Gå til indhold

Nye principafgørelser fra Ankestyrelsen august 2014

Ankestyrelsen har truffet afgørelse i tre principielle sager om gensidig forsørgelsespligt og uddannelseshjælp.

Gensidig forsørgelsespligt - de nye regler i aktivloven

Afgørelsen fastslår, at når kommunen træffer afgørelse om at anse to personer for samlevende med pligt til at forsørge hinanden, skal kommunen i videst muligt omfang indhente de nødvendige oplysninger fra de elektroniske registre, som kommunen har adgang til.

Afgørelsen fastslår også, at kommunen kun skal indhente de nødvendige oplysninger.

Endelig fastslår afgørelsen ugyldighed ved manglende overholdelse af forvaltningslovens regler om partshøring og begrundelse. Afgørelsen fastslår herunder, at et partshøringsbrev, der sendes som en masseforsendelse - det vil sige enslydende breve, der sendes til forskellige adresser - ikke vil kunne opfylde kravet om partshøring.

Læs principafgørelse 49-14 

Uddannelseshjælp – oplysningsgrundlag – uddannelsesparathed – uddannelsespålæg og aktivitetspålæg - de nye regler i aktivloven

Afgørelsen fastslår, at kommunen, når en ung under 30 år søger om udbetaling af hjælp, skal afklare, om den unge har en erhvervskompetencegivende uddannelse. Hvis det ikke er tilfældet, skal kommunen give et uddannelsespålæg og indplacere den unge som uddannelsesparat eller aktivitetsparat. Når den unge kommer med oplysninger, der kan have betydning for indplaceringen, skal kommunen undersøge disse oplysninger nærmere, inden den foretager sin indplacering.

Kommunerne burde i to konkrete sager have givet uddannelsespålæg og nærmere have undersøgt oplysninger om de unges helbred, inden der blev foretaget indplacering.

Læs principafgørelse 50-14

Uddannelseshjælp – udmåling – gravid – forsørger – de nye regler i aktivloven

Afgørelsen fastslår, at en gift eller samboende kvinde, der er gravid og har passeret 12. svangerskabsuge, har ret til at få udbetalt lovens høje beløb i uddannelseshjælp indtil fødslen. Det gælder, hvis hun er i en situation, hvor hun i forvejen forsørger eget barn i hjemmet og også opfylder betingelserne for at få udbetalt uddannelseshjælp med et lavere beløb.

Læs principafgørelse 51-14

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring