Gå til indhold

Ny klagestruktur på det sociale og beskæftigelsesmæssige område

Folketinget har i går vedtaget lovforslag L 158 om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Lovændringen er en del af udmøntningen af aftalen af 9. november 2012 om en ny struktur for statsforvaltningerne, som regeringen og Enhedslisten og Liberal Alliance har indgået i forbindelse med finansloven for 2013.

De sociale nævn og beskæftigelsesankenævnene nedlægges som klageinstans. Det betyder, at alle klager over kommunale afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet pr. 1. juli 2013, vil blive behandlet af Ankestyrelsen.

Formålet er at forenkle klagestrukturen, og derved styrke borgernes retssikkerhed samt øge effektiviteten i opgavevaretagelsen.

Ankestyrelsens behandling af klagesager

Borgeren kan fortsat klage over kommunale afgørelser på social og beskæftigelsesområdet.

Alle klagesager, som tidligere er blevet behandlet af beskæftigelsesankenævnene eller de sociale nævn, vil pr. 1. juli 2013 blive behandlet af Ankestyrelsen som første og eneste administrative klageinstans.

Klagesagerne vil som udgangspunkt blive behandlet i Ankestyrelsen uden medvirken af beskikkede medlemmer, ligesom hovedparten af klagesagerne i beskæftigelsesankenævnene og de sociale nævn i dag behandles uden medvirken af beskikkede medlemmer.

Behandling af klager over afgørelser, der er af generel eller principiel betydning, vil som hidtil blive behandlet af Ankestyrelsen eller Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg med medvirken af beskikkede medlemmer.

Ankestyrelsen vil derudover udtage et antal sager, der ikke er af generel eller principiel karakter, til behandling med deltagelse af beskikkede medlemmer. Hensigten er at udvælge et antal sager med et stort element af skøn, som dermed kan danne grundlag for vurderinger af skønnets anvendelse i de konkrete sager.

Ankeskema

Klager fra borgere over afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet skal fortsat indgives til kommunen. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, skal kommunen sende sagen til Ankestyrelsen.

Social- og Integrationsministeriet har den 3. maj 2013 sendt et udkast til en bekendtgørelse i høring, som fastsætter regler om kommunernes brug af et ankeskema.

Reglerne betyder, at kommunerne pr. 1. juli 2013 skal anvende et særligt ankeskema ved deres genvurdering og oversendelse af sager til Ankestyrelsen.

Kommunerne vil kunne hente ankeskemaet på Ankestyrelsens hjemmeside.

Klager før og efter ændringerne

Alle sager, som er påklaget til beskæftigelsesankenævnene eller de sociale nævn inden den 1. juli 2013, og som på det tidspunkt ikke er færdigbehandlede, vil blive færdigbehandlet af Ankestyrelsen.

Klager over kommunens afgørelse på social og beskæftigelsesområdet fra og med 1. juli 2013 vil blive sendt direkte fra kommunen til Ankestyrelsen som klageinstans.

Ankestyrelsen vil informere og vejlede nærmere, når ændringerne træder i kraft pr. 1. juli 2013.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring