Gå til indhold

Principafgørelser fra Ankestyrelsen oktober 2013

Læs de nyeste Principafgørelser fra Ankestyrelsen.

Læs nye Principafgørelser bl.a. om:

  • Ankestyrelsen har truffet afgørelse om hjælp til huslejerestance,
  • Hjælp til husleje i botilbud,
  • Hjælp til merudgifter til diæt.

Ankestyrelsen har truffet afgørelse om hjælp til huslejerestance

En ansøgning om økonomisk hjælp til husleje fra en udsættelsestruet lejer skal behandles efter alle de muligheder, der findes for at give hjælp efter den sociale lovgivning.

En ansøgning skal derfor også behandles efter lov om aktiv socialpolitik § 81 a om hjælp til huslejeudgifter til udsættelsestruede lejere.

Det er således ikke tilstrækkeligt, at en kommune træffer afgørelse om afslag på hjælp efter aktivlovens § 81, der handler om generel hjælp til enkeltudgifter.

Læs principafgørelse 112-13.

Om hjælp til husleje i botilbud

Når en ung flytter hjemmefra til et botilbud, vil en eventuel forøget husleje kunne dækkes efter merudgiftsreglerne

Dækning af nødvendige merudgifter kan ske uanset boform.

Det forhold, at der i reglerne om individuel boligstøtte er særlige regler for beregning af boligstøtte, når borgeren er visiteret til en bolig efter almen boligloven, gør ikke udtømmende op med sådanne personers ret til at modtage tilskud til forhøjede boligudgifter.

Når en ung flytter hjemmefra til et botilbud, skal kommunen ved vurderingen af boligudgiften foretage en samlet vurdering af en sammenlignelig situation med en ikke-handicappet på samme alder og i samme livssituation. Alder, beskæftigelse, uddannelse og lokalt prisniveau er elementer, der skal inddrages

Læs principafgørelse 113-13

Om hjælp til merudgifter til diæt

En ansøger med laktoseintolerans kunne få hjælp til dækning af merudgifter til diæt.

En særlig regel i § 2 i bekendtgørelsen om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse siger, at personer med medfødte misdannelser eller mangler, som ikke giver synlig eller umiddelbar konstaterbar nedsat funktionsevne, kan få dækket merudgifter til diæt. Det forudsætter dog, at forskrifter til diæt og lignende følges.

Det er ikke en betingelse for at få hjælp, at lidelsen har konsekvenser for den enkelte af indgribende karakter i den daglige tilværelse, og dermed ikke en betingelse, at der ofte må sættes ind med væsentlige hjælpeforanstaltninger.

Diagnosen skal være dokumenteret, men i bekendtgørelsen stilles der ikke krav om, at lidelsen skal have en vis sværhedsgrad.

Ansøgeren var således berettiget til hjælp efter bekendtgørelsens § 2, selv om han ikke var omfattet af personkredsen i servicelovens § 100.

Kommunen måtte herefter ved beregningen af merudgifter tage stilling til, om lovens bagatelgrænse var nået.

Læs principafgørelse 114-13 

Samtlige nye Principafgørelser fra Ankestyrelsen

Nummer: 110-13
Udsendelsesdato: 01-11-2013
Principafgørelse om: arbejdsskade - rejseudgifter - undersøgelse - nødvendig -

Nummer: 111-13
Udsendelsesdato: 01-11-2013
Principafgørelse om: arbejdsskade - behandlingsudgift - psykologbehandling - smerter -
Læs Principafgørelse

Nummer: 112-13
Udsendelsesdato: 01-11-2013
Principafgørelse om: kontanthjælp - husleje - huslejerestance - udsættelsestruet -

Nummer: 113-13
Udsendelsesdato: 01-11-2013
Principafgørelse om: merudgifter - voksne - forhøjet husleje - boligskift - boligstøtteloven - almen ældrebolig -

Nummer: 114-13
Udsendelsesdato: 01-11-2013
Principafgørelse om: merudgifter - personkreds - laktoseintolerans -

Nummer: 115-13
Udsendelsesdato: 01-11-2013
Principafgørelse om: keton - ketonstrimler - diabetes - måling - hjælpemiddel - væsentlig - væsentlighedskriterium - formål - 

Find principafgørelserne. 

Kasserede Principafgørelser

Ankestyrelsen kasserer løbende Principafgørelser, som ikke gælder for nye sager.

Vi har kasseret følgende Principafgørelser:

O-34-99 (computer - barn - merudgifter til voksne) og C-14-01 (computer - barn - fritidsbeskæftigelse - merudgifter til voksne) kasseres, da de ikke længere har vejledningsværdi

C-32-06 (merudgiftsydelse - flytning - lejebolig - indskud) kasseres, da den ikke længere har vejledningsværdi

95-09 (merudgift - diætkost - mælkeallergi - dokumentation) erstattes af 114-13

A-5-03 (kontanthjælp - enkeltudgift - forudsigelige udgifter - uforsvarlig økonomi) erstattes af 112-13

Y-2-06 (fleksydelse - fradrag for feriepenge - Arbejdsdirektoratets vejledningspligt) kasseres, da den ikke længere har vejledningsværdi (nye regler på området)

Begrundelsen for kassationen

I hver enkelt kasserede afgørelser står, hvorfor den er kasseret.

 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring