Gå til indhold

Ankestyrelsen genoptager sager om kugle- og kædedyner til børn og unge med søvnproblemer

Ankestyrelsen har ophævet principmeddelelse 94-15 om behandlingsredskaber og kugle- kædedyner. Det skyldes, at Ankestyrelsen har ændret praksis i sager om bevilling af kugle- eller kædedyner til børn og unge med søvnproblemer.

§ 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet:

1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,

2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller

3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.
Stk. 2 (…)

Det har hidtil været Ankestyrelsens praksis, at en kugle- eller kædedyne ikke kan bevilges som et hjælpemiddel til børn og unge alene med henblik på at undgå medicinsk behandling. Relevant medicinsk behandling uden væsentlig helbredsrisiko skulle være afprøvet, før en kugle- eller kædedyne kunne bevilges af kommunen efter reglerne om hjælpemidler.

Ankestyrelsen er blevet opmærksom på, at vejledning nr. 9733 om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser er ændret den 9. juli 2019 (trådt i kraft den 19. august 2019).

Det fremgår nu af vejledningen, at lægemidler aldrig er førstevalg ved søvnforstyrrelser hos børn og unge. Det fremgår bl.a. også, at man generelt skal være meget tilbageholdende med medikamentel behandling, og såfremt medikamentel behandling overvejes, skal der være afprøvet relevante ikke-farmakologiske behandlinger af rimeligt omfang og varighed.

Link til gældende vejledning  

Vi genoptager sager
Vi har nu ændret vores praksis, så den er i overensstemmelse med vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser. Det betyder, at både Ankestyrelsen og kommunerne skal genoptage de sager, som er afgjort i perioden fra den nye vejlednings ikrafttræden (19. august 2019), og som ikke er i overensstemmelse med vejledningen.

Det er den myndighed, der senest har afgjort sagen, der skal se på den igen.

Borgere kan kontakte os
Ankestyrelsen genoptager de sager, som vi kan identificere ved en søgning i vores journalsystemer. Da vi ikke er sikre på, at alle relevante sager kan findes på denne måde, kan borgere, der mener, at deres sag skal genoptages, kontakte os.

Borgere kan kontakte Ankestyrelsen eller kommunen, hvis de i forbindelse med deres afgørelser efter den hidtidige praksis har fået afslag på bevilling af kugle- eller kædedyne som et hjælpemiddel med henvisning til principmeddelelse 94-15, herunder at kugle- eller kædedynen ikke kan bevilges til barnet som et hjælpemiddel for at undgå medicinsk behandling med fx Melatonin.

Baggrund
Ophævelsen af principmeddelelse 94-15 er sket i forbindelse med Folketingets Ombudsmands høring af Ankestyrelsen om myndighedernes praksis og vejledningspligt i sager om bevilling af kugledyne til børn med søvnproblemer.

Ombudsmanden har offentliggjort sin udtalelse i sagen som FOB 2021-27.

Det fremgår bl.a. af Folketingets Ombudsmands udtalelse, at Folketingets Ombudsmand ikke har nogen bemærkninger til Ankestyrelsens overordnede retsopfattelse om, hvornår et redskab eller apparat må anses for at være et hjælpemiddel eller har karakter af behandlingsredskab.

Udtalelsen fra Folketingets Ombudsmand 

Ankestyrelsens øvrige praksis om behandlingsmuligheder, og hvornår et redskab kan anses for at være et hjælpemiddel eller have karakter af behandlingsredskab, gælder derfor fortsat, og fremgår eksempelvis af principmeddelelserne 4-15 og 77-15.

Sidst opdateret 25.05.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring