Gå til indhold

Nye principafgørelser fra Ankestyrelsen december 2014

Ankestyrelsen har truffet afgørelse i 12 principielle sager bl.a. om revalidering, personlig assistance, socialpædagogisk bistand og sygedagpenge

Om ændring af Ankestyrelsens praksis for fradrag i revalideringsydelse

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste medfører ikke fradrag i revalideringsydelse.

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste er ikke omfattet af aktivlovens § 59 om fradrag i revalideringsydelse.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ikke kan anses for omfattet af udtrykket ”løbende udbetaling fra forsikringer” i aktivlovens § 59, der efter retspraksis skal fortolkes restriktivt.
Beskæftigelsesudvalget lægger vægt på, at erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ikke er en løbende ydelse, men en kapitalerstatning.

Principafgørelse 187-11 ophæves.

Ankestyrelsens principafgørelse 187-11 fastslog, at erstatning for tabt arbejdsfortjeneste var omfattet af aktivlovens § 59, og at erstatningen i visse tilfælde skulle fradrages i revalideringsydelse.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg indgik den 4. juni 2014 i Vestre Landsret et retsforlig. Udvalget anerkendte, at erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ikke kan anses for omfattet af aktivlovens § 59, og dermed ikke skal fradrages i revalideringsydelse. På denne baggrund ændrede Beskæftigelsesudvalget sin afgørelse, der lå til grund for principafgørelse 187-11, i overensstemmelse med retsforliget.

Den nye praksis betyder generelt, at kommunerne skal tage stilling til genoptagelse af eventuelle sager, hvor der måtte være truffet afgørelse om fradrag for tabt arbejdsfortjeneste i tidsrummet mellem Ankestyrelsens principafgørelse 187-11 fra 1. november 2011 og til offentliggørelsen af nærværende principafgørelse (80-14). Genoptagelse skal ske efter anmodning eller – hvis det er administrativt overkommeligt – på myndighedens eget initiativ.

Læs principafgørelse 80-14

Om personkredsen for borgerstyret personlig assistance

Betydelig nedsat funktionsevne

En kommune skal foretage en individuel og helhedsorienteret vurdering af borgerens behov, når det skal vurderes, om en borger er omfattet af personkredsen for borgerstyret personlig assistance. Der skal være tale om et behov, der ikke kan dækkes efter servicelovens regler om personlig og praktisk hjælp, socialpædagogisk bistand samt ledsageordning.
Principafgørelsen beskriver, hvad der skal til for, at en borger kan få støtte i form af borgerstyret personlig assistance.

Læs principafgørelse 76-14

Om socialpædagogisk bistand

Psykisk funktionsnedsættelse kan betyde, at borgeren er omfattet af personkredsen for socialpædagogisk bistand.

En kommune skal foretage en konkret vurdering af borgerens behov for hjælp. Der skal være tale om en betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale forhold for, at borgeren er omfattet af personkredsen for socialpædagogisk bistand. Der kan både være tale om borgere med midlertidigt eller varigt behov for socialpædagogisk bistand. Det er ikke en betingelse, at den betydelige funktionsnedsættelse eller de særlige sociale forhold er varige, eller at borgeren har en diagnose.

Socialpædagogisk bistand kan bevilges samtidig med, at borgerens forhold er under afklaring, f.eks. fordi behandlingsmulighederne ikke er udtømte, at borgeren er under helbredsmæssig udredning, eller fordi uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder ikke er afklaret.

Socialpædagogisk bistand kan bevilges til borgere, der har ressourcer til at kunne klare sig selv på nogle områder, men samtidig har behov for hjælp på andre områder.

Principafgørelsen beskriver endvidere typen af socialpædagogisk bistand, samt kommunens samlede forpligtelser.

Læs principafgørelse 78-14

Om § 56-aftale ved fravær på grund af behandling for barnløshed

Det er en betingelse for at indgå en § 56-aftale på baggrund af behandling, at pågældende er i lægeligt anbefalet behandling, og at denne behandling er besluttet på ansættelsestidspunktet. 

En kommune kan godkende en § 56-aftale i forbindelse med fravær som følge af behandling på grund af barnløshed, selv om barnløsheden skyldes sygdom hos partneren, når det er pågældende, der er i behandling.

Læs principafgørelse 82-14 

Samtlige nye principafgørelser fra Ankestyrelsen 

73-14 om arbejdsskade - familieplejevederlag - erhvervsevnetab - arbejdsindsats - indtægt

74-14 om tabt arbejdsfortjeneste - ophør - ferietillæg

75-14 om tandbehandling - afdragsordning - lånemuligheder - rådighedsbeløb

76-14 om borgerstyret personlig assistance - personkreds - betydelig nedsat funktionsevne - aktivitetsniveau

77-14 om mellemkommunal refusion - frit valg - visitation - personkreds

78-14 om socialpædagogisk bistand - nedsat funktionsevne - personkreds

79-14 om rehabiliteringsteam - genforelæggelse - genbehandling - borgerens deltagelse på møde i rehabiliteringsteam

80-14 om revalidering - revalideringsydelse - fradrag - erstatning - tabt arbejdsfortjeneste

81-14 om sygedagpenge - § 56-aftale - aktuelle arbejdsopgaver 

82-14 om sygedagpenge - § 56-aftale - behandling - barnløshed

83-14 om sygedagpenge – dokumentation uarbejdsdygtighed – udbetalingstidspunkt – procedure ved ansøgning – første fraværsdag

84-14 om anbringelse - formandsafgørelse - godkendelse - hjemgivelsesperiode

Kasserede principafgørelser

Ankestyrelsen kasserer løbende principafgørelser, som ikke gælder for nye sager.

Vi har kasseret følgende principafgørelser:

A-16-04 og 19-14 erstattes af 75-14

O-87-98 og o-89-98 erstattes af 76-14

98-09 erstattes af 77-14

187-11 erstattes af 80-14

C-29-02 erstattes af 70-14

77-13 erstattes af Østre Landsrets dom af 4. november 2014

Ankestyrelsens søgeside for principafgørelser 

 

 


Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring