Gå til indhold

Artikel: Nu er Ankestyrelsen også tilsynsmyndighed for kommuner og regioner

Udover at behandle klager kan Ankestyrelsen nu også tage sager op på generelt niveau. En dobbeltrolle som klageinstans og tilsynsmyndighed giver en række fordele.

Af souschef Maiken Christensen

Denne artikel er en del af nyhedsbrevet Nyt fra Ankestyrelsen nr. 3, 2017. Bemærk, at vi ikke opdaterer indholdet efter juni 2017.

Det er ikke længere Statsforvaltningen, men Ankestyrelsen, der fører tilsyn med, at kommuner og regioner overholder lovgivningen. Ændringen skete den 1. april 2017.

Hvad betyder det for kommuner og regioner?

Ændringen har ingen formel betydning for kommuner og regioner. Tilsynet skal fortsat undersøge, om kommuner og regioner overholder lovgivningen for offentlige myndigheder. Og tilsynets reaktionsmuligheder er også de samme. Den mest anvendte reaktion er en vejledende udtalelse. I den står der, om en kommune eller region har tilsidesat lovgivningen.

Pligten til at give oplysninger til tilsynet er heller ikke ændret.

Hvad betyder det for borgeren?

Her har ændringen heller ikke den store betydning. Nu skal alle henvendelser blot ske til Ankestyrelsen i stedet for til Statsforvaltningen. Det vil også være Ankestyrelsen, som besvarer de henvendelser, tilsynet fik før den 1. april 2017.

Kontakt

Hvilke fordele har overflytningen?

Koordineringen mellem det kommunale og regionale tilsyn og Ankestyrelsens øvrige sagsområder bliver styrket, blandt andet fordi det bliver nemmere at henvise relevante sager mellem kontorerne. For eksempel vil tilsynet kunne drøfte en konkret sag med det fagkontor i Ankestyrelsen, der behandler klagesager på det pågældende område, for at finde ud af, om fagkontoret har kompetence til at behandle sagen. Det bliver også nemmere at koordinere juridiske spørgsmål i de generelle sager, som tilsynet tager op på fagkontorernes områder.

Men overgangen af tilsynet til Ankestyrelsen kræver en tilrettelæggelse af arbejdsgangene, der tager højde for styrelsens dobbelte rolle som klageinstans og tilsynsmyndighed. Det er noget, vi arbejder på i øjeblikket.

Tilsynet har en såkaldt fogedfunktion. Den betyder, at det nu er nemmere at sikre, at Ankestyrelsens afgørelser bliver overholdt. Hvis en kommune nægter at følge Ankestyrelsens afgørelse, kan tilsynet nemlig gennemtvinge afgørelsen. Normalt er det nok at kontakte kommunen og for eksempel bede om en forklaring. Men i sidste ende vil tilsynet kunne give tvangsbøder til de ansvarlige kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Opfølgningen på Ankestyrelsens afgørelser i klagesager vil ske i samarbejde mellem fagkontoret og tilsynet.

Tilsynet deles op

For at styrke området bliver tilsynet delt i to kontorer:

  • Forvaltnings- og Sektortilsyn
  • Kommunalret.

Det er sket den 1. juni 2017.

Delingen mellem de to kontorer giver mulighed for mere ledelsesmæssigt fokus på sagerne på området for sektor- og forvaltningsret. Og det skal give en kortere sagsbehandlingstid – særligt for tilsynssager om aktindsigt. Der har været en meget stor stigning i antallet af sager, og dermed også i sagsbehandlingstiden. Siden 2013 er der sket mere end en tredobling af det årlige antal nye sager om aktindsigt. Og antallet ser ud til fortsat at stige i 2017.

Ændringen giver også mulighed for et særligt fokus på sagerne i det nyoprettede kontor for kommunalret, inklusive sager om mellemkommunal refusion.

Hvornår rejser tilsynet en sag?

Samtidig med overgangen til Ankestyrelsen blev reglerne ændret for, hvordan tilsynet udvælger sager. Det betyder mere fleksible rammer for, hvornår tilsynet skal tage en sag op.

Tilsynet kan afvise at rejse en sag, hvis sagen ikke er generelt egnet til at understøtte det kommunale tilsyns overordnede formål og funktion. Ankestyrelsen har dermed fået bedre mulighed for at målrette sit tilsyn mod de sager, som er mest betydningsfulde ud fra en overordnet vurdering af betydningen for kommuner og regioner.

Læs mere om tilsynet

Abonner på nyheder fra tilsynet

Tilsynets kompetence

Tilsynet i Ankestyrelsen fører tilsyn med, at kommuner og regioner overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder. Det kan for eksempel være

  • reglerne i forvaltningsloven
  • reglerne i offentlighedsloven
  • reglerne i kommunestyrelsesloven
  • de uskrevne grundsætninger om kommunernes opgavevaretagelse (kommunalfuldmagtsreglerne).

Tilsynet beslutter selv, om der er tilstrækkelig anledning til at rejse en sag. Det afgørende er, om det har væsentlig betydning, at Ankestyrelsen som statens tilsyn med kommuner og regioner tager sagen op til behandling. Tilsynet kan ikke rejse en sag, hvis der er andre klage- eller tilsynsmyndigheder, der kan tage stilling til sagen.

Reglerne om tilsynets kompetence er i

 

 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring