Gå til indhold

Nye principafgørelser fra Ankestyrelsen november 2014

Ankestyrelsen har truffet afgørelse i ni principielle sager heraf fire om førtidspension, forsorgshjem, efterværn og botilbud.

Førtidspension til borger med udviklingshæmning

Personer, der er så syge eller har så betydelige funktionsnedsættelser, at det er helt åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle arbejdsevnen, kan fortsat tilkendes førtidspension efter reformen i 2013. Det kan f.eks. være borgere med en betydelig nedsat funktionsevne som følge af udviklingshæmning.

Læs principafgørelse 68-14

Afgørelse om manglende klageadgang

En sag om en leders afgørelse om en borgers optagelse på eller udskrivning fra ophold på § 110-botilbud kan ikke påklages til Ankestyrelsen, da der ikke er hjemmel i serviceloven. Dette gælder uanset, om der er tale om et privat eller kommunalt § 110-botilbud.

Læs principafgørelse 60-14

Mellemkommunal refusion ved efterværn

En kommune har ret til mellemkommunal refusion for udgifter til efterværn i hele efterværnsperioden.
Retten til refusion er ikke betinget af, at efterværnet er etableret i forbindelse med det fyldte 18. år, eller at det fortsætter uafbrudt frem til det fyldte 23. år. Retten til refusion for udgifter til efterværn består således i hele efterværnsperioden, uanset om efterværnet først bliver etableret senere eller i en periode har været afbrudt.
I sag nr. 1 vurderede Ankestyrelsen, at det var uden betydning for retten til refusion, at den unge ikke umiddelbart i forlængelse af det fyldte 18. år blev bevilget efterværn.
I sag nr. 2 vurderede Ankestyrelsen, at det var uden betydning for retten til refusion, at den unge i en periode fravalgte den bevilgede hjælp og på ny ønskede at modtage efterværn efter flytning til en anden kommune.
I begge sager blev det lagt til grund, at den unge efter en periode uden hjælp fortsat var omfattet af personkredsen for bevilling af efterværn.

Læs principafgørelse 64-14

Botilbud uden borgers samtykke

For at en kommune kan indstille en borger til et bestemt botilbud uden borgerens samtykke kræves det, at der er en ledig plads på bostedet.
Optagelse i botilbud uden samtykke efter servicelovens § 129, stk. 1, kan ske, når flytningen er absolut påkrævet for, at den pågældende kan få den nødvendige hjælp, og hjælpen ikke kan gennemføres i personens hidtidige bolig, og den pågældende ikke kan overskue konsekvenserne af sine handlinger, og den pågældende udsætter sig selv for at lide væsentlig personskade, og det derfor er uforsvarligt ikke at sørge for flytning.
Kommunen kan indstille borgeren til et bestemt botilbud på baggrund af oplysninger om borgers aktuelle funktionsniveau. Det kan ske for herved at opnå størst mulig sikkerhed for, at der sker optagelse i et botilbud, som aktuelt og på længere sigt vil kunne tilbyde nødvendig og relevant hjælp og støtte, idet flytning fra et botilbud til et andet kun kan ske i ganske særlige tilfælde.
Da der er tale om en aktuel løsning i en konkret situation, indebærer kravet om indstilling til et bestemt botilbud et krav om en ledig plads, idet Statsforvaltningen om nødvendigt kan beslutte, at en optagelse skal ske straks. Kravet om en ledig plads vil også være opfyldt, hvis der inden for en nærmere angiven kortere periode er en ledig plads i botilbuddet. Det er ikke tilstrækkeligt, at der er oplysninger om en forventet ledig plads.
En flytning af en borger med en sjælden diagnose, som var indstillet til flytning til en særlig enhed på et demenscenter, hvor der ikke var en ledig plads, kunne derfor ikke godkendes.

Læs principafgørelse 65-14

Samtlige nye principafgørelser fra Ankestyrelsen

60-14 om klageadgang - privat - kommunalt - optagelse - udskrivning - § 110-botilbud

61-14 om arbejdsskade - erhvervsevnetab - sygedagpenge - § 56-ordning

62-14 om bil - udskiftning - beregning - nettoprovenu ved salg af tidligere bil

63-14 om hjælpemiddel - elektroder til dropfodsstimulator - driftsudgift

64-14 om mellemkommunal refusion - efterværn

65-14 om magtanvendelse - optagelse i botilbud uden samtykke - botilbud - konkret plads - tidsperspektiv

66-14 om økonomisk støtte til efterskole - 11. skoleår - undervisningspligtig alder

67-14 om enkeltudgift - gebyr for separation og skilsmisse

68-14 om førtidspension - ung person - udviklingshæmmet - åbenbart formålsløst - tilkendelsestidspunkt

Kasserede principafgørelser

Ankestyrelsen kasserer løbende principafgørelser, som ikke gælder for nye sager.

Vi har kasseret følgende principafgørelser:

R-9-05 erstattes af 64-14
C-6-04 erstattes af 65-14
44-13 om sygedagpenge kasseres, da den ikke længere har vejledningsværdi efter sygedagpengereformen.
25-09 og 127-10 ophæves med henvisning til Højesterets dom af 8. november 2013, hvor retten fastslog en nedre grænse for anerkendelse af personskader som arbejdsskade.
P-4-06 erstattes af 68-14

Ankestyrelsens søgeside for principafgørelser

 

 Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring