivende virksomhed

58-14 om kontanthjælp - beregning - fradrag for indtægt - ansøgningsmåneden

59-14 om kontanthjælp - ferie - optjeningsprincip

Kasserede principafgørelser

Ankestyrelsen kasserer løbende principafgørelser, som ikke gælder for nye sager.
Vi har kasseret følgende principafgørelser:

Vi har kasseret følgende principafgørelser:
45-11 erstattes af 52-14
52-12 erstattes af 56-14
A-28-04 erstattes af 58-14
O-4-96 erstattes af 59-14
187-11 ophæves, fordi sagerne er genoptaget
28-11 ophæves med henvisning til Højesterets dom af 8. november 2013, hvor retten fastslog en nedre grænse for anerkendelse af personskader som arbejdsskade

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring