Gå til indhold

Nye principafgørelser fra Ankestyrelsen maj 2014

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har truffet afgørelse i en række sager om de nye regler på beskæftigelsesområdet.

Ressourceforløb

I den første sag har Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg taget stilling til betingelserne for ressourceforløb. Udvalget har endvidere vurderet afgrænsningen mellem ressourceforløb og fleksjob.

Læs principafgørelse 24-14

Fleksjob

I to sager, hvor borgerne havde en meget begrænset arbejdsevne, vurderede Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, at borgernes arbejdsevne kunne udvikles inden for rimelig tid, hvorfor der var grundlag for at tilkende fleksjob.

Efter reglerne om fleksjob kan jobcentret give tilbud om fleksjob til personer, der aktuelt har en meget begrænset arbejdsevne, hvis der er mulighed for, at arbejdsevnen inden for en rimelig periode kan udvikles.

Jobcentret skal ved den vurdering bl.a. inddrage oplysninger om borgerens helbredsmæssige forhold, herunder om der er behandlingsmuligheder. Derudover skal jobcentret vurdere gennemførte afklarings- eller praktikforløb, herunder oplysninger om de opgaver, borgeren har kunnet udføre, arbejdstid og borgerens evne til at fungere på en arbejdsplads.

Jobcentret skal løbende følge, om der fortsat er mulighed for, at arbejdsevnen kan udvikles. Efter reglerne skal der ske opfølgning efter 2½ år i fleksjobbet eller efter 12 måneder, hvis borgeren får ledighedsydelse.

Hvis jobcentret vurderer, at arbejdsevnen ikke kan forbedres, og borgeren kun kan arbejde få timer om ugen, skal jobcentret vurdere, om der skal indledes sag om førtidspension. Personer, hvis arbejdsevne permanent er meget begrænset, kan stadig tilkendes førtidspension.

Læs principafgørelse 25-14

Rehabiliteringsteamets indstilling

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg slår fast, at kommunen skal træffe en afgørelse i sagen, når rehabiliteringsteamet har givet en indstilling. Det gælder også, når rehabiliteringsteamet indstiller til anden indsats end fleksjob og ressourceforløb.

Læs principafgørelse 26-14

Helhedsvurdering

En borger kan klage over den helhedsvurdering, kommunen foretager i forbindelse med, at retten til sygedagpenge ophører. Praksis fra principafgørelse 214-10 bliver videreført i denne principafgørelse.

I den konkrete sag var Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg enig med kommunen i, at borgeren ikke var berettiget til et ressourceforløb efter ophør af sygedagpengene.

Læs principafgørelse 27-14

Ankestyrelsen har truffet afgørelse i en sag om kompetencefordelingen mellem krisecenter og kommune

Det er lederen af et krisecenter, som har kompetencen til at træffe afgørelse om udskrivning fra krisecenteret på samme måde, som det efter serviceloven er lederen af et krisecenter, der træffer afgørelse om optagelse på centeret.

Det er lederen af krisecenteret, der træffer afgørelse om, hvornår formålet med opholdet er opfyldt, og borgeren derfor ikke længere er berettiget til at opholde sig på centeret.

Kommunen har således ikke kompetence til at træffe afgørelse om ophør af ophold på krisecenter, men kommunen skal under opholdet yde den nødvendige hjælp, herunder udarbejde en handleplan.

Læs principafgørelse 28-14

Samtlige nye principafgørelser fra Ankestyrelsen

24-14 om ressourceforløb - fleksjob - komplekse problemer

25-14 om fleksjob - førtidspension - arbejdsevne - meget begrænset arbejdsevne

26-14 om rehabiliteringsteamets indstilling - klage

27-14 om erhvervsrettede foranstaltninger - helhedsvurdering - klage - sygedagpenge - ressourceforløb

28-14 om krisecenter - optagelse - udskrivning - visitation - kompetence - betaling

29-14 om revalidering - revalideringsydelse - Vestre Landsret - forsørgertabserstatning - forsikringer - pensionsordninger

30-14 om særlig støtte - tilbagebetalingskrav - tilbagebetalingsevne - inddrivelse - afdragsordning - restance - kompetence

31-14 om nødvendige merudgifter - kopimedicin - prisforskel - bivirkninger - allergi

32-14 om netværksplejefamilie - omkostninger - ferie

Kasserede principafgørelser

Ankestyrelsen kasserer løbende principafgørelser, som ikke gælder for nye sager.

Vi har kasseret følgende principafgørelser:

  • O-144-96 kasseres, da reglerne er ændret
  • O-71-97 er erstattet af 20-09
  • 27-13 er erstattet af 29-14
  • 148-12 er erstattet af 30-14
  • 214-10 er erstattet af 27-14

Ankestyrelsens søgeside for principafgørelser

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring