Gå til indhold

Børnesagsbarometret 2021 – et indblik i kommunernes sagsbehandling på børneområdet

Børnesagsbarometret er en årlig undersøgelse af, om kommunerne overholder centrale krav i serviceloven, når de behandler sager om udsatte børn og unge. Vi har nu offentliggjort den tredje rapport om Børnesagsbarometret. Den har ligesom de to foregående år blandt andet fokus på underretninger.

Af fuldmægtig Rebekka Bille

I år udgiver vi Børnesagsbarometret for tredje gang, og Børnesagsbarometret 2021 er baseret på 708 sager fra 27 kommuner.

Blandt hovedresultaterne fra 2021 er blandt andet:

 • Reglerne om at udarbejde en børnefaglig undersøgelse er overholdt i 73 procent af de gennemgåede sager
 • Reglerne om at gennemføre en børnesamtale forud for afgørelsen, hvor der tales om den konkrete foranstaltning, er overholdt i 61 procent af sagerne
 • I 88 procent af de gennemgåede underretninger har kommunerne inden for 24 timer foretaget en vurdering af, om der var behov for at iværksætte akutte foranstaltninger, sådan som loven foreskriver.

De øvrige hovedresultater fremgår af rapportens første kapitel.

De samlede resultater fra undersøgelsen giver grundlag for at sige noget generelt om sagsbehandlingen – men kun på tværs af de kommuner, der har deltaget i år, og kun inden for de udvalgte sagstyper. Den enkelte kommunes resultater giver til gengæld ikke grundlag for at sige noget generelt om denne kommunes sagsbehandling. Dertil er datagrundlaget for hver enkelt kommune for begrænset.

Alle kommuner indgår hvert tredje år, og det er derfor nye kommuner, der deltager i år, i forhold til 2020. Årets undersøgelse handler alene om resultaterne for de deltagende kommuner i år (2021).

Med denne artikel vil vi give et indblik i, hvad der ligger bag undersøgelsens hovedresultater. Som eksempel har vi valgt kravet om en børnesamtale efter § 48, der som nævnt er overholdt i 61 procent af sagerne.

Flere forhold har betydning for, om kravet om en børnesamtale er overholdt

Lovens krav om en børnesamtale

Kommunen skal tale med barnet eller den unge i forbindelse med en afgørelse jf. servicelovens § 48. Dette kaldes for børnesamtalen. For at kravene til børnesamtalen er overholdt, skal samtalen afholdes, før kommunen træffer afgørelse. Kommunen skal desuden tale med barnet om den konkrete foranstaltning, som kommunen påtænker at træffe afgørelse om, fx en anbringelse uden for hjemmet eller familiebehandling til barnet og eventuelt forældrene.

Samtalen kan godt fravælges, hvis barnets modenhed eller sagens karakter taler for det.

Børnesamtalen forud for afgørelsen skal blandt andet sikre, at barnet eller den unge ved, hvilken afgørelse kommunen har tænkt sig at træffe, og at barnet eller den unge får mulighed for at sige, hvad han eller hun synes om det.

Når vi skal vurdere, om kravet om en børnesamtale er overholdt i en sag, ser vi på flere forhold:

 • Om samtalen er afholdt
 • Om samtalen er afholdt før eller efter afgørelsen om den konkrete foranstaltning
 • Om kommunen ved samtalen har talt med barnet om den konkrete foranstaltning
 • Om det fremgår af sagsakterne, at samtalen er fravalgt grundet barnets modenhed eller sagens karakter
 • Om barnets modenhed eller sagens karakter kan begrunde, at samtalen er fravalg, selvom det ikke fremgår af sagsakterne, at dette er begrundelsen.

Vores vurdering er baseret på, hvad der fremgår af de sagsakter, kommunerne sender til os.

Der skal være grundlag for at fravælge samtalen

Blandt de 61 procent af sagerne (svarende til 426 sager) hvor vi vurderer, at kravet om børnesamtalen er overholdt, er der i de fleste sager (278 sager) talt med barnet eller den unge om den konkrete foranstaltning, før afgørelsen blev truffet. Der er dog også sager, hvor samtalen er fravalgt, men hvor det fremgår, at det er på grund af barnets modenhed eller sagens karakter, eller hvor vi har vurderet, at barnets modenhed og sagens karakter kan begrunde fravalget af samtalen.

Ud af de 39 procent af sagerne (svarende til 237 sager), hvor kravet ikke er overholdt, er der: 

 • 159 sager, hvor det ikke fremgår, at der er afholdt en samtale, og hvor vi vurderer, at der ikke var grundlag for at fravælge samtalen.
 • 40 sager, hvor der er afholdt en samtale, men ikke talt om den konkrete foranstaltning.
 • 74 sager, hvor samtalen er afholdt, men først efter afgørelsen blev truffet. 

Rapporten for Børnesagsbarometret 2021 indeholder lignende uddybninger af de øvrige hovedresultater. 


Forskellige resultater for sager om anbringelse og familiebehandling

Som noget nyt i årets rapport præsenterer vi også resultaterne fordelt på de to typer af sager, vi gennemgår: Sager om anbringelse og sager om familiebehandling.

Her er der væsentlig forskel på resultaterne, når det handler om børnesamtaler efter servicelovens § 48: Kravet er overholdt i 75 procent af sagerne om anbringelse og 51 procent af sagerne om familiebehandling. De data, Børnesagsbarometret er baseret på, giver dog ikke grundlag for at vurdere, hvad der er skyld i denne forskel.

Boks start

Om Børnesagsbarometret

Børnesagsbarometret er bestilt af forligskredsen bag satspuljeaftalen for 2019-2022.

Undersøgelsen omfatter hvert år sager fra en tredjedel af landets kommuner. Det betyder, at alle kommuner indgår i undersøgelsen hvert tredje år.

Børnesagsbarometret 2021 er baseret på 708 sager fra 27 kommuner.

Sagerne er alene vurderet ud fra de sagsakter, som kommunerne har sendt til Ankestyrelsen. Styrelsen har i resultaterne ikke taget højde for eventuelle handlinger fra kommunernes side, som ikke fremgår af de indsendte akter.

Kommunerne har haft vurderingerne af de sager, som de selv har bidraget med, i høring.

Du kan læse mere om Børnesagsbarometret på vores hjemmeside. Her kan du hente den fulde rapport, og du kan se, hvornår en kommune er med i undersøgelsen.


Hvordan vil Ankestyrelsens styrke kommunernes praksis på området?

Ankestyrelsen udbyder hvert år 20-25 Læringsteambesøg på børneområdet målrettet kommunerne. Her kan en kommune med udgangspunkt i konkrete, afgjorte, ikke ankede sager få sparring og undervisning af Ankestyrelsen.  Igen i år vil de kommuner, der indgår i Børnesagsbarometret, få tilbud om læringsteambesøg.

Endelig kan kommunerne som altid deltage i Ankestyrelsens øvrige kurser og læringsforløb samt Task Forcen på området udsatte børn og unge.

Se mere om Ankestyrelsens læringsaktiviteter på vores hjemmeside:

https://ast.dk/om-ankestyrelsen/hovedopgaver/vejledning-og-kurser

Tilmeld dig nyhedsbrevet om kurser og vejledning:  https://ast.dk/nyheder/tilmeld-dig-nyhedsbrev.

Sidst opdateret 09.09.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring