Gå til indhold

Artikel: Anbefalinger til kommunen om udslusningsforløb ved nationale adoptioner

Hvordan opnår vi et endnu bedre udslusningsforløb i nationale adoptioner, hvor et midlertidigt anbragt barn flytter fra pleje- til adoptivfamilien? Det er Adoptionsnævnet kommet med nogle anbefalinger om.

Af fuldmægtig Mette Hvidtfeldt

Denne artikel er en del af nyhedsbrevet Nyt fra Ankestyrelsen nr. 5, 2016. Bemærk, at vi ikke opdaterer indholdet efter november 2016. 

De børn, som bortadopteres nationalt, er som regel midlertidigt anbragt hos en plejefamilie fra fødslen og indtil, barnet er godt tre måneder gammel. Herefter flyttes barnet fra sin plejefamilie til de kommende adoptanter.

Det har stor indflydelse på et barns videre trivsel, at der sker en god overdragelse af barnet fra plejefamilien til adoptivfamilien. Adoptionsnævnet kender til sager, hvor plejefamilier har haft svært ved at overdrage et midlertidigt anbragt barn til adoptivfamilien. Det er baggrunden for, at nævnet har drøftet, hvordan kommunerne kan gøre overgangen fra midlertidig anbringelse til adoptivfamilie bedre.

Når barnet flytter fra sine sædvanlige omgivelser, skal det ske så skånsomt som muligt og sådan, at barnets behov bliver tilgodeset bedst muligt. Det er dog ikke kun selve udslusningsforløbet og overdragelsen af barnet til adoptanterne, der har betydning. Et godt samlet forløb har stor betydning for barnets videre trivsel.

Adoptionsnævnet er derfor kommet med anbefalinger om, hvordan kommunen

  • forbereder sagerne
  • vælger plejefamilien
  • vejleder plejefamilien.

Kommunens forberedelse

Nævnet anbefaler, at kommunerne har fokus på forberedelsen af sagerne før og under den midlertidige anbringelse. Det vil sikre den bedst mulige vejledning og støtte til plejefamilien.

Kommunen er med under hele anbringelsen og udslusningen af barnet i sager, hvor et barn bliver midlertidigt anbragt for senere at skulle bortadopteres. Kommunen skal derfor også kunne rådgive plejefamilien.

Det er vigtigt, at kommunen er godt forberedt, når den vælger barnets plejefamilie – det gælder også i forhold til at støtte plejefamilien under anbringelsen. Det kræver, at sagsbehandleren i hele forløbet har den nødvendige viden om sager om midlertidig anbringelse med henblik på national adoption.

Valg af plejefamilie

Nævnet anbefaler, at kommunerne vælger plejefamilier med gode erfaringer fra tidligere, lignende anbringelse.

Det er ifølge nævnet vigtigt, at plejefamilien har erfaring med både at knytte sig til barnet, men også med at kunne overdrage barnet til adoptanter på en professionel måde.

Det gør ikke udslusningen skånsom, hvis der opstår situationer, hvor plejefamilien har svært ved at slippe barnet

Vejledning af plejefamilien 

Nævnet anbefaler, at kommunerne grundigt vejleder den valgte plejefamilie om opgaven før og under anbringelsen og ved overdragelsen af barnet til adoptanterne.

En grundig vejledning af den valgte plejefamilie er vigtig for et godt udslusningsforløb. Det gælder både vejledningen før og under anbringelsen.

Vejledningen bør have fokus på

  • hvad opgaven går ud på
  • forventninger og krav til plejefamilien.

Det indebærer også vejledning om forventningerne til plejefamilien, når den skal overdrage barnet til adoptanterne og i hele udslusningsforløbet. 

Plejefamilien bør have at vide, at

  • den ikke har indflydelse på valget af adoptanter
  • det er vigtigt, at tage afsked med barnet inden selve overdragelsen til adoptanterne
  • fortsat kontakt til barnet efter adoptionen kun kan ske på adoptanternes eget initiativ.

VISO kan også hjælpe

Den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO) har også mulighed for at bidrage med specialviden om udslusningsforløb.

Adoptionsnævnet har i sine drøftelser inddraget Statsforvaltningens erfaringer med udslusningsforløbene.

Se anbefalingerne i henstilling af 24. august 2016 

Adoptionsnævnet er et uafhængigt klage- og tilsynsorgan. Nævnet behandler klager, fører tilsyn med adoptionsområdet og indsamler, bearbejder og formidler viden om adoptionsområdet. Nævnet bringer også børn i forslag til national adoption, ligesom nævnet udpeger et antal børnelæger, som har til opgave at rådgive ansøgere, der har fået bragt et barn i forslag fra udlandet.

Se statistik om national adoption

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring