Gå til indhold
Undersøgelser på socialområdet
Ankestyrelsens undersøgelser på socialområdet dækker bl.a. emnerne handicap, hjemløshed, misbrug, udsatte børn og voksne samt kriminalitet.
Social
Ankestyrelsen behandler klager om for eksempel ydelser til handicappede, ældre eller enlige. Der kan være tale om boligstøtte, merudgifter til handicappede eller støtte til bil.
Vi har fundet 71 resultater med emnet Social. Viser 11 - 20
Intern evaluering af hjemviste afgørelser på det socialretlige område
Ankestyrelsen har gennemgået 140 hjemviste afgørelser. Det har vi gjort for at se, om vi generelt hjemviser de rigtige sager og for at sikre os, at vi er tilstrækkeligt handlingsanvisende over for kommunen, når vi hjemviser.
Artikel: Madserviceordning eller praktisk hjælp til at lave mad
Kommunen skal se på, hvad formålet med støtten er, når kommunen skal vurdere, om borgeren skal have enten støtte i form af en madserviceordning eller praktisk støtte til madlavning.
Artikel: Princippet om ”mindst indgribende foranstaltning” gælder kun i sager om magt og tvang
Kommunerne kan ikke henvise til princippet om ”mindre indgribende foranstaltning” i sager om hjælp og støtte til ydelser, der kan kompensere for et handicap.
Ankestyrelsens undersøgelse af den sociale stofmisbrugsbehandling
Ankestyrelsen har undersøgt kommunernes praksis for visitation til behandling for stofmisbrug, med særligt fokus på døgnbehandling. Vi har også undersøgt, hvilket indhold der er i de behandlingstilbud, som kommunerne visiterer til.
Ankestyrelsens undersøgelse af kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance
Ankestyrelsen har gennemgået 50 ikke-påklagede sager om kontant tilskud og borgerstyret personlig assistance fra 13 kommuner for at belyse kommunernes sagsbehandling. Praksisundersøgelsen har haft særligt fokus på personkredsen og udmålingen af hjælpen.
Artikel: Kommunen kan ikke afslå eller stoppe hjælp, kun fordi en borger ikke har medvirket til sagens oplysning
Kommunen skal altid foretage en konkret vurdering af, om borgerens manglende medvirken har betydning for borgerens hjælp og støtte.
Hvad handler din klage om?
Få et overblik over de afgørelser, du kan klage over på socialområdet.
Generel information om at klage
Klagevejledning, sagsbehandling, fuldmagter og klagefrister.
Artikel: Samspillet mellem vejledningspligten og pligten til opfølgning
På det sociale område har kommunerne en skærpet vejledningspligt. Og for at vejlede korrekt kan det være nødvendigt, at kommunerne følger op på borgerens hjælpebehov og den hjælp, borgeren får.
Artikel: Hjælpemidler og forbrugsgoder – principafgørelsen, der blev glemt
Hvis kommunen skal bevilge et hjælpemiddel eller et forbrugsgode, er hovedreglen, at borgeren ikke må have købt det inden ansøgningen.

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring