Gå til indhold

Østre Landsret har tiltrådt Ankestyrelsens afgørelse om fradrag i erstatning for tab af erhvervsevne

Ankestyrelsens har fået medhold i sag om afgørelse om tabet af erhvervsevne som følge af en ulykke.

Ankestyrelsens har fået medhold i sag om afgørelse om tabet af erhvervsevne som følge af en ulykke. Sagen, der er fra 1999, handlede om tab af erhvervsevne, som udgjorde 55 procent, og at der var grundlag for at foretage fradrag på 20 procentpoint i det samlede tab af erhvervsevne på 75 procent, idet en del af det samlede tab med overvejende sandsynlighed skyldtes andre forhold end følgerne af arbejdsskaden. Dette gav Østre Landsret Ankestyrelsen medhold i. Dommen blev afsagt d. 17. oktober 2013

Skadelidte var blevet tilkendt fleksjob på grund af følgerne af arbejdsskaden. Efterfølgende indtrådte en helbredsmæssig forværring, der førte til, at fleksjobbet blev ændret, senest i 2004 til en ugentlig arbejdstid på 9 timer.

Skadelidte anlagde retssag mod Ankestyrelsen og nedlagde påstand om, at tabet af erhvervsevne som følge af arbejdsskaden udgjorde 75 procent, og at der ikke var grundlag for fradrag. Under retssagen blev sagen to gange forelagt for Retslægerådet.

På baggrund af Retslægerådets vurdering af spørgsmålet om årsagssammenhæng mellem arbejdsskaden og skadelidtes forskellige helbredsmæssige gener, og efter de lægelige og kommunale oplysninger forud for ændringen af timetallet i fleksjobbet i 2004, var landsretten enig med Ankestyrelsen i, at det ikke var arbejdsskaden i 1999, der var årsag til ændringen af de erhvervsmæssige forhold. Der var derfor ikke grundlag for at tilsidesætte Ankestyrelsens afgørelse om fradrag. Under retssagen var parterne enige om, at det samlede tab af erhvervsevne udgjorde 75 procent.

Landsretten nåede til samme resultat

Landsretten har foretaget en konkret vurdering af, om ændringen af de erhvervsmæssige forhold var en følge af arbejdsskaden i 1999, eller om ændringen med overvejende sandsynlighed skyldtes andre forhold. Landsretten nåede til samme resultat som Ankestyrelsen, og der var derfor ikke grundlag for at tilsidesætte Ankestyrelsens afgørelse.

Læs Østre Landsrets dom af 17. oktober 2013.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring