Tilsynets kompetence og fokus
Ankestyrelsen fører tilsyn med, at kommuner og regioner overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder.
Tilsynet
Ankestyrelsen fører tilsyn med, at kommuner og regioner overholder reglerne for offentlige myndigheder.
Vi har fundet 83 resultater med emnet Tilsynet. Viser 31 - 40
Artikel: Nu er Ankestyrelsen også tilsynsmyndighed for kommuner og regioner
Udover at behandle klager kan Ankestyrelsen nu også tage sager op på generelt niveau. En dobbeltrolle som klageinstans og tilsynsmyndighed giver en række fordele.
Artikel: Kommuners udlån og udlejning af lokaler
Ankestyrelsen har udtalt sig om Københavns Kommunes udlån og udlejning af lokaler på rådhuset – hvad siger reglerne?
Artikel: Kommuners og regioners salg af fast ejendom
Når kommuner og regioner skal sælge fast ejendom, skal det ske ved offentlig udbud. Men Ankestyrelsen kan give samtykke til, at en ejendom sælges uden offentligt udbud. I artiklen gennemgår vi reglerne og fortæller kommunerne og regionerne, hvordan de skal søge samtykke.
Artikel: Tilsyn med kommunernes og regionernes regnskaber
Kommuner og regioner skal hvert år sende deres regnskaber og revisionsberetninger til Ankestyrelsen, så vi kan gennemgå dem.
Uenighed mellem kommunerne
I retssikkerhedsloven er det reguleret, hvilken kommune der skal hjælpe en borger, og hvem der skal betale.
Vejledning om praksis
Her kan kommuner læse om Ankestyrelsens praksis i sager om mellemkommunal uenighed. Vi udbygger siden løbende.
Mellemkommunal refusion ved flytteret og dobbeltvisitation
Vi har ophævet principafgørelse 21-15, fordi intern flytning i en ny kommune ikke kræver dobbeltvisitation.
Et tilsvarende botilbud og refusionspligtens varighed
Det er ikke nærmere beskrevet hverken i retssikkerhedsloven, serviceloven, almenboligloven eller forarbejderne til disse love, hvad der skal forstås ved ”tilsvarende botilbud”.

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring