Gå til indhold

Henstilling vedrørende udslusningsforløb ved nationale adoptioner af 24. august 2016

Til adoptionssamrådene, samrådssekretariatet og Ankestyrelsen, den 24. august 2016.

Henstilling (pdf) (nyt vindue)

I vejledningen om frigivelse af børn til national adoption er det om udslusning af et barn angivet, at det er væsentligt, at der tilrettelægges et udslusningsforløb, som tager udgangspunkt i det enkelte barn, herunder blandt andet barnets alder, dets relationer og eventuelle særlige behov, når barnet skal flyttes fra sine sædvanlige omgivelser.

Adoptionsnævnet er opmærksom på den store indflydelse, det har på et barns videre trivsel, at der sker en god overdragelse af barnet fra plejeforældre til adoptanter. Nævnet er desuden bekendt med, at der i praksis har været eksempler på udslusningsforløb, hvor plejefamilier har haft svært ved at skulle overdrage barnet til adoptivfamilien. Nævnet har derfor på møder drøftet den situation, hvor et barn skal udsluses fra en plejefamilie til en adoptivfamilie.

Adoptionsnævnet har i den forbindelse hørt Statsforvaltningen om deres generelle erfaringer med udslusningsforløbene ved nationale adoptioner.

På baggrund af nævnets drøftelser og høringen af Statsforvaltningen har nævnet fundet anledning til at komme med en række anbefalinger med det formål at opnå endnu bedre udslusningsforløb fra plejefamilie til adoptanter.

Det er for det første vigtigt, at kommunen er godt forberedt ved udvælgelsen af den konkrete plejefamilie til et barn, der forventes bortadopteret, og ligeledes i forhold til den efterfølgende støtte til den udvalgte plejefamilie. Myndigheden (kommunen) er med under hele anbringelsen og ved udslusningen af barnet og er dermed også dem, som er ansvarlige for rådgivningen af plejefamilien – også selvom myndigheden har en lille eller ingen erfaring med overdragelsen af et adoptivbarn. Det er således vigtigt, at den enkelte sagsbehandler ved begyndelsen af den midlertidige plejeanbringelse forud for adoption og undervejs i sagsforløbet har eller tilegner sig den nødvendige viden om sager af denne karakter.

Nævnet skal i den forbindelse bemærke, at VISO (1) har mulighed for at bidrage med specialviden i forbindelse med tilrettelæggelsen af et udslusningsforløb.

Ved valget af en plejefamilie kan der oftest med fordel lægges vægt på, at plejefamilien har gode erfaringer fra en tidligere lignende anbringelse. På denne måde sikres det blandt andet, at den plejefamilie, som vælges til opgaven både har erfaring med at skulle knytte sig til barnet, men samtidig har erfaring med at skulle overdrage barnet til adoptanter på et senere tidspunkt på en professionel måde.

Herudover er det vigtigt, at plejefamilien forud for anbringelsen vejledes grundigt om, hvad opgaven går ud på, samt vejledes om hvilke forventninger og krav, der stilles til dem som plejefamilie. Dette gælder også i forbindelse med modtagelsen af de kommende adoptanter og i hele udslusningsforløbet.

Plejefamilien bør således blandt andet gøres opmærksom på, at de ikke har indflydelse på valget af adoptanter, på vigtigheden af at de selv og deres øvrige familiemedlemmer får taget afsked med barnet inden selve overdragelsen til adoptanterne, og på at fortsat kontakt til barnet efter adoptionen udelukkende kan ske på adoptanternes eget initiativ.

I forhold til længden af selve udslusningen skal nævnet desuden bemærke, at en sådan periode ikke bør strække sig over for lang tid og fastsættes under hensyntagen til, hvad der er bedst for barnet.


(1) VISO (den nationale Videns – og Specialrådgivningsorganisation) bistår kommuner og borgere med gratis vejledende specialrådgivning i de mere specialiserede og komplicerede enkeltsager. Læs eventuelt mere på www.socialstyrelsen.dk (link) (åbner i nyt vindue)

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring