Gå til indhold

Nye principafgørelser fra Ankestyrelsen juli 2014

Ankestyrelsen har truffet afgørelse i principielle sager om bl.a. ret til samvær med barn, diabeteskost som merudgift til voksne og erstatning for erhvervsevnetab efter arbejdsskade.

Ankestyrelsen har truffet afgørelse i en række principielle sager:

Ret til samvær og hjælp til samværet med barnet

Udmålingen af støtte til samvær med et barn skal ske med udgangspunkt i det samvær, der er aftalt mellem forældrene eller er fastsat af Statsforvaltningen. Det er uden betydning for udmålingen, om der er tale om et aftalt eller et fastsat samvær.

Der kan ydes hjælp til aktiviteter med barnet. Hjælpen fastsættes efter en konkret vurdering af forældrenes og barnets forhold. Barnets alder indgår i denne vurdering.

Læs principafgørelse 43-14

Diabeteskost som merudgift til voksne

Principafgørelsen beskriver, hvordan merudgiften til diabeteskost for voksne beregnes, og i hvilke undtagelsestilfælde man kan få dækket udgifter til specialvarer.

Principafgørelse 10-14 handler om diabeteskost og specialvarer til børn.

Læs principafgørelse 46-14

Erstatning for erhvervsevnetab efter arbejdsskade under ledighedsydelse

For tilskadekomne, der modtager ledighedsydelse, fastsættes et midlertidigt erhvervsevnetab på baggrund af forskellen mellem ledighedsydelsen og den indtægt, man ville have haft, hvis arbejdsskaden ikke var indtruffet.

Det er ledighedsydelsen før eventuelle fradrag, der skal anvendes som aktuel indtægt efter arbejdsskadesikringslovens § 17a, stk. 1.
Vi har ved denne vurdering lagt vægt på almindelige erstatningsretlige principper, og at ydelser efter anden lovgivning generelt ikke har betydning for vurderingen efter arbejdsskadesikringsloven.

Det betyder, at det altid er bruttoledighedsydelsen, der skal anvendes ved fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne efter arbejdsskadesikringslovens § 17a, stk. 1.

Læs principafgørelse 47-14

Samtlige nye principafgørelser fra Ankestyrelsen

41-14 om børnebidrag - forskudsvis udbetaling - opkrævning - modregning

42-14 om merudgifter - børn - grænsearbejder - naturalydelser - EU-regler

43-14 om samværsudgifter - omfang - aktiviteter - konkret vurdering

44-14 om tabt arbejdsfortjeneste - tidligere bruttoindtægt - flere børn - et barn - uafbrudt forløb

45-14 om tabt arbejdsfortjeneste - ophør - afviklingsperiode

46-14 om merudgifter - diætkost - diabetes - specialvarer - voksne - sukker

47-14 om arbejdsskade - ledighedsydelse - bruttobeløb - erhvervsevnetab

48-14 om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - ledighedsydelse - forudbestående - forværring - fradrag

Kasserede principafgørelser

Ankestyrelsen kasserer løbende principafgørelser, som ikke gælder for nye sager.

Vi har kasseret følgende principafgørelser:

  • 229-10 (om arbejdsløshedsforsikring - efterløn - 2-årsreglen - lønarbejde - selvstændig virksomhed) kasseres, da der er nye regler på området
  • B-4-90, B-2-96 og 107-09 erstattes af 41-14
  • C-20-04 og 196-11 erstattes af 42-14
  • A-4-03 og A-9-03 erstattes af 43-14

Nu er det endnu lettere at søge efter principafgørelser

Som noget nyt har vi fået forbedret vores søgeløsning for principafgørelser. Det er på flere måder blevet lettere for dig at finde de principafgørelser, som du har brug for at finde.

Sådan søger du efter principafgørelser

Søg efter principafgørelser

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring