Nyheder før den 1. april 2017

Nyhederne er skrevet før den 1. april 2017, hvor tilsynet blev en del af Ankestyrelsen. Ordet "Statsforvaltningen" optræder derfor i nyhederne.

En kommunes anvendelse af digitale byportaler

Statsforvaltningen har i en konkret sag taget stilling til hjemmelsgrundlaget og lovligheden af en kommunes faktiske anvendelse af og opkrævning af betaling for benyttelse af 6 digitale byportaler opstillet på vejareal. Udtalelsen er ikke kun relevant for den pågældende kommune, men kan også være det for andre kommuner.

Odense Kommunes engagement i Tinderbox

Statsforvaltningen har udtalt sig om Odense Kommunes engagement i musikfestivalen Tinderbox, som består af et samlet aftalekompleks. Statsforvaltningens udtalelse følger praksis på området, men rejser et særligt spørgsmål om markedsprisen for sponsoraftalen.

Anmodninger fra kommuner og regioner om en forhåndsudtalelse

Det kommunale tilsyn introducerer nu en skabelon, som kommuner og regioner skal anvende, når de anmoder om en forhåndsudtalelse fra tilsynet

Udmålingsprincipper i henhold til BPA

Statsforvaltningen har i en konkret sag taget stilling til, at Aarhus Kommunes praksis for udmåling af tilskud i sager om borgerstyret personlig assistance ikke er i overensstemmelse med serviceloven og udmålingsbekendtgørelsen. Udtalelsen er ikke kun relevant for Aarhus Kommune, men kan også være det for andre kommuner.

Manglende indstilling af midlertidige forældremyndighedsindehavere

Statsforvaltningen har bedt flere af landets kommuner om at sikre indstilling af midlertidige forældremyndighedsindehavere for uledsagede mindreårige flygtninge.

Vederlag til medlemmer af kommunale fællesskabers bestyrelser

Det kommunale tilsyn ensretter og skærper praksis vedrørende faste vederlag til medlemmer af bestyrelser i kommunale fællesskaber.

Det kommunale tilsyns kompetence i forhold til selvstyrehavne

Det kommunale tilsyn har i anledning af bl.a. henvendelse fra Folketingets Ombudsmand udtalt, at tilsynet ikke har kompetence i forhold til selvstyrehavne, da disse ikke er en del af den kommunale enhedsforvaltning.

Kommunal støtte til drift af vandrerhjem

Det kommunale tilsyn har i en konkret sag udtalt, at Esbjerg Kommune ikke kan yde støtte til Danhostel Ribe inden for rammerne af kommunalfuldmagtsreglerne. Udtalelsen er ikke kun relevant for Esbjerg Kommune, men kan også være det for andre kommuner med interesse i emnet.

Sådan anvender man partshøringsreglerne ved tildeling af advarsler

Det kommunale tilsyn har med udgangspunkt i en principiel udtalelse fra Social- og Indenrigsministeriet udsendt en generel vejledning om partshøring i sager om tildeling af advarsler til medarbejdere.

Sidst opdateret 11.09.2017