Gå til indhold

Nye principafgørelser fra Ankestyrelsen

Ankestyrelsen har truffet sin første afgørelse om fleksjob efter reformen af fleksjob og førtidspensionsområdet

Principafgørelsen slår fast, at en borger ikke kan ansøge om, at kommunen alene tager stilling til fleksjob

Kommunen skal i det enkelte tilfælde vurdere, om og i givet fald hvilken indsats, der skal iværksættes.

Kommunen skal vurdere, om der er grundlag for at påbegynde behandling af sag om fleksjob, eller om der skal iværksættes andre initiativer. Kommunen skal kun påbegynde behandling af sag om fleksjob i de tilfælde, hvor der er noget, der taler for, at borgeren er i målgruppen for fleksjob.

Hvis kommunen afslår at påbegynde behandling af sag om fleksjob vil det efter Ankestyrelsens praksis være at betragte som en afgørelse, borgeren kan klage over.

I principafgørelse 64-11 blev jobcentrets afslag på at afklare arbejdsevnen anset for en afgørelse, der tilsigtede at have retsvirkning efter sit indhold, det vil sige afslag på fleksjob på det foreliggende grundlag.

Forelæggelse for rehabiliteringsteamet

Borgeren har ikke krav på at få sin sag forelagt for rehabiliteringsteamet. Kommunen har kun pligt til at forelægge sagen for rehabiliteringsteamet i det tilfælde, hvor kommunen vurderer, at der er grundlag for at påbegynde behandling af sag om ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende eller førtidspension. 

Ifølge reglerne skal rehabiliteringsteamet afgive indstilling, inden kommunen træffer beslutning om og tilkendelse af ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende eller førtidspension. Det fremgår af lovbemærkningerne, at kommunens forelæggelse af sager for teamet er en del af den faktiske forvaltningsudøvelse som led i sagsbehandlingen, og at der derfor ikke kan klages over, at sagen forelægges eller ikke forelægges for teamet.

Det fremgår også af lovbemærkningerne, at der i komplekse sager skal ske en nødvendig tværfaglig koordinering og en parallel afklaring af den enkeltes beskæftigelsesmæssige, sociale og helbredsmæssige ressourcer. Det fremgår tilsvarende af den politiske aftale om reformen, at formålet med rehabiliteringsteamet er at sikre, at der sker den nødvendige tværfaglige koordinering i komplekse sager. 

Kommunen kan altid vælge at forelægge en sag for rehabiliteringsteamet.

I sager om førtidspension er der en særlig hjemmel til, at borgeren kan bede kommunen om at tage stilling til førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag, se § 17, stk. 2, i lov om social pension. Det betyder, at kommunen i disse tilfælde ikke skal foretage en helhedsvurdering. Disse sager skal altid forelægges for rehabiliteringsteamet inden afgørelse.

Udarbejdelse af rehabiliteringsplan

Kommunen har kun pligt til at udarbejde rehabiliteringsplanens forberedende del, hvis sagen skal forelægges for rehabiliteringsteamet. Kommunen kan dog altid vælge at udarbejde rehabiliteringsplanen.

Det følger af reglerne, at den forberedende del af rehabiliteringsplanen skal udarbejdes for alle, der skal have deres sag behandlet i et rehabiliteringsteam.

Vi bemærker, at kommunen efter officialprincippet altid skal sørge for at oplyse sagen tilstrækkeligt. Og rehabiliteringsplanens forberedende del kan med fordel anvendes som et værktøj til at belyse og dokumentere borgerens forhold i de tilfælde, hvor kommunen f.eks. træffer afgørelse om afslag på fleksjob uden at forelægge sagen for teamet.

Læs principafgørelse 6-14

Afgørelse om EU-pensionister

En EU-borger, der har ret til pension fra to EU-lande, er omfattet af EU-forordningen om social sikring 883/2004.

Når EU-pensionisten flytter til Danmark, skal kommunen vejlede om dennes rettigheder i forhold til ydelser efter serviceloven og plejebolig, samt naturalydelser i form af praktisk hjælp og pleje.

Hvis borgeren har bopæl i Danmark, skal Danmark afholde alle udgifterne til naturalydelser, da borgeren modtager folkepension fra Danmark.

Læs principafgørelse 9-14

Samtlige nye principafgørelser fra Ankestyrelsen

5-14 om uddannelsesordning – opbrugt dagpengeret – videreuddannelsessystemet – akademiuddannelse – erhvervsakademiuddannelse – driftsteknolog

6-14 om fleksjob – afslag – rehabiliteringsteam – rehabiliteringsplan

7-14 om fleksjob – løntilskud – pensionsbidrag – efterbetaling – forældelse

8-14 om pension – varmetillæg – tilbagebetaling – forældelse

9-14 om pension – naturalydelser – social sikring – EU-forordning

10-14 om merudgifter – kost – beregning – diabetikere – børn

Kasserede principafgørelser

Ankestyrelsen kasserer løbende Principafgørelser, som ikke gælder for nye sager.

Vi har kasseret følgende Principafgørelser:

179-09 erstattes af 7-14

C-42-06 erstattes af 10-14 ( I principafgørelse 10-14,  står der fejlagtigt,at den erstatter C-42-05. Det korrekte er C-42-06)

95-09 erstattes af 114-13

O-111-93 erstattes af 28-13

O-43-98 erstattes af 85-13

Du kan finde Ankestyrelsens søgeside via dette link:

http://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse


Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring