Gå til indhold

Artikel: Tilsyn med kommunernes og regionernes regnskaber

Kommuner og regioner skal hvert år sende deres regnskaber og revisionsberetninger til Ankestyrelsen, så vi kan gennemgå dem.

Af fuldmægtig Vinnie Reiths

Denne artikel er en del af nyhedsbrevet Nyt fra Ankestyrelsen nummer 3, 2019. Bemærk, at vi ikke opdaterer indholdet efter juni 2019.

Ankestyrelsen fører tilsyn med, at kommunerne og regionerne behandler deres regnskaber efter reglerne. Derfor skal vi se kommunernes og regionernes årsregnskaber og andet materiale, der handler om regnskaberne.

Hvad ser tilsynet på?

Kommunernes og regionernes revisioner afgiver hvert år en beretning om kommunens eller regionens årsregnskab. Revisionerne kan også afgive delberetninger i løbet af året. Årsregnskaberne og revisionsberetningerne skal sendes til Ankestyrelsen.

Når Ankestyrelsen har fået materialet, gennemgår vi det for at se, om revisionen har haft bemærkninger om, at regnskabet ikke er rigtigt. Vi ser også efter, om revisionen har konstateret, at kommunen eller regionen har disponeret i strid med bevillinger, love eller andre forskrifter.

Kommuners og regioners revisioner ser også på, om kommunen eller regionen har forvaltet sin økonomi hensigtsmæssigt. Forvaltningsrevisionen er ikke omfattet af Ankestyrelsens tilsyn med kommuner og regioner. Derfor udtaler vi os ikke om revisionens eventuelle bemærkninger, hvis de handler om forvaltningsrevision, men vi vurderer, om bemærkningerne kan handle om forhold, hvor vi har pligt til at reagere. Det kan for eksempel være, hvis forvaltningsrevisionen viser noget, som kan være i strid med den kommunalretlige grundsætning om økonomisk ansvarlighed.

Hvad skal kommunerne og regionerne gøre?

Kommunerne og regionerne skal sende det relevante materiale om regnskab og revisionsberetninger til Ankestyrelsen. Det er:

  • Det endeligt godkendte årsregnskab
  • Revisionens beretning om årsregnskabet
  • Eventuelle delberetninger
  • Kommunalbestyrelsens eller regionsrådets afgørelser om revisionsberetninger og årsregnskab (kopi af kommunalbestyrelsens eller regionsrådets beslutningsprotokol).

Kommunerne og regionerne skal sende deres årsregnskab til os inden udgangen af august sammen med revisionsberetningen og kommunalbestyrelsens eller regionsrådets relevante afgørelser. Københavns Kommunes regnskab skal dog sendes inden udgangen af november.

Det er først, når kommunens eller regionens regnskab er revideret, og revisionens bemærkninger er afgivet og behandlet af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet, at regnskabet skal sendes til os.

Hvis revisionen giver en delberetning i løbet af året, skal kommunen eller regionen dog sende den og kommunalbestyrelsens eller regionsrådets afgørelse om den til os inden tre måneder efter, at de har modtaget delberetningen. Vi skal dog senest modtage den sammen med årsregnskabet.

Hvis revisionen for eksempel giver en delberetning den 15. januar til en kommune, så er fristen for at sende delberetningen og kommunalbestyrelsens afgørelse om den til os senest den 15. april.

Hvad gør Ankestyrelsen?

Hvis ikke kommunerne og regionerne sender materialet til os inden fristen, vil vi kontakte dem.

Delberetninger skal ikke gives på et bestemt tidspunkt i løbet af året, og revisionen skal derfor give Ankestyrelsen besked, når den giver en delberetning. Hvis kommunen eller regionen ikke overholder fristen på 3 måneder, kontakter vi dem.

Når vi har fået materialet, ser vi på, om kommunerne og regionerne har behandlet beretninger og årsregnskab i overensstemmelse med de formelle regler. Vi ser også på, om kommunalbestyrelsen eller regionsrådet har truffet afgørelse om revisionens bemærkninger og andre spørgsmål om regnskabet. Hvis det ikke er sket, beder vi dem om at behandle materialet igen i overensstemmelse med reglerne.

Når vi gennemgår revisionsberetninger, har vi også fokus på, om problematiske forhold, som revisionen nævner, kan være lovstridige; også selv om revisionen ikke specifikt beskriver dem som sådan. Vi har mulighed for at bede kommunalbestyrelsen eller regionsrådet om en udtalelse, som kan belyse forholdet.

Når vi har gennemgået materialet, sender vi et brev til kommunen eller regionen med vores bemærkninger.

Ankestyrelsen har fokus på at systematisere den viden, som vi opnår ved gennemgangene af kommuners og regioners regnskaber og beretninger. På den måde kan vi følge op på, om bemærkninger fra revisionen går igen og hvordan området udvikler sig.

Hvad med de kommunale fællesskaber?

Ankestyrelsens tilsyn med kommunerne omfatter også tilsyn med kommunale fællesskaber, der er omfattet af kommunestyrelseslovens § 60.

Mere om kommunale fællesskaber

Alle kommunale fællesskaber skal sende regnskaber og revisionsberetninger til os. I fællesskabets vedtægter står der, hvem der godkender regnskaber og træffer afgørelse om eventuelle revisionsbemærkninger.

Sammen med regnskab og revisionsberetning skal vi derfor modtage kopi af beslutningsprotokollen fra det organ, der har kompetencen til at godkende og træffe afgørelse om regnskab og revisionsbemærkninger.

Vi udfører tilsynet med de kommunale fællesskabers regnskaber på samme måde som med kommunerne.

Reglerne

Reglerne om kommunernes og regionernes årsregnskab og revision af regnskaberne findes i:

Økonomi- og Indenrigsministeriet har fastsat nærmere regler om blandt andet aflæggelse af regnskaber og revisionen i:

 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring