Gå til indhold

Artikel: Tilsynets udvælgelse af sager på Ankestyrelsens fagområder

En stor del af de tilsynssager, som Ankestyrelsen vælger at tage op, tager udgangspunkt i Ankestyrelsens egne sagsområder.

Af fuldmægtig Celina Bryde

Tilsynet med kommuner og regioner blev den 1. april 2017 overført til Ankestyrelsen. Et af formålene var at understøtte koordineringen mellem tilsynet og Ankestyrelsens øvrige sagsområder. Det sker blandt andet ved at dele erfaringer fra sagsområder og henvise relevante sager til hinanden. Samtidig er tilsynet med til at sikre, at Ankestyrelsens afgørelser bliver overholdt i kommunerne.

Læs mere i artiklen ”Nu er Ankestyrelsen også tilsynsmyndighed for kommuner og regioner”

Tilsynssager på Ankestyrelsens sagsområder

Ankestyrelsens kommunale og regionale tilsyn behandler sager på mange forskellige områder. Vi fører for eksempel tilsyn på miljø-, bygge- og planområdet, skole- og institutionsområdet samt på områderne for social, beskæftigelse og familie.

Som en del af en ny langsigtet strategi skal Ankestyrelsen tage aktuelle emner og sager op, behandle dem hurtigere og udbrede kendskabet til resultatet blandt kommuner og regioner.  Med et mere fokuseret tilsyn udnytter vi den særlige viden, som tilsynet har adgang til, fordi det nu er en del af Ankestyrelsen. Det er især viden på social- og beskæftigelsesområdet samt børneområdet.

Læs om strategien i artiklen ”Ny strategi for tilsynet med kommuner og regioner"

Tilsynet kan få intern viden fra Ankestyrelsens fagkontorer om forhold, der giver anledning til at rejse en tilsynssag, fra blandt andet: 

  • konkrete klagesager i fagkontorerne
  • interne netværk
  • data, der er indgået i praksisundersøgelser
  • ankestatistikken og ”danmarkskortet”

 

Når tilsynssagen starter med en klagesag

En tilsynssag kan starte på mange måder. Nogle sager starter ved, at Ankestyrelsen i forbindelse med behandling af en konkret klagesag bliver opmærksom på en mulig generel ulovlighed i kommunen.

Ankestyrelsen kan så beslutte at starte en tilsynssag af egen drift.

Her kan du se eksempler på sager, hvor tilsynet har bedt en kommune om en redegørelse på baggrund af viden fra konkrete klagesager i Ankestyrelsen:

Eksempel

Ankestyrelsen blev i forbindelse med behandlingen af en konkret klagesag om botilbud opmærksom på, at kommunen i sin kvalitetsstandard havde begrænset adgangen til midlertidigt botilbud til en bestemt gruppe borgere. Kvalitetsstandarden indeholdt samtidig flere mulige ulovlige kriterier.  

Eksempel

Ankestyrelsen blev i forbindelse med behandlingen af en konkret klagesag opmærksom på, at det fremgik af kommunens genvurderingsnotat, at det var almindelig praksis, at der ikke blev sendt afgørelse til borgere i visse typer sager. Det drejede sig om sager om regulering af særlig støtte ved modtagelse af aktuelle boligoplysninger. Der blev heller ikke sendt afgørelse til borgere i forbindelse med fradrag til beregning af supplerende kontanthjælp.

Særlig viden og erfaring bliver inddraget

Andre tilsynssager bliver taget op på baggrund af henvendelser fra borgere, andre myndigheder, interesseorganisationer eller på baggrund af omtale i pressen.

Når sagerne handler om emner inden for Ankestyrelsens fagområder, har tilsynet mulighed for at drage nytte af den særlige viden og erfaring, der er i fagkontorerne - dvs. i de kontorer i Ankestyrelsen, som er specialiseret inden for bestemte juridiske områder, og som typisk behandler klagesager inden for disse områder.

Det gælder både i forhold til vurderingen af, om der skal rejses en tilsynssag, og ved behandlingen af tilsynssagen.

Her kan du se eksempler på sager, hvor fagkontorerne med deres faglige indsigt har været inddraget i tilsynets behandling af sagen:

Eksempel

Ankestyrelsen modtog en henvendelse fra en lærer om, at en kommune generelt ikke reagerede på underretninger om børn fra fagpersoner. Sagen havde væsentlig betydning, fordi den potentielt kunne have alvorlig betydning for et stort antal borgere.  

Eksempel

Ankestyrelsen modtog en henvendelse fra en borger om en kommunes offentliggjorte sagsbehandlingstider for behandling af sager om børn og unge med særlige behov. Henvendelsen og kommunens hjemmeside tydede på, at kommunens beregning af sagsbehandlingstiden muligvis var i strid med retssikkerhedsloven. 

Eksempel

Ankestyrelsen modtog en henvendelse fra en forening om en kommunes praksis for ledsagelse af personer med nedsat funktionsevne efter servicelovens regler. Det fremgik af kommunens kvalitetsstandard, at ledsagelse på søn- og helligdage kun kunne ske efter forudgående aftale. Ankestyrelsen tog sagen op for at vurdere, om dette er i overensstemmelse med servicelovens regler. 

Eksempel
Ankestyrelsen blev på baggrund af en artikel opmærksom på, at flere kommuner muligvis ikke levede op til servicelovens regler om, at borgere skal tilbydes et valg mellem minimum to leverandører af serviceydelser. Det fremgik af artiklen, at der i mange kommuner kun tilbydes én leverandør af mad.

Ankestyrelsens fogedsager

Når kommuner og regioner ikke følger afgørelser fra en klage- eller tilsynsmyndighed, kan Ankestyrelsen som tilsynsmyndighed tvinge afgørelserne igennem.

Det kan vi, fordi Ankestyrelsen har en særlig ”fogedfunktion”. Om nødvendigt kan Ankestyrelsen give tvangsbøder til de ansvarlige medlemmer af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet.

Afgørelserne kan for eksempel komme fra Miljø- og Fødevareklagenævnet eller Klagenævnet for Specialundervisning. De kan også komme fra Ankestyrelsen selv.

Læs mere i artiklen ”Når Ankestyrelsen agerer foged”

På børneområdet følger Ankestyrelsen systematisk op på, at vores pålæg om for eksempel børnefaglige undersøgelser bliver fulgt i kommunen. Med tilsynets fogedfunktion kan Ankestyrelsen sikre, at vores pålæg bliver fulgt. Ankestyrelsen er også ved at planlægge, hvordan fogedfunktionen på andre sagsområder kan bringes i anvendelse fremover for at sikre, at vores afgørelser bliver efterlevet.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring